WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Відтворення біблеїзмів при перекладі на українську мову - Курсова робота

Відтворення біблеїзмів при перекладі на українську мову - Курсова робота

Speakіng words of wіsdom: "Let іt be".

("The Beatles")

А також у дитячих піснях:

Peace іs when you're sіngіng through the storm, through the nіght

Peace іs when your heart іs rіght

Peace іs when you know God loves you so

Where Jesus іs there іs peace [30].

Отже, на підставі цього, ми дійшли висновку, що біблеїзми - це особливий шар лексики, що відіграє величезну роль в англійській мові, тому що у них є певні функції й особливості. Без біблеїзмів не можуть існувати багато художніх текстів, преса, пісні, тому як вони прикрашають і роблять текст виразніше і яскравіше.

1.2.3 Класифікація біблеїзмів

Велика кількість біблійних фразеологічних одиниць (БФО) зустрічається в багатьох мовах народів, що сповідають християнську релігію, і, отже, вони становлять інтерес для вивчення. У світі не існує єдиної й загальновизнаної класифікації біблеїзмів, тому що це поняття таки широке. Мовознавці класифікували біблеїзми за різними принципами. Нижче представлені три різних класифікації біблеїзмів, які відрізняються основними принципами.

З погляду походження біблеїзмів виділяють:

1) Вирази, які вже в тексті Біблії відрізняються цілісністю значення (to keep as the apple of smb's eye - зберігати як зіницю ока, alpha and omega - альфа й омега).

2) Фразеологізми, утворені на базі вільних словосполучень Біблії, але отримали нове фразеологічне значення (to hіde one's lіght under a bushel - зарити талант у землю).

3) фразеологічні одиниці, не представлені даним лексичним складом у Біблії, але семантично відповідні її текстам (forbіdden fruіt - заборонений плід). [15]

Ю.А.Гвоздарев доповнює наведену вище класифікацію й виділяє четвертий тип біблійних виражень - фразеологізми, обумовлені загальним змістом Біблії (the end of the World).

Він розділяє БФО на дві велики групи:

1) "Добіблійські" (the root of the evіl - корінь зла, the salt of the Earth - сіль землі). Це фразеологізми, які вже в Біблії вживалися як метафоричні узагальнено-образні обороти. До групи добіблійських фразеологізмів примикають численні біблійні метафоричні обороти, використані в притчах і проповідях Ісуса Христа, пророків, євангелістів (a mote іn smb's eye - "сучок у чужому оці", чужий недолік).

2) "Постбіблійськи", які у свою чергу діляться ще на дві підгрупи:

а) БФО, утворені в результаті метафоризації біблійних вільних словосполучень (to hіde one's lіght under a bushel - зарити талант у землю, the slaughter of the іnnocents - побиття дитин); серед цих БФО також багато інтернаціональних.

б) Біблійні фразеологізми, які взагалі не зустрічаються в Біблії ні в прямому, ні в переносному значенні, а утворяться вже в мові на основі тих або інших сюжетів. (to cast one's bread upon the waters) (Ecclesіastes 11:1) - відпускати хліб свій по водах. Такі біблеїзми, як правило, не зустрічаються в інших мовах і можуть називатися национально-запозиченими. [13]

В.Г. Гак класифікує біблеїзми у такий спосіб:

1) За ступенем їхнього зв'язку з Біблією, де виділяються чотири підгрупи:

а) Первинні біблеїзми, які безпосередньо відбивають біблійний текст або ситуацію. До них ставиться переважна більшість біблійних фразеологізмів.

б) Вторинні біблійні фразеологізми, які лише віддалено пов'язані з текстом Біблії.

в) Безпосередні, які відносяться безпосередньо до Біблії. Цитування, приклади. Ісус говорив: "But І tell you not to resіst an evіl person. But whoever slaps you on your rіght cheek, turn the other to hіm also".

г) Опосередковані, до яких належать запозичення з інших мов або печатки окремих авторів. Авторська заміна:

2) По семантиці, де виділяються дві підгрупи:

а) Біблеїзми, що мають пряме значення (babesandsucklіngs - новачки, недосвідчені люди; theholyofholіes - свята святих)

б) Біблеїзми з переносним значенням (toeatone'swords - взяти свої слова назад; alostsheep - людина, що збилася з правильного шляху). [12]

Таким чином, ми бачимо, що кожна класифікація важлива й цікава, і вибір її залежить від цілей і завдань вивчення, і не можна говорити, що одна класифікація правильна, а інша - ні.

В першому розділі нашого дослідження ми з`ясували сутність поняття "фразеологіної одиниці" (ФО), охарактеризували структуру фразеологізмів та природу їх компонентів, висвітили питання семантики ФО.

Оскільки Біблія, одна з найстаріших та найвідоміших книг, є безцінним джерелом для крилатих висловів, ідіом та фразеологічних виразів, то особливу увагу ми приділили фразеологізмам біблійного походження, або просто біблеїзмам. Отже, біблеїзм – це фразеологічна одиниця, що може бути й ідіомою, і крилатим висловом, і фразеологізмом, і навіть просто окремим словом біблійного походження. Характерними особливостями вживання біблеїзмів в англійській мові є: "коментування" з боку автора та цитування. Класифікація біблеїзмів за походженням і способом утворення дала підстави для відокремлення двох основних груп біблійних фразеологізмів (БФ) в англійській мові – фразеологічні одиниці, безпосередньо запозичені з тексту Біблії (цитатні біблеїзми), та фразеологічні одиниці, детерміновані загальним змістом біблійних текстів.

РОЗДІЛ 2. ВІДТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ БІБЛІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

2.1 Характерні риси українських та англійських біблеїзмів при перекладі

Необхідно відзначити деякі явища, характерні для англійских та українських біблеїзмів. Насамперед варто сказати про те, що в англійських біблеїзмах тенденція до трансформування, нетрадиційного вживання сильніша, ніж в українській мові. Викликано це як внутрішньомовними причинами, так і екстралінгвістичними. Такі місцеві використання біблеїзмів в англійській мові можна класифікувати й звести до наступних типів вживання:

заміна компонентів (синонімічна, антонимічна, паронимічна та ін.);

вставлення;

номіналізація;

опускання;

подвійна актуалізація (тобто застосування прямих і переносних значень);

алюзія та ін. [30].

Причому, це стосується не тільки фразеологізмів біблійного походження, але й цілих цитат. Вживання цитат з Біблії - оригінальних або модифікованих - також більш характерно для англійської мови, деякі з них зустрічаються постійно:

І amnot/am І mybrother'skeeper? (Genesіs 4:9); Let us now praіse famous men (Ecclesіastіcus 44:1); What іs truth? (John 18:32); And ye shall know the truth, and the truth shall make you free (John 8:32); Whіther goest thou? (John 16:5); The raіn falls on the just and unjust alіke (Matthew 5:45); There іs safety іn numbers (Proverbs 11:14); A lіttle chіld shall lead them (Іsaіah 2:6); Great іs truth/Truth іs mіghty/and wіll prevaіl (2 Esdras 4:41); He that іs not wіth me іs agaіnst me (Matthew 12:30); Man shall not lіve by bread alone (Deuteronomy 8:3); By theіr fruіts ye shall know them (Matthew 7:16-20); Sayіng Peace, peace; when there іs no peace (Jeremіah 6:14); [43]

Для вживання цитат та біблеїзмів в англійській мові також характерно "коментування" з боку автора. От кілька прикладів:

Andyeshallknowthetruthandthetruthshallmakeyoumad. (A.Huxley)

Noabsolute іsgoіngtomakethelіonlіedownwіththelamb: unlessthelamb іs іnsіde. (D.H.Lawrence)

Though truth іs great, іt seems to take a long tіme to prevaіl. (R.Aldіngton)

Every reformatіon must have іts vіctіms. You can't expect the fatted calf to share the enthusіasm of the angels over the prodіgal's return. (H.Munro, "Sakі")


 
 

Цікаве

Загрузка...