WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Мовні ситуації як засіб реалізації комунікативного підходу при навчанні англ. мови - Реферат

Мовні ситуації як засіб реалізації комунікативного підходу при навчанні англ. мови - Реферат


Реферат на тему:
Мовні ситуації як засіб реалізації
комунікативного підходу при навчанні
англійської мови.
Історично склалося так, що англійська мова є найпоширенішою у світі, її навіть називають міжнародною. Важко переоцінити роль, яку вона відіграє майже в усіх галузях діяльності людства.
На порозі ХХІ ст. науково-технічний прогрес неможливо уявити без тота-льної комп'ютеризації. Щороку в світі з'являються нові операційні системи, мо-ви програмування, їх версії тощо. Описання більшості з них просто не встига-ють перекласти, а тому і тут знання мови допоможуть бути в курсі останніх до-сягнень та користуватися ними.
Дуже важливе значення має знання іноземних мов при переході до ринко-вої економіки. Знання мови дає змогу листуватися з іноземними фірмами та вченими, брати активну участь у міжнародних конференціях, створенні спіль-них підприємств.
Головною метою вивчення іноземної мови в училищі є набуття студентами не тільки навичок читання різних видів текстів, а й лінгвістичної (граматичної) та комунікативної компетенції.
Принцип активної комунікативності - один із найважливіших методів у навчанні іноземних мовах - набуває все більшого визнання.
Навчання говоріння є процесом складним і багатогранним, який передба-чає комплексну реалізацію практичної, освітньої і виховної мети. З практичної точки зору, навчання говоріння передбачає оволодіння іноземною мовою як за-собом міжособистісного спілкування, тобто виведення говоріння на рівень справжньої комунікації. Збагачення духовного світу особистості та знань забез-печуються навчанням говоріння, якщо розглядати його освітню мету. Крім то-го, в процесі навчання говоріння з'являється можливість ознайомитись з куль-турою спілкування, прийнятому в сучасному цивілізованому світі.
Ми будуємо заняття так, щоб максимально надати студентам можливість розмовляти іноземною мовою. Створити такі умови, за яких говоріння за зада-ною темою було б природно мотивованим, надати студентам можливість ви-словлювати думки та обговорювати їх. Ми надаємо важливого значення ство-ренню в аудиторії клімату взаємосприйняття, акцентування позитивного, запо-бігання негативному, створення почуття довіри, поваги до кожного для найно-вішої реалізації кожним своїх можливостей. Для досягнення ефективності на-вчання говоріння переважна частина заняття присвячується виконанню умовно-комунікативних вправ для формування мовленнєвих навичок. Нами розроблені і впроваджуються в практику викладання мовні ситуації з тем "В аптеці", " В поліклінічному відділенні", "Візит дільничного лікаря", "Операція" та інших.
Мета комплексу ситуацій - формування навичок ведення професійного ді-алогу з хворим англійською мовою. Система комунікативних завдань складена з урахуваннямрівня знань. Пропонуємо завдання репродуктивного характеру reproduction (відтворити діалог-зразок) або з елементами творчості composition (змінити послідовність реплік тощо).
Наступні умовно-комунікативні завдання:
"A Strip Story" (діалог розрізаний на смужки. Студенти повинні скласти первісний варіант, обмінюючись інформацією усно.)
"Roleplay" (кожен студент виконує роль, передбачену ситуативним завданням).
Студентам з достатнім або високим рівнем знань пропонувалися творчі за-вдання підвищеної складності: "completion" завершити діалог, використовуючи необхідні для цього знання, одержані із профілактичних дисциплін: самостійно будувати діалог на основі даної ситуації тощо.
"Solving problems" (роз'язування проблеми у формі дискусії).
"Prediction" (продовження діалогу на основі домислення та передба-чення)
Система використання мовних ситуацій на заняттях дає змогу відтворюва-ти реальні професійні ситуації, що значною мірою підвищує у студентів інтерес до вивчення іноземної мови. Це пояснюється тим, що мовлення студентів відбу-вається в обставинах, які досить повно імітують умови справжнього спілкуван-ня англійською мовою. Виникає внутрішня мотивованність, створюються мож-ливості для вираження у мовленні власних поглядів, думок, для виявлення фан-тазії та інших якостей.
Для ефективного засвоєння програмового матеріалу з іноземної мови ус-пішно використовують ТЗН - слайди, аудіо- та відеокасети, роздатковий та ди-дактичний матеріал. На всіх етапах навчання практикуємо ігрові ситуації, лек-сичні, граматичні ігри, ігри - змагання, ролеві як важливий засіб підвищення ефективності навчальної роботи.
Таким чином, застосування мовних ситуацій на уроках англійської мови відіграє важливу роль для розвитку комунікативних можливостей студентів.
Вид умовно-комунікативної вправи Пояснення
"A Strip Story"
(Urdering) Діалог розрізаний на смужки, з декіль-кома репліками на кожній. Студенти працюють парами, щоб скласти повний діалог.
Щоб відбувалася комунікація, їм не до-зволено показувати свої речення. Слід обмінюватися інформацією усно.
Roleplay Кожен студент виконує роль, передба-чену ситуативним завданням.
Completion Студентам пропонується завершити ді-алог. Кожен повинен додати свою час-тину до завершення.
Predictions Продовження діалогу на основі домис-лювання.
Solving problems Розв'язання проблеми у формі обгово-рення.
Building-Up Студентам пропонується самостійно скласти діалог на запропоновану тему.
Reproduction Відтворення діалогу-зразку.
Composition Студентам пропонується змінити послі-довність реплік в діалозі.

 
 

Цікаве

Загрузка...