WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Практика перекладу: Механізм фінансування окремих робіт - Курсова робота

Практика перекладу: Механізм фінансування окремих робіт - Курсова робота

яким раніше була надана інституційна підтримка.
o Укладання договорів субпідряду забезпеч-
чує зв'язок між платежами та якістю на
дання послуг з інших джерел, крім НБП.
o Дуже складно забезпечити взаємозв'язок
між платежами та фактичним впливом,
особливо при обмеженні часу, наданого
будь-якому проекту.
Стосовно бар'єрів та ризиків:
o Огляди щодо вартості ведення бізнесу є
корисним інструментом для визначення
перешкод на шляху розвитку МСП.
o На місцевому рівні проект може зробити
дуже мало для покращання умов роботи
МСП, за винятком галузі із застосування
норм та процедур регулювання.
o Підходи, засновані на діяльності робочих
груп, є найбільш ефективними і результатив-
ними для сприяння "змінам у стосунках".
Щодо сінергізму:
o По можливості договори субпідряду по
винні використовуватися для зв'язку робіт
за проектом з іншими проектами й
ініціативами, що фінансуються ЄС.
o Очевидно, існує відсутність донорської "корпоративної пам'яті" (Примітка - це дещо спірне питання, чи не так?).
o Оскільки проекти розпочинаються у різні
періоди, сінергізм часто є очевидним, од-
нак важко досяжним з причини різних
графіків виконання проектів.
МОДЕЛЬ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ
"СТВОРЕННЯ ДОЗВІЛЬНОГО ЦЕНТРУ В м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК"
...Вдосконалення дозвільної системи у сфері підприємництва, спрощення процедури державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності..."
З Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Питання видачі дозволів та погоджень у сфері господарської діяльності є дуже складним і потребує системного вдосконалення.
Аналіз діючого законодавства України дозволяє стверджувати про існування кількох ключових проблем у галузі видачі дозволів на національному рівні:
o необґрунтовано великий перелік дозволів;
o дублювання компетенції на видачу окре-
мих дозволів уповноваженими органами;
o невизначеність порядку взаємодії органів
місцевого самоврядування, місцевих
держадміністрацій та територіальних
структур центральних органів виконавчої
влади у процесі видачі дозволів;
o нечіткість і непрозорість етапів дозвільної
процедури;
o невизначеність у дозвільній процедурі
кількості організаційних структур, часо-
вих та матеріальних витрат, обов'язкових
документів та вимог до їх оформлення.
Аналіз результатів опитування керівників дозвільних органів районів і міст Івано-
Франківської області додав до наведеного вище переліку наступні проблеми дозвільної системи на регіональному рівні:
o низька компетенція працівників дозвіль
них органів у районних центрах і малих
містах щодо знання законодавчої бази для
здійснення дозвільних процедур;
o відмінність процедури видачі дозволів на
рівні одного дозвільного органу але в
різних територіальних підрозділах;
o незадовільно ведеться реєстрація видачі
документів дозвільного характеру
(відсутні статистичні дані);
o відсутні дані щодо оскарження рішень
дозвільних органів про відмову у видачі
дозволів.
Основним завданням є вдосконалення, спро-щення та оптимізація практики одержання дозволів та погоджень суб'єктами господарювання в межах діючого законодавства щодо скорочення часу, кількості документів та вартості процедур отримання документів дозвільного характеру для ведення певних типів господарської діяльності в місті Івано-Франківську. Головною метою є розробка та впровадження оптимізованих схем проход-ження дозвільних процедур, що спростять систему видачі документів дозвільного характеру для СГД м. Івано-Франківська. Необхідними передумовами для досягнення цієї мети є:
o створення стійких політичних передумов
для розвитку підприємництва та створен-
ня нових робочих місць;
o ініціювання пропозицій для внесення до
проекту Закону України " Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності".
Важливою передумовою є те, що місцеві дозвільні установи визнають регуляторні акти у дозвільній системі необхідними, справедли-вими, ефективними і підтримують широке за-лучення громадськості до їх обговорення. Для забезпечення таких передумов законотворчий процес в дозвільній системі повинен відбуватись з дотриманням наступних п'яти принципів: е прозорості,
o IIІДЗВІТНОСТІ,
o цілеспрямованості,
o послідовності,
o пропорційності.
Введення в дію нових положень щодо дозвільної системи чи внесення змін до існуючих дозвільних процедур не може відбуватись без детального вивчення всіх можливих варіантів та ретельного планування дій.
До цільової групи по виконанню цих заходів входять усі суб'єкти господарської діяльності міста Івано-Франківська,
ВИБІР РІШЕННЯ
Ініціативи щодо вдосконалення системи ви-дачі документів дозвільного характеру можуть передбачати:
o розробку рамкового закону;
o роз'яснення законодавства та положень;
o суворого дотримання діючих положень;
або
o кращого забезпечення підприємців ін фор-
мацією щодо положень.
Останній пункт (забезпечення інформацією) вважається одним з найважливіших і незаслужено недооціненим фактором покращання середовища для розвитку МСП.
Існує ще декілька варіантів вирішення наявних проблем:
1. Вдосконалення за окремими напрямками, яке передбачає:
o перегляд кількості існуючих дозволів;
o перегляд компетенції уповноважених на
видачу дозволів органів;
o перегляд окремих процедур видачі дозволів.
2. Системне вдосконалення, яке означає:
o встановлення на законодавчому рівні єди-
них вимог до змісту нормативно-правових
актів, що регулюють видачу дозволів;
o обов'язковість закріплення в законах не
лише компетенції уповноважених на вида-
чу дозволів органів, а й випадків і видів
дозволів;
o віднесення до виключної компетенції уря-
ду повноважень з визначення порядку ви-
дачі конкретних видів дозволів, що дозво-
лило б не допускати дублювання функцій
та чітко визначило б взаємодію органів, які
беруть участь у здійсненні дозвільних про-
цедур.
3. Запровадження механізмів "єдиного офісу"
та "єдиного вікна" для видачі документів
дозвільного характеру.
Запропоновані підходи до реформування не є взаємовиключаючими. Однак реалізація перших двох підходів можлива лише на центральному рівні.
При цьому слід врахувати, що процес реформування передбачає не лише законотворення чи внесення змін та доповнень до вже існуючих нормативно-правових актів, а й інформування всіх зацікавлених і задіяних сторін про найкращі апробовані способи організації видачі таких документів на місцевому рівні - там, де законодавство дозволяє це робити. У разі неможливості вирішення проблем за до-помогою повноважень місцевих органів влади, відповідні зміни будуть пропонуватись для

 
 

Цікаве

Загрузка...