WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Оцінка в виразних порівняльних структурах - Курсова робота

Оцінка в виразних порівняльних структурах - Курсова робота

їх суб'єктів. "Судження завжди висловлюється в рамках концептуальної системи мовника. Та частина системи, яка пов'язана з оцінками, включає уявлення про стереотипи, шкалу оцінок, і, що особливо важливо, суб'єкта оцінки".
V. Висновки
На початку дослідження, ми зустрілись з фактом, що в традиційній лінгвітисці немає чітко визначеного поняття порівняльна структура. Окремі конструкції можна класифікувати за різними ознаками, та порівняння можна розглядати як особливий клас конструкцій, окрему синтаксичну категорію, з інтуїтивно відчутним порівнялиним змістом. Головним об'єктом дослідження були виразні порівняльні конструкції, належну увагу було приділено експресивному, емоційному та оціночному значенню мовленнєвих одиниць.
Прості та складні синтаксичні конструкції мають закономірні відношення, що належать до області синтаксичної парадигматики. Складні порівняльні структури, створювані письменниками досить часто мають суто художню функцію, оцінка в цих конструкціях є імпліцитною або ж взагалі відсутня. В нашій роботі прості порівняння, що є предметними, були розподілені по оціночній шкалі, крайніми зонами якої є позитивна та негативна зони.
Порівняльні оцінки є завжди емоційнозабарвленими, тому, логічно, питання їх об'єктивності є неоднозначним. Відповіддю на це питання є те, що будь-яка оцінка має на увазі існування ціннісної "картини світу", що відповідає предметній. Специфіка ціннісного сприйняття віддзеркалюється в багатьох аспектах мови. Коли мова йде про оцінку, то в "картині світу" людський фактор виступає на передній план.
Оцінка у виразних порівняльних структурах слугує для виділення прдемету з класу йому подібних, часто вона є досить категоричною, її перлокутивною метою зазвичай є вплинути на емоційний стан адресата.
Список використаної літератури:
1. Антонюк М. Метафора та її роль у мовній картині світу. // Мовні і концептаульні картини світу.-№ 7.-К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2002.- С.15-20.
2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка, 3-е издание, М.: Просвещение, 1990.
3. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. - М., 1976.
4. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. - М.:Наука, 1988.
5. Бєлова А.Д. Індивідаульна картина світу: інтерпретація та використання лінгвістичних ідей в НЛП. С.36-43.
6. Биренбаум Я.Г. Образные сравнительные обороты в современном английском языке. - НДВШ.ФН, 1966, №4, с 131-139.
7. Брагинский И.У истоков художественного слова.//Поэзия и проза Древнего Востока. Библиотека всемирной литературы. Серия первая. - М.: Худ.лит., 1973.-С.5-20.
8. Болдырев Н.Н. Функционально-семиологический принцип исследования языковых единиц // Язык и культура. Факты и ценности. - М., 2001.
9. Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. - М.:Наука, 1980.
10. Вишивана Н.В. Прикметники оцінки в сучасній німецькій мові. Автореф. дис. ... к. ф. н. - Київ, 1999
11. Вольф Е.М. Семантические типы признаков. - М: Наука,1982
12. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. - М.: Едиториал УРСС, 2002. - С.47-108.
13. Гапченко О. Стереотипи у комунікативній діяльності мовної особистості. // Мовні і концептаульні картини світу.-№ 9.-К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003.- С.64-67.
14. Гурбанов Х.М. Придаточные сравнительные предложения в современном английском языке. Автореф.дис….к.филол.наук. Специальность 10.02.04- германские языки, М., Московский государственный педагогический интистут имени В.И.Ленина,1988.
15. Кравцова О.О. Словотвірні засоби високого ступеня ознаки названої прикметником в англійсській мові. // Мовні і концептаульні картини світу.-№ 10.-К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004.- С.316-320.
16. Кунин А.В. Англо-русский фразеологческий словарь. М.,1956.
17. Левченко О.П. Фразеологічна репрезентація світу. // Мовні і концептаульні картини світу.-№ 7.-К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2002.- С.307-315.
18. Малік Т.Г. Прикметники, що позначають зовнішність людини у сучасній англійській англійській мові. Автореф. дис….к.філол.н. спеціальність 10.02.04.-германські мови. - О., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002.-20с.
19. Мокиенко.В.М. Славянская фразеология.2-е изд, М.-Высш.шк, 1989.
20. Огольцев В.М. Устойчивые сравнения в системе русской фразеологии. - Л.,1978
21. Павилёнис Р.И. Проблема смысла: Совр. Логико-философ. анализ языка. М., 1983.-С.24-32.
22. Поляков М.Я. Вопросы поэтики и художественной семантики. 2-е изд., доп. - М.:Сов. Писатель, 1986.
23. Руднев А.Г. Сравнительные обороты в современном литературном языке.//Учен. зап. Ленингр. пед. ин-та. Л., 1963.
24. Сидякова Н.М. Стуктурные особенности компаративных фразеологических единиц в современном английском языке. // Учен. зап. Вологодск. пед. ин-та. В.,1961.
25. Слухай Н.В. Сучасні лінгвістичні теорії концепту як мовно-культурного феномену. // Мовні і концептаульні картини світу.-№ 7.-К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2002.- С.462-470.
26. Черемисина М.И. Сравнительные конструкции русского языка. - М.: Наука, 1976. -С.128-140.
27. Alastair Butler. Exhastivity in comparatives. - University of East Anglia, 1998.
28. Heim, I. Notes on comparatives and related matters. - University of Texas, Austin, 1985.
29. Perry D. What things can be evaluated. // J.Philos., 1964, vol. 61,N 6. P.35-50.
30. Sapir E. Grading:a study in semantics. // Philos.Sci., 1944, vol. 11, N2. P. 68-76.
31. Steffen Staab & Udo Hahn. "Tall, good, high - compared to what?", 1998. www.coling-uni.freiburg.de
32. British National Corpus, ww.natcorp.ox.ac.uk/
33. Classic literature online, www.bibliomania.com,
34. Classic literature online, www.online-literature.com
35. Classic literature online, www.literature.org
36. Collins Cobuild / The Bank of English,
37. http://titania.cobuild.collins.co.uk/boe_info.html
38. The Collins Cobuild Student's Dictionary,
39. http://www.linguistics.ruhr-uni-bochum.de/ccsd/
40. Edict virtual language centre, http://www.edict.com.hk
Summary
The research paper presents the results of the investigation of the manner of figurativeness creation, namely comparative constructions of the English language. A great variety of comparative constructions are singled out into a separate class on the basis of structural and semantic peculiarities and intuitively felt comparative shade.
The evaluative component of these constructions depends on their structural and functional type. Complex comparative constructions frequently used by poets and writers perform aesthetic rather than evaluative functions. In this case evaluation is either implicit or absent. The study distinguishes the group of simple subject comparative constructions and allocates them on the evaluation scale, whose extreme zones are positive and negative semantic fields.
The evaluative constructions are always emotionally shadowed and, hence, the question of the verity and objectivity of the evaluation is controversial. The answer suggested by our research is the existence of the value "image of the world" that corresponds to a subject one. The conceptual world of a speaker defines the propriety of the evaluation.

 
 

Цікаве

Загрузка...