WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Навчання спонтанного монологічного мовлення - Курсова робота

Навчання спонтанного монологічного мовлення - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Навчання спонтанного
монологічного мовлення
ПЛАН
ВСТУП
РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ СПОНТАННОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ.
РОЗДІЛ ІІ. НАВЧАННЯ СПОНТАННОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ
2.1. ЕТАПИ НАВЧАННЯ СПОНТАННОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ
2.2. СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП
У програмі з англійської мови зазначено, що основною метою вивчення іноземних мов є оволодіння мовленням [12,3].
Перед вчителем англійської мови стоять відповідальні завдання, оскільки в умовах розширення міжнародних зв'язків підвищуються вимоги до рівня практичного володіння англійською мовою, навичками спонтанного монологічного мовлення зокрема, що проявляється у здатності учнів правильно і послідовно викладати свої думки.
Це складає актуальність представленої роботи, присвяченої теорії і практиці навчання монологічного мовлення англійською мовою.
Відповідно, метою даного дослідження є виявлення та аналіз раціональних прийомів та форм роботи для розвитку умінь спонтанного монологічного мовлення у школярів.
Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:
1. виявити сутність спонтанного монологічного мовлення;
2. проаналізувати етапи навчання монологічного мовлення;
3. запропонувати систему вправ для цього навчання;
Матеріалом дослідження послужили методичні розробки та підручники, наукові праці методистів, досвід роботи вчителів у школі.
Теоретичне значення роботи полягає в тому, що вона робить певний внесок у методику викладання англійської мови у середній школі.
Практичне значення роботи визначається можливістю використання її основних положень та результатів у процесі навчання спонтанного монологічного мовлення.
Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
Під час написання даної курсової роботи були використані такі методи наукового дослідження як літературний, порівняльний, метод узагальнення та унаочнення.
Гадаю, що вивчення даної теми є вкрай актуальним для педагогів-мовників.
?
РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ СПОНТАННОГО
МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ
Монолог - це безпосередньо спрямований до співрозмовника чи аудиторії організований вид усного мовлення, який передбачає висловлювання однієї особи [16,88].
Спонтанне монологічне мовлення виконує такі комунікативні функції:
1. інформативну - повідомлення інформації про предмети чи події навколишнього середовища, опис явищ, дій, стану;
2. впливову - спонукання до дії чи попередження небажаної дії, переконання щодо справедливості тих чи інших поглядів, думок, дій, переконань;
3. експресивну - використання мовленнєвого спілкування для опису стану, в якому знаходиться той, хто говорить, для зняття емоційної напруженості;
4. розважальну - виступ людини на сцені чи серед друзів для розваги слухачів;
5. ритуально-культову - висловлювання під час будь-якого ритуального обряду [15,25].
Кожна з цих функцій має свої особливості мовні засоби вираження думки, відповідні психологічні стимули та мету висловлювання.
З погляду психології монологічному мовленню властиві такі риси:
1. Однонаправленість. Воно не розраховане на відповідну реакцію у вигляді мовлення у голос.
2. Зв'язність, яка відрізняє монологічне мовлення від випадкового набору речень.
3. Тематичність як співвіднесеність висловлювання з будь-якою досить загальною темою.
4. Контектуальність. Яку, однак, не слід протиставляти ситуативності, як рисі, властивій діалогічному мовленню. Монолог теж може бути ситуативним (наприклад, спонтанне висловлювання - розгорнута репліка (мікро-монолог у діалозі)).
5. Відносно безперервний спосіб мовлення. Монологічне висловлювання не обмежується однією фразою і триває протягом певного часу.
6. Послідовність і логічність. Ці якості реалізовуються в ідеї основної фрази шляхом уточнення думки, доповнення до неї [13,31].
Залежно від комунікативної функції та характеру логіко-синтаксичних зв'язків між реченнями розрізняють такі основні типи монологічних висловлювань: опис, розповідь і роздум.
Монолог - опис є констатуючим типом монологічного висловлювання, в якому стверджується наявність будь-яких ознак в об'єкті, описується людина, природа, погода тощо.
Монолог - розповідь є динамічним типом монологічного висловлювання, в якому розповідається про розвиток подій, пригод, дій. Дійсність сприймається у процесі її розвитку та зміни в хронологічній послідовності.
Монолог - міркування спирається на умовиводи як процес мислення, в ході якого на основі вихідної тези робиться висновок.
Основними якісними показниками сформованості загального вміння укласти зв'язне монологічне висловлювання є такі спеціальні вміння:
" уміння з'єднувати декілька мовленнєвих зразків, наприклад: Хто це і який він? Що робить? Тощо;
" уміння досить повно висловлюватись відповідно до запропонованої комунікативної ситуації;
" уміння відносно правильно оформити своє висловлювання мовними засобами англійської мови;
" уміння оптимально використовувати мовний матеріал певної теми;
" уміння залучати для викладу певної теми матеріал сумісних тем [13,31].
Мовленнєві завдання для реалізації монолого-повідомлення передбачають здійснення таких мовленнєвих дій:
- повідомити фактичну інформацію (Хто? Що робить? Який? Навіщо?), поєднуючи речення в логічній послідовності;
- для монологу розповіді:
розповісти про себе (свого друга, школу…);
висловити при цьому свою думку;
- для монологу-опису:
описувати природу, місто, зовнішність…, використовуючи слова і словосполучення, що означають якості (добрий/злий тощо);
- для монологу-міркування:
переконати співрозмовника в чомусь;
навести докази за чи проти певної дії…;
спонукати співрозмовника до певних дій.
Монологічне висловлювання можна класифікувати залежно від комунікативних умов, протяжності, ступеню оригінальності, характеру змісту, мотивації та ін.
Одним із завдань курсу англійської мови в школі є навчання не підготовленого (спонтанного) мовлення.
Використання попередньо відібраних учнями повідомлень слід розглядати як ефективний засіб розвитку вмінь спонтанного монологічного висловлювання.
З мовної точки зору монологічне мовлення характеризується структурною завершеністю речень, відносною повнотою висловлювання, розгорнутістю та різноструктурністю фраз.

 
 

Цікаве

Загрузка...