WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Синхронія та діахронія терміносистеми цивільного права - Дипломна робота

Синхронія та діахронія терміносистеми цивільного права - Дипломна робота


Бакалаврська робота
Синхронія та діахронія терміносистеми цивільного права
АНОТАЦІЯ
Бакалаврська робота присвячена дослідженню проблем розвитку та класифікації термінів цивільного права в сучасній англійській мові. Категорія права є одним з засобів вираження концепцій мовної картини світу.
Структурно робота складається з наступних частин: Вступ, Розділи І-ІІІ, Висновки, Бібліографія та Додатки.
RЙSUMЙ
The Bachelor Degree Thesis focuses on the development and classification of civil law terms in Modern English. The category of law is considered to be one of the means of expressing the concepts of language world picture.
Structurally the thesis distinguishes between Introduction, Chapters I-III, Conclusions, Bibliography and Supplements.
ЗМІСТ
ВСТУП ………………………………………………………………………...........4
РОЗДІЛ І. Когнітивна категорія цивільного права в мовній картині світу.............................................................................................................................7
1.1. Місце цивільного права в системі правових галузей...................................7
1.2. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн..................11
РОЗДІЛ ІІ. Семантична таксономія цивільного права..................................15
2.1. Поняття терміна цивільного права та вимоги до його визначення...........15
2.2. Загальновживана лексика та термінологічні лексичні одиниці................17
2.3. Терміни мови та терміни мовлення.............................................................20
2.4. Багатозначність терміна і контекст..............................................................24
РОЗДІЛ ІІІ. Дискурсні характеристики термінів цивільного права..........30
3.1. Юридична термінологія в структурі фахового тексту...............................30
3.2. Функціональний статус термінів у різних сферах їх вживання................34
3.3. Фреймові структури в англомовному науковому тексті...........................42
3.3.1. Текст як одиниця мови, його основні моделі...................................42
3.3.2. Особлива роль терміносполучень у фреймовій структурі фахового тексту..............................................................................................................47
3.4. Вмотивованість термінів,її особливості та синтагматичні функції.........50
3.4.1. Внутрішня форма та вмотивованість термінів................................50
3.4.2. Типологія вмотивованості.................................................................53
3.4.3. Змістова вмотивованість....................................................................56
3.4.4. Важливісь врахування вмотивованості при конструюванні навчальних текстів.......................................................................................59
ВИСНОВКИ.......................................................................................................... 62
БІБЛІОГРАФІЯ....................................................................................................64
ДОДАТКИ
1 Словник лінгвістичних термінів
2 Словник термінів цивільного права
ВСТУП
Радикальні економічні й політичні перетворення в с4уверенних державах мають на меті побудувати нову модель господарської системи. Її фундамент складають різноманітні форми власності відповідних суб'єктів, їх рівноправність та змагальність. Серед основоположних нормативних актів, які складатимуть основу нової господарської системи, вирішальне значення належить цивільно-правовим законам, що передбачають нову систему видів і форм власності, яка відображає плюралізм відносин власності.
Серед юридичних форм, що дозволяють забезпечити економічну самостійність, заінтересованість, ініціативу, майнову відповідальність організацій, найважливіше місце належить цивільному праву.
Цивільне право - це сукупність цивільно-правових норм, які регулюють на засадах юридичної рівностівідносини власності в її різноманітних формах, товарно-грошові відносини і деякі особисті немайнові відносини за участю громадян, організацій та інших сціальних утворень з метою більш повного задоволення матерільних і духовних потреб громадян.
Розвиток цивільно-правових форм органічно зв'язаний з такими інструментами економіки, як господарський розрахунок, гроші, ціна, собівартість, прибуток, торгівля, кредит, фінанси.
Розробка правових форм реалізації економічної реформи означає перегляд і оновлення чинних цивільного, трудового, фінансового, адміністративного та інших галузей права. Вже прийнято деякі основоположні закони: про власність, про землю, оренду, кооперацію, банки і банківську систему, роздержавлення та приватизацію підприємств тощо. Ставиться на порядок денний розробка і прийняття нового Цивільного кодексу та інших важливих законодавчих актів України.
Цивільне право України не ізольовано від цивільного права зарубіжних країн. Воно взаємодіє з ним, зазнає його впливу і, в свою чергу, впливає на нього.
Вивчення зарубіжного цивільного права здійснюється на підставі порівняльного методу. На цій базі в Україні формується наука порівняльного цивільного права як частина міжгалузевої дисципліни порівняльного правознавства.
Порівняльне цивільне право розширює науковий світогляд, підвищує правову культуру юриста, є формою розвитку мінародних наукових зв'язків.
Метою даної роботи є дослідження закономірностей вживання, фукціонування та утворення термінів, що входять до терміносистеми цивільного права, сприяння нормалізації та стандартизації терміносистеми вітчизняного цивільного права на основі її органічного зв'язку з відповідними терміносистемами розвинених країн.
Відповідно до мети визначені наступні завдання:
1. Визначення понять "термін" та "терміносистема", окреслення основних вимог, яким вони повинні відповідати.
2. Дослідження закономірностей утворення термінологічної лексики, її семантики та структури.
3. Окреслення методики виділення термінів цивільного права та визначення місця і значення наукової термінології в художній та науковій фаховій літературі.
4. Висвітлення явища полісемії термінів цивільного права.
5. Дослідження функціонального статусу термінів цивільного права у різних сферах їх вживання.
6. Визначення місця юридичної термінології в структурі фахового тексту та дослідження фреймової структури тексту з цивільно-правової тематики (на прикладі Конституцій США та України).
7. Висвітлення явища вмотивованості термінів як однієї з основних характеристик спеціальної лексики, дослідження її типології, синтагматичних функцій, та визначення її важливості при конструюванні навчальних текстів.
Дослідження проводилося за допомогою методів кількісного аналізу, дистрибутивного аналізу, позиційного аналізу з застосуванням іманентного методу, методу лінгвістичного опису та порівняльного методу.
Предметомдослідження є

 
 

Цікаве

Загрузка...