WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Оцінка в виразних порівняльних структурах - Курсова робота

Оцінка в виразних порівняльних структурах - Курсова робота

якій відображена закріплена мовною практикою співвіднесеність конкретного слова з певним об'єктом через вказання на інший об'єкт чи ознаку. Експресивні одиниці завжди тою чи іншою мірою містять елементи оціночності. Не випадково експресивність трактується як одна з п'яти якостей оціночного предиката - емотивності, емоційності, афективності та інтенсифікації. Експресивність - якість мовлення, зумовлена, в першу чергу, наміром мовника досягнути певної прагматичної цілі - якимось чином вплинути на духовний і фізичний стан адресата.
В плані емоційності, експресивності і оціночності образи можуть давати досить різноманітний ефект: висміювати чи підносити, робити зображуване поетичним чи навпаки розкривати його ницість.
На спільності емоційно-оціночної реакції базується явище синестизії, тобто перехода з сфери, що сприймається одним органом відчуття, в область іншого, наприклад, з області температурних чи тактильних в область зорових чи слухових відчуттів. Це явище значно розширює можливості образного представлення дійсності.
Інваріантним граматичним значенням прикметників в сучасній англійській мові є значення якості, що нерозривно пов'язане з оцінкою, а, таким чином, і емоційністю та експресивністю. Цей факт сам по собі свідчить про значну роль прикметників в системі стилістичних ресурсів мови. На відміну від іменників, прикметники в англійській мові не володіють сукупністю граматичних категорій, єдина граматична категорія прикметників - категорія порівняння. Прикметники мають обширне синонімічне поле не тільки всередині сукупності самих прикметників, але і з одиницями більш складного рівня - словосполученнями. В описах використовуються комбінації різноманітних способів позначення якості, що робить опис більш наглядним і надає певну емоційну тональність. Наприклад:
…The sun on the seaward side of the dunes glittered like fine white sugar in the sun. (H. Bates).
4.2 Ціннісні відношення в мові
Мова є віддзеркаленням перцептивної картини світу, в ній представлена як об'єктивна дійсність - предмети, якості, дії, людина з її думками, вчинками і почуттями (дескриптивність мови), так і взаємодія дійсності і людини в різних аспектах, одним з яких є оціночний: мовник характеризує явища з точки зору власних цінностей - добра і зла, користі і шкоди, краси і потворності.
Питання природи цінностей досліджувалось в логіці, аксіології, філософії і було зумовлене, перш за все, загальнофілософськими поглядами вчених. В мові, ціннісні відношення закріплені найчастіше в семантичних і синтаксичних структурах. Оцінка як аспект значення має місце в найрізноманітніших мовних структурах, це можуть бути елементи, менші за слово чи висловлювання. Існують цілі шари лексики, що виражають оцінку, в першу чергу, прикметники і прислівники, оціночна семантика яких надзвичайно багата. Важливо, що оцінка може бути співвіднесена не тільки з мовними одиницями, але й з загальною семантикою висловлювання в дуже широкому діапазоні значень.
Як слушно зазначає О.М. Вольф, оцінюватись може великий варіатив ознак: важливість / неважливість, істинність / неістинність, але основна сфера значень, що відноситься до власне оціночних, пов'язана з ознакою добре / погано. Ми згодні з цією тезою про те, що має сенс відрізняти оцінку в вузькому значенні слова від кваліфікації загалом, що є більш широким поняттям, до якого входять як оцінка, так і ряд інших якостей, зокрема параметрів (наприклад, великий / маленький, вузький / широкий).
Головними об'єктами оціночної модальної рамки є суб'єкт, об'єкт та оціночний предикат. Суб'єкт оцінки - конкретна особа чи соціум, може бути експліцитним чи імпліцитним. Аспект оцінки визначає ознаки оцінюваного об'єкта. При порівняльній оцінці в модальну рамку включаються додаткові елементи - те, з чим порівнюється, ознака, за якою порвінюється, мотивація порівняння та інші.
Дослідники оціночної модальності зазвичай виділяють два типи оцінки - абсолютну і порівняльну. При абсолютній оцінці мова йде про один оцінюваний об'єкт, при порівняльній - про два об'єкта чи стани. Абсолютна оцінка містить імпліцитне порівняння, що базується на спільності соціальних стереотипів, порівняльна ж - на співствленні об'єктів один з одним.
Цікавим є питання первинності оцінки. Результати семантичного аналізу показують, що оцінка невіддільна від порівняння: абсолютні ознаки імпліцитно містять порівняння, що і є, таким чином, первинним. "Градуювання як психічний процес передує виміру. Міра "фут" не має змісту, поки ми не знаємо, що він більше ніж, наприклад, дюйм, і менше ніж ярд." Обє'кт входить в оціночну стрктуру якщо він може бути включений в ряд порівняння. Деякі науковці вважають питання: які речі можуть оцінюватись? та які речі можуть порівнюватись? тотожними.
4.3 Шкала оцінювання.
Для деяких предметів і явищ більш характерно бути об'єктами оцінки ніж для інших. Таким чином, серед об'єктів матеріального світу є індеферентна в оціночному розумінні зона. Деякі найменування предметів і явищ не поєднуються з оціночним словами "добре / погано". Це імена предметів, що не мають визначеної функції. Але коли вони стають функціонально значущими, оцінкаможлива при зазначенні ознак і її критеріїв.
Природньо входять в класи порівняння предмети, що мають постійні функції, названі по їх діях та подієві об'єкти (якщо вказана конкретана оцінювана ознака).
Вартою уваги є асиметрія між позитвними і негативними зонами оцінок в мові. Це пов'язано з загальною позитивною орієнтацією мовної норми. Як свідчать психолінгвістичні дослідження, позитивний член антонімічної пари респонденти називають у першу чергу, звідси випливає, що частотність позитивних асоціацій вище.
Домінуючим серед прикметників позитивної оцінки є прикметник good. Цей прикметник вступає в синтагматичні зв'язки з найрізноманітнішими суб'єктами і ситуаціями. Вирази as good as gold та good as pie висловлюють схвальну оцінку, найчастіше використовуються при характеристиці людей. Вираз As good as wheat може використовуватись в значенні "підходящий", семантика чого теж є позитивною. As good as a feast ми перекладаємо як "достатньо", отже вираз несе позитивний семантичний зміст, але вже близький до середнього і точну оцінку можна дати лише в контексті. (Одначе, як помітила А. Вежбицька, існує тенденція, що слова із семантичної зони "середнього" тяжіють до негативного.) В той же час, прикметник good може мати діаметрально протилежне значення. Ідіомам as good as a shoulder of mutton to a sick horse та as good as a wink to a blind horse відповідає значення "зовсім непотрібний", тобто маємо справу з негативною оцінкою.
Домінуючим серед прикметників негативної оцінки є прикметник bad, що складає антонімічну пару з прикметником good і теж має широкий діапазон валентності, може сполучуватись з іменниками, що позначають людину, предмет чи абстрактне поняття. Наприклад: as bad as bad comedy is bad action, as bad as a death, as bad as a man can be, as bad as a movie about the death of Jesus.
Інші прикметники з позитивним значенням мають більш вузьку семантику і більш обмежену валентність, ніж прикметник good. Необхідним є виділити порівняння, що позначають позитивну оцінку зовнішності і стосуються осіб, найчастіше жіночої статі. Наприклад: as pretty as a picture, as beautiful as a rainbow trout, as beautiful as the Queen of Egypt, as beautiful as a miracle, as beautiful as a rose, as beautiful as angels, as beautiful as a summer's dawn, as beautiful as the dark angel, as beautiful as a daydream in paradise, as

 
 

Цікаве

Загрузка...