WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Умовні речення. Порівняльні речення (латинська мова) - Реферат

Умовні речення. Порівняльні речення (латинська мова) - Реферат

Коломийський коледж права і бізнесу
Тема:
Умовні речення.
Порівняльні речення
1999
Умовні речення
Підрядне умовне речення виражає умову здійснення дії головного речення; воно називається протасис (гр. protasis - попередник), а головне - аподосие (гр. apodosis - наступник).
Підрядні умовні речення вводяться сполучниками si - якщо, якщо б, якби; nisi, nі - якщо не, якби не.
Nisi складається із умовного сполучника sі і заперечення, причому заперечення відноситься до умови загалом. Якщо ж треба висловити заперечення до окремого слова, то ставиться si non.
У латинській мові є три види умовних речень: реальний (modus realis), можливий (modus potentialis) і нереальний - (modus irrealis)
Реальний вид (modus realis)
Мodus realis-це тип умовних речень, в яких вказується, що дія головного речення здійснюється, якщо умова у підрядному реченні реальна або здійснима. В умовних реченнях такого типу ставиться inducativus всіх часів, крім цього, у головному реченні може стояти імператив або інша форма присудка, яка вживається в головному ре-ченні. Приклади: Si vales, bene est, ego valeo.-Якщо ти здоровий, то і я добре себе почуваю. Naturam si sequemur ducem numquam aberrabimus.- Якщо будемо слідувати за вказівкою природи, ніколи не помилимося. Homo miser est, nisi virtutem colit.-Людина є нещасною, якщо не вшановує доблесті. Si id dixisti, erravisti.-Якщо ти це сказав,- помилився.
Pergratum mihi feceris, si de amicitia disputaveris, quid sentias (Сіс.).- Ти зробиш мені велику приємність, якщо скажеш про дружбу те, що думаєш.
Можливий вид (modus potentialis)
В modus potentialis головне і підрядне речення вказують на дію, яка за певних умов може або могла б здійснитися.
У головному і підрядному реченнях вживається conintivus praesentis або реrfecti. Conintivus praesentis виражає можливу дію недоконаного виду, conintivus реrfecti - доконаного виду. Приклади: Si velim Hannibalis proelia omnia describere dies me deficiat.- Якщо б я хотів описати всі битви Ганнібала, не вистачило б мені дня.
Міnus saepe pecces, si scias, quod nescias.- Ти часто менше помилявся б, якщо б знав те, чого не знаєш. Quis hoc credat, nisi sit pro teste vetustas? - Хто в це повірить, якщо свідком не буде старовина?
Si hoc dixeris, erraveris.- Якщо б ти (був) це сказав, ти б помилився. Dies me defecerit, si omnes imperatores enumerare voluerim.- Не вистачило б мені дня, якщо б я захотів перерахувати всіх полководців.
У головному реченні modus potentialis іноді ставиться indicativus при coniunctivus у підрядному реченні і дуже рідко в підрядному - indicativus при coninctivus в головному реченні. Наприклад: Dic mihi, si fias tu ieo, qualis eris? - Скажи мені, якщо б ти став левом, який ти будеш (як виглядатимеш)? Меmoria minuitur, nisi eam exerceas.- Пам'ять слабне, якщо її не вправляти. Sі quid habes certius , velim scire.- Якщо ти знаєш щось точніше, то я хотів би теж знати.
Нереальний вид (modus irrealis)
Мdus irrealis вказує на дію, неможливу до здійснення в теперіш-ності або в минулому. В головному і підрядному реченнях ставиться coniunctivus imperfecti або plusquamperfecti.
Сoniunctivus imperfecti виражає дію, неможливу до здійснення в теперішності, coniunctiivus plusquamperfecti - неможливу або недійсну дію в минулому. Приклади: Si hoc diceres, errares.- Якщо б ти це говорив, ти помилявся б. Меdici, si omnibus morbis mederi possent, felicissimi essent hominum.- Якщо б лікарі могли лікувати всі хвороби, вони були б найщасливішими з (усіх) людей. Si pro patria morendum esset, faceremus.- Якщо треба було б померти за батьківщину, ми це зробили б. Si ibi te scissem, ad te ipse venissem.- Якщо б я (був) знав, що ти там є, я (був) би сам прийшов до тебе. Si Conon non advenisset, Agesialaus Asiam regi eripuissem.- Якщо б Конон не прибув, Агезілай вирвав би у царя Азію. Si venisses ad exercitum, a tribunis militaribus visus esses (Сіс.) - Якщо б ти прийшов до війська, тебе побачили б військові трибуни.
У головному реченні modus irrealis іноді зустрічаємо indicativus imperfecti або perfecti. Це буває тоді, коли присудок в головному реченні виражений дієсловами зі значенням "можу", "повинен" або описовою активною чи пасивною дієвідміною. При перфекті у таких випадках стоять слова раеnе, рrоре (майже, ледве не) і т. ін.
Індикатив в modus irrealis може означати дію, яка була близькою до здійснення.
Приклади: Deleri totus exercitus potuit, si fugientes persecuti victores essent… (Liv.) - Усе військо могло бути знищене, якщо б переможці переслідували втікачів.
Роns sublicius iter paene hostibus dedit, nisi unus vir fuisset, Horatius Cocles.- Міст на стовпах майже проклав ворогові шлях, якби не знайшлася одна людина, Горацій Коклес. Нasdrubal Carales perventurus erat, ni Manlius eum populatione continuisset (Liv.)- Гаcдрубал мав намір дійти до Карал, якщо б Манлій не стримав його від спустошення. Sі verum respondere velles, Cato, haec erant dicenda.- Якщо б, Катоне, ти хотів відповісти правдиво, то треба було б сказати таке.
Підрядні речення зі сполучниками dит, тоdо, dиттоdо
До умовних речень примикають так звані умовно-бажальні речення. Вони вводяться сполучниками dum, modo, dummodo - тільки б, лише б і dum ne, modo ne, dum modo ne - тільки б не, лише б не. Ці речення виражають бажання, пов'язане з деяким застереженням.
У підрядних реченнях з названими сполучниками ставиться coniunctivus згідно з consecutio temporum. Але, якщо треба підкреслити нездійсненність висловленого побажання, то ставиться coniunctivus imperfecti i plusquamperfecti - також після головних часів. Приклади: Маnent ingenia senibus, modo permaneat studium et industria (Cic.) - У стариків залишаються здібності, тільки б (щоб тільки) залишалась пристрасть і працелюбність. Саligula … subinde iactabat: oderint dum metuant (Suet.).- Калігула часто повторював: нехай ненавидять, лише б (щоб тільки) боялись. Omnia postposui, dummodo magistri praecepta pararem.- Я все відклав, щоб тільки виконати настанови наставника. Mediocritas placet Peripateticis et recte placet, modo ne laudarent iracundiam.- Періпатетикам подобається поміркованість, і вірно, тільки б вони не схвалювали гнів. Summas laudes merent Athenienses, dummodo ne tam leves fuissent.-Афіняни заслуговують найбільшої похвали, тільки б не були такими легковажними.
Порівняльні речення
Порівняльні речення вводяться: а) сполучниками: ut (uti)-як, sicut (sicuti) - так як, velut - неначе, quasi - немовби, tamquam si - начебто, tamaquam, ut si - так якби, velut si - неначебто, ac si - якби, немовби та ін.; б) прислівниками: quam - як, quantum - скільки, quooties - скільки разів, quot-скільки і т. п.;
в) порівняльними займенниками: qualis - який, quantus - який великий тощо.
У головних реченнях звичайно вживаються слова ita, sic, tam - так, item - також, itidem - там само, similiter - подібно, tantum - стільки, tantopere - так дуже, tam diu - такдовго, tot. - стільки, totidem - стільки ж та ін.
У порівняльних реченнях ставиться indicativus для означення дійсної дії, дійсного порівняння. Приклади: Ut sementem feceris, ita metes.- Що посієш, те й пожнеш. Plerique tales amicos habere volunt, quales ipsi esse non possunt.- Багато людей хоче мати таких друзів, якими самі не можуть бути. Tantum scimus, quantum memoria tenemus.-Стільки знаємо, скільки пам'ятаємо. Miltiades cum totidem navibus, atque erat profectus, Athenas rediit.-Мільтіад повернувся в Афіни з такою ж кількістю кораблів, як відправився. Antipater fuit scriptor, ut temporibus illis, luculentus.- Антіпатр був, як на ті часи, прекрасним письменником.
Порівняльні речення зі сполучниками quasi, tamquam, tamquam si, velut si, ac si є умовно-порівняльними і в них завжди вживається coniunctivus; часи згідно з consecutio temporum. Приклади: Quid ego his testibus utor, quasi res dubia aut obscura sit.- Що ж я користуюся цими свідками, немовби справа була сумнівна і неясна. Antonius Plancum sic contemnit tamquam si illi aqua et igni interdictum sit.- Aнтоній так нехтує Планком, начебто його було позбавлено (йому було відмовлено) води і вогню. Sequani absentis Ariovisti crudelitatem, velut si praesens adesset, horrebat.- Секванці боялися жорстокості відсутнього Аріовіста, неначебто він був присутній. Deleta est Ausonum gens, perinde ac si internecivo bello certasset.- Рід дзвонів знищений, немовби боровся у смертоносній війнію

 
 

Цікаве

Загрузка...