WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування трансформації номіналізації в україн - Реферат

Номіналізовані структури оригінальних англійських речень; основні характеристики, різновиди та умови застосування трансформації номіналізації в україн - Реферат

лише як засіб суворої регламентації вислову, а й функції експресивногостилістичного засобу, що зумовлює їх широке використання в художньому й публіцистичному стилях. Так О.М. Старикова та А.В. Швець пов'язують номінативність із динамізмом мовлення [27, с. 31]. Тут, вірогідно, мається на увазі нагнітання фактів за допомогою лаконічних однорідних номінативних структур, які в сукупності наділені дещо більшою стилістичною забарвленістю, ніж проста форма "фінітного дієслова" [27, с. 31].
Здатність номінативних елементів і структур використовуватися в різних функціях свідчить про їх багатофункціональність, а також ще раз доводить факт їх протиставлення дієслівному способу висловлення думки.
Багатофункціональність і частотність використання номінативних утворень наштовхнула деяких мовознавців на думку про тенденцію зростання номінальності. З приводу таких тенденцій у мовних структурах О.М. Пєшковський свого часу зазначив факт зростання кількості іменників за рахунок дієслова, що спричинило заміну в "нехудожніх" (чи "малохудожніх") текстах дієслова віддієслівним іменником.
З.Г. Коцюба у дисертаційному дослідженні підтверджує той факт, що кількість номінативних речень у художніх творах сучасних англомовних авторів зросла. Збільшення кількості означених структур З.Г. Коцюба пояснює "реалізацією принципу мовної економії" на сучасному етапі розвитку англійської мови [17, с. 47-48]. Потреба в мовній економії може бути пов'язана зі збільшенням кількості інформації, з одного боку, та з прискоренням життєвого ритму, з другого.
До теорії зростання номінальності модна долучити також спостереження В.В. Виноградова про "звільнення" дієприкметників від дієслівних сем і набуття ними іменних ознак [6, с. 349-351].
Дещо в іншому ракурсі дозволяє розглянути номіналізацію теза О.О. Потебні, яка розкриває суть взаємодії дієслова й імені та причину утворення номінативних одиниць [12]. О.О. Потебня писав, що лаконічні номінативні речення на зразок "Пожежа" можна зрозуміти лише завдяки існуванню "імпліцитних складних синтаксичних схем", в основі яких обов'язково лежить дієслово-зв'язка [28, с. 84]. На думку О.О. Потебні, дієслово є найконструктивнішою мовною категорією, яка перебуває в постійному розвитку, що, своєю чергою, спричиняє виникнення нових мовних синтаксичних конструкцій. Так, О.О. Потебня зазначив, що номінативні речення на зразок вищезгаданого є "більш новими, ніж двочленні та багаточленні" [28, с. 89].
За Н.М. Раєвською "дієслово є найбільш ємною граматичною категорією. У дієслівному слові з усім розмаїттям його значень та широтою експресивно-стилістичного потенціалу сполучається розмаїття граматичних форм. Як в організувальному центрі структури мови тут відбуваються активні процеси конструктивного об'єднання елементів мовлення" [29, с. 62].
Усі охарактеризовані вище мовознавчі роботи розкривають особливості номіналізованих елементів і структур, які є універсальними як для англійської, так і для української мов. Однак наявність явища трансформації номіналізації при перекладі текстів з англійської мови на українську та з української на англійську свідчить про те, що українська й англійська мови мають свої особливості формування й застосування номіналізованих утворень [18]. Це підтверджено Ю.С. Степановим, який писав, що, оскільки такі поняття, як процес чи об'єкт, не відтворюють об'єктивних властивостей дійсності, а вже є результатом мовного втілення дійсності, що є своєрідним у кожній мові, поняття процесу й об'єкта повинні мати пряму залежність від властивостей того чи іншого лінгвокультуного простору. Саме тому дуже важливо виявити основні різновиди й причини трансформації номіналізації, які розкривають особливості функціонування досліджуваних утворень.
Розділ 2. Явище номіналізації в англійській мові. Види номіналізації
Номіналізація (від латинського nomen - ім'я) означає розширення вживання імен (іменників, прикметників та їх еквівалентів, особливо іменників з означеннями) за рахунок зменшення частоти вживання значеннєвих дієслів, дієслівних словосполучень та прислівників. Взагалі номіналізацією також є і вживання односкладових іменникових речень замість речень, що містять дієслова. Їх частотність в великій мірі залежить від індивідуального стилю автора та не піддається обліку для мови в цілому [4].
Номіналізацію можна звести до чотирьох процесів та їх сполучень. Ці процеси можна означити як розкладання, об'єднання, заміна та введення опорного слова.
2.1 Розкладання
Під розкладанням ми маємо на увазі вживання аналітичних форм замість синтетичних:
1) We sat in my room, smoked, and talked about how bad we were - bad from a medical point of view I mean, of course. ? We were sitting in my room, smoking, and talking about how bad we were - bad from a medical point of view I mean, of course [88, p. 7];
2) Oh! you women, you fuss over everything! ? Oh! you women, you make such a fuss over everything! [88, p. 25]
В прикладі 1 процес розкладення не виходить за межі дієслова, а в прикладі 2 з'являється іменник. Оскільки мова йде про номіналізацію, то нас будуть цікавити аналітичні форми прикладу 2.
При номіналізації розкладення буває двох типів: А) зі збереженням дієслівного присудка та Б) з заміною дієслівного присудка іменним.
А) Розкладання зі збереженням дієслівного присудка
При номіналізації даного типу дієслівний присудок замінюється на фразовий: "службове дієслово (give, have, make, come to, take, get,do, reach, achieve та ін.) + іменник". Наприклад:
He smiled in the most charming way he could ? He gave the most charming smile he could;
Liz was shocked. The creature had three eyes. ? Liz was given a great shock by that three-eyed creature [89, p. 65];
Limited Liabilities Company "OSTA", hereinafter referred to as the Seller, from one side and the company "TriStar Motor", hereinafter referred to as the Buyer, from the other side, together called the Parties, concluded the following ? Limited Liabilities Company "OSTA", hereinafter referred to as the Seller, from one side and the company "TriStar Motor", hereinafter referred to as the Buyer, from the other side, together called the Parties, came to a conclusion about the following typical [Contract of supply, p.1];
He walked down the hall and peered out the narrow side window as Liz had done ? He took a walk down the hall and peered out the narrow side window as Liz had done [89, p. 89].
Особливу увагу слід приділити конструкції do + віддієслівний іменник на -ing. В ній є наступні структурні особливості.
1) I did the talking and she had to listen.
2) Harris did a great deal of laughing. [88, p. 71]
3) That woman did her own thinking. [84, p. 208]
В прикладах типу (1) використовується послідовна кореляція did ? the ? talking з конкретизацією в останньому члені.
В прикладах типу (2) кореляція одинична: конкретизуючи заміна одночасно з заміною по

 
 

Цікаве

Загрузка...