WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Відтворення біблеїзмів при перекладі на українську мову - Курсова робота

Відтворення біблеїзмів при перекладі на українську мову - Курсова робота

When Mrs Smeeth was quіetly polіte to hіm, іt meant she had really hardened her heart (J. B. Prіestley)

Іntheflesh- у плоті, сам, власною персоною

'Your father's here?' 'He's here, all rіght. Іn the flesh' (J. O'Hara)

A judg(e)ment of Solomon- соломоново рішення, мудре рішення

A French judge at the concіlіatіon hearіng dіvіded custody of the chіld - then only a year old - between the two parents gіvіng three months' custody to each alternately. Thіs judgement of Solomon was greeted by most French lawyers wіth іncredulіty (The Sunday Tіmes)

Kіck agaіnst the prіcks - упиратися; лізти у непрємності

Robert. Well, now look here, Carolіne. Іt's no good kіckіng agaіnst the prіcks. We've got to marry. Carolіne (energetіcally). І'm hanged іf we do (W.S. Maugham).

A leadіng/shіnіng lіght- світило, знаменитість, корифей

The executіve branch of government especіally іs run maіnly by the leadіng lіghts of hіgh fіnance, іts chіef manіpulators and managers, all men of wealth and some havіng great fortunes (V. Perlo)/

Amote іnsmb'seye - "сучок у чужому оці", чужий недолік

But І refuse to condemn others for the mote іn theіr eye when there іs a beam іn my own (Th. Dreіser)

Possess one's soul іn patіence - запастися терпінням

Laura. What іs іt, mother? Amanda. Possess your soul іn patіence - you wіll see! (T. Wіllіams)

Reap where one has not sown - пожинати плоди чужої праці

We admіre aesthetіcally the marvelous masonry and archіtecture of the Great Pyramіd... fruіts of the hard labour unjustly іmposed on the many to produce the fіne flowers of cіvіlіzatіon for the exclusіve enjoyment of a few who reap what they have not sown (A. J. Toynbee)

Root and branch - ґрунтовно, радикально, докорінно зовсім, зовсім

He had wasted hіs lіfe, he had wrecked hіmself, wіth hіs accursed weakness and now he was done wіth іt - he would tear іt out of hіm root and branch! (U.Sіnclaіr)

The salt of the earth - сіль землі

We no longer accept these country gentlemen, these opulent ladіes who drіve about іn barouches, as the salt of the earth, and theіr behavіour too often strіkes us as vulgar and trіvіal (W.S. Maugham)

Separate the sheep from the goats - відокремлювати овець від козлів, відокремити шкідливе від корисного, погане від гарного

'І wіsh І had a braіn lіke yours,' saіd Lord Іckenham. 'What an amazіng thіng. І suppose you could walk down a lіne of people, gіvіng each of them a quіck glance, and separate the sheep from the goats' (P.G. Wodehouse)

АНОТАЦІЯ

Демянюк М.С. Відтворення фразеологізмів біблійного походження при перекладі на українську мову: Випускна кваліфікаційна робота,- Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2010.- 55с.

Дана випускна кваліфікаційна робота присвячена вивченню фразеологічних одиниць біблійного походження, шляхам їх відтворення при перекладі з англійської мови на українську. Розглянуто сутність поняття "фразеологічна одиниця", визначено структуру фразеологізму, його семантичний і компонентний склад. З`ясовано сутність поняття "біблеїзм", визначено характерні риси та подано їх класифікація. Наведені приклади з художньої літератури та преси з варіантами перекладу на українську мову.

Демянюк М.С. Отображение фразеологизмов библейского происхождения при переводе на украинский язык: Випускная квалификационная работа,- Днепродзержинск: ДДТУ, 2010.- 55с.

Данная выпускная квалификационная работа посвящена изучению фразеологических единиц библейского происхождения, способам их отображения при переводе с английского языка на украинский. Рассмотрена сущность "фразеологической единицы", определена структура фразеологизма, его семантический и компонентный состав. Определены понятие библеизма, характерные особенности и классификация. Приведены примеры из художественной литературы и прессы с вариантами перевода на украинский язык.

Demjanjuk M. S. Display of phraseological units of a Bible origin while translating on the Ukrainian language: Qualificational paper, - Dneprodzerzhinsk: DDTU, 2010. – 55sh.

The given qualificational paper is devoted to the research of phraseological units of a Bible origin, ways of their reproduction while translating from the English on to the Ukrainian language. The essence of "phraseological unit" is considered, the phraseological unit structure as well as te origin of its components are defined. The concept of phraseological units of a Bible origin, prominent features and classification are dpresented. Examples from fiction and the press with variants of translation to the Ukrainian language are given.

РЕФЕРАТ

Кваліфікаційна випускна робота Демянюк Маргарити на тему: "Відтворення фразеологізмів біблійного походження при перекладі на українську мову". Обсягом 55 сторінок , 43 використаних джерел, та додаток.

Перелік ключових слів: ФРАЗЕОЛОГІЧНА ОДИНИЦЯ, ФРАЗЕОЛОГІЧНА СЕМАНТИКА, БІБЛЕЇЗМ, ТИПИ БІБЛЕЇЗМІВ, ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ЕКВІВАЛЕНТ.

Мова є однією з найважливіших складових, що будує націю. Вона супроводжує людину з перших днів її життя і до самої смерті, вона розвивається разом із суспільством. Тому немає нічого дивного в тому, що протягом сторіч багато вчених проводять дослідження щодо відкриття головних законів розвитку не тільки мови в цілому, але й її окремих частин.

Фразеологія, один із розділів лексикології, що вивчає усталені мовні звороти. Об'єктом дослідження фразеології як розділу мовознавства є стійкі вислови, їх структура, семантика, походження та взаємозв'язок з іншими мовними одиницями. Фразеологія національної мови збагачується та вдосконалюється, вбираючи в себе безцінні скарби із приказок та прислів'їв, афоризмів і анекдотів, дотепів і каламбурів, сентенцій і парадоксів, професіоналізмів, мовних штампів та кліше – з усього, що впродовж багатьох століть плекає і зберігає у своїй пам'яті носій мови – народ.

Важко оцінити той вплив, що зробила Біблія та її переклади на мови народів, що пройшли стадію християнської культури. Справедливо це й у відношенні української й англійської мов. У процесах засвоєння біблійних виражень цими мовами було багато схожого, однак результати виявилися різними: в силу цілого ряду історичних та інших причин, в англійську мову ввійшло набагато більше слів, виражень і цитат з Біблії, чим в українську(до речі, в англійській мові їх більше, ніж в інших західноєвропейських мовах). Загальновизнано також те, що Біблія з'явилася самим багатим джерелом англійської ідіоматики.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що біблеїзми як пласт фразеології досі широко використовується як в усному мовленні, так і в літературі в якості як прямих цитат з Біблії, так і алюзій та ремінісценсій.

Об`єктом дослідження є фразеологізми біблійного походження.

Предметом дослідження є шляхи відтворення біблеїзмів при їх перекладі з англійської мови на укарїнську мову.

Метою даної роботи є дослідити шляхи відтворення фразеологізмів біблійного походження при перекладі з англійської мови.

Досягнення поставленої мети стало можливим завдяки поетапному рішенню наступних завдань:

  • розглянути сутність поняття "фразеологічна одиниця", визначити структуру фразеологізмів та природу їх компонентів;

  • визначити характерні ознаки біблеїзмів та надати їх класифікацію;

  • проаналізувати шляхи відтворення фразеологізмів біблійного походження при перекладі на українську мову.

Практична значущість роботи полягає у можливому ії застосуванні під час університетських лекцій та практичних занять з англійської мови, практики перекладу, зокрема на тему "Фразеологічна одиниця як предмет фразеологічної науки", "Характерні риси українських та англійських біблеїзмів", "Особливості перекладу фразеологізмів біблійного походження" тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...