WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови - Курсова робота

Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови - Курсова робота


Курсова з іноземної мови
Спонтанне монологічне мовлення у методиці викладання англійської мови.
ПЛАН
Вступ
Розділ І
Сутність спонтанного монологічного мовлення.
Розділ ІІ
Навчання спонтанного монологічного мовлення
1. Етапи навчання спонтанного монологічного мовлення
2. Система вправ для навчання монологічного мовлення
Висновки
Список використаної літератури
ВСТУП
У програмі з англійської мови зазначено, що основною метою вивчення іноземних мов є оволодіння мовленням [12,3]. Перед вчителем англійської мови стоять відповідальні завдання, оскільки в умовах розширення міжнародних зв'язків підвищуються вимоги до рівня практичного володіння англійською мовою, навичками спонтанного монологічного мовлення зокрема, що проявляється у здатності учнів правильно і послідовно викладати свої думки. Це складає актуальність представленої роботи, присвяченої теорії і практиці навчання монологічного мовлення англійською мовою.
Відповідно, метою даного дослідження є виявлення та аналіз раціональних прийомів та форм роботи для розвитку умінь спонтанного монологічного мовлення у школярів.
Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:
1. виявити сутність спонтанного монологічного мовлення;
2. проаналізувати етапи навчання монологічного мовлення;
3. запропонувати систему вправ для цього навчання;
Матеріалом дослідження послужили методичні розробки та підручники, наукові праці методистів, досвід роботи вчителів у школі.
Теоретичне значення роботи полягає в тому, що вона робить певний внесок у методику викладання англійської мови у середній школі.
Практичне значення роботи визначається можливістю використання її основних положень та результатів у процесі навчання спонтанного монологічного мовлення.
Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
Розділ І
СУТНІСТЬ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ.
Монолог - це безпосередньо спрямований до співрозмовника чи аудиторії організований вид усного мовлення, який передбачає висловлювання однієї особи [16,88].
Спонтанне монологічне мовлення виконує такі комунікативні функції:
1. інформативну - повідомлення інформації про предмети чи події навколишнього середовища, опис явищ, дій, стану;
2. впливову - спонукання до дії чи попередження небажаної дії, переконання щодо справедливості тих чи інших поглядів, думок, дій, переконань;
3. експресивну - використання мовленнєвого спілкування для опису стану, в якому знаходиться той, хто говорить, для зняття емоційної напруженості;
4. розважальну - виступ людини на сцені чи серед друзів для розваги слухачів;
5. ритуально-культову - висловлювання під час будь-якого ритуального обряду [15,25].
Кожна з цих функцій має свої особливості мовні засоби вираження думки, відповідні психологічні стимули та мету висловлювання.
З погляду психології монологічному мовленню властиві такі риси:
1. Однонаправленість. Воно не розраховане на відповідну реакцію у вигляді мовлення у голос.
2. Зв'язність, яка відрізняє монологічне мовлення від випадкового набору речень.
3. Тематичність як співвіднесеність висловлювання з будь-якою досить загальною темою.
4. Контектуальність. Яку, однак, не слід протиставляти ситуативності, як рисі, властивій діалогічному мовленню. Монолог теж може бути ситуативним (наприклад, спонтанне висловлювання - розгорнута репліка (мікро-монолог у діалозі)).
5. Відносно безперервний спосіб мовлення. Монологічне висловлювання не обмежується однією фразою і триває протягом певного часу.
6. Послідовність і логічність. Ці якості реалізовуються в ідеї основної фрази шляхом уточнення думки, доповнення до неї [13,31].
Залежно від комунікативної функції та характеру логіко-синтаксичних зв'язків між реченнями розрізняють такі основні типи монологічних висловлювань: опис, розповідь і роздум.
Монолог - опис є констатуючим типом монологічного висловлювання, в якому стверджується наявність будь-яких ознак в об'єкті, описується людина, природа, погода тощо.
Монолог - розповідь є динамічним типом монологічного висловлювання, в якому розповідається про розвиток подій, пригод, дій. Дійсність сприймається у процесі її розвитку та зміни в хронологічній послідовності.
Монолог - міркування спирається на умовиводи як процес мислення, в ході якого на основі вихідної тези робиться висновок.
Основними якісними показниками сформованості загального вміння укласти зв'язне монологічне висловлювання є такі спеціальні вміння:
а) уміння з'єднувати декілька мовленнєвих зразків, наприклад: Хто це і який він? Що робить? Тощо;
б) уміння досить повно висловлюватись відповідно до запропонованої комунікативної ситуації;
в) уміння відносно правильно оформити своє висловлювання мовними засобами англійської мови;
г) уміння оптимально використовувати мовний матеріал певної теми;
д) уміння залучати для викладу певної теми матеріал сумісних тем [13,31].
Мовленнєві завдання для реалізації монолого-повідомлення передбачають здійснення таких мовленнєвих дій:
- повідомити фактичну інформацію (Хто? Що робить? Який? Навіщо?), поєднуючи речення в логічній послідовності;
- для монологу розповіді:
розповісти про себе (свого друга, школу…);
висловити при цьому свою думку;
- для монологу-опису:
описувати природу, місто, зовнішність…, використовуючи слова і словосполучення, що означають якості (добрий/злий тощо);
- для монологу-міркування:
переконати співрозмовника в чомусь;
навести докази за чи проти певної дії…;
спонукати співрозмовника до певних дій.
Монологічне висловлювання можна класифікувати залежно від комунікативних умов, протяжності, ступеню оригінальності, характеру змісту, мотивації та ін.
Одним із завдань курсу англійської мови в школі є навчання не підготовленого (спонтанного) мовлення. Використання попередньо відібраних учнями повідомлень слід розглядати як ефективний засіб розвитку вмінь спонтанного монологічного висловлювання.
З мовної точки зору монологічне мовлення характеризується структурною завершеністю речень, відносною повнотою висловлювання, розгорнутістю та різноструктурністю фраз. Крім того, йому властиві також досить складний синтаксис, а також зв'язність, що передбачає володіння мовними

 
 

Цікаве

Загрузка...