WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Відтворення біблеїзмів при перекладі на українську мову - Курсова робота

Відтворення біблеїзмів при перекладі на українську мову - Курсова робота

Окрему групу виразів утворюють назви біблійних книг або окремих частин Біблії, які вживаються в нерелігійних контекстах у загальному значенні або входять до складу фразеологізмів:

the/a bіble of smth.- якась книга, довідник; настільна книга;

TheNewTestament-новий договір (українського еквіваленту немає);

HolyWrіt/holywrіt-"священне писання" - щось (книга, довідник, керівництво, мова), що є авторитетом; незаперечна істина; щось, прийняте на віру;

Apocalypse-Апокаліпсис;

1) пророцтво; пророкування кінця світу;

2) світовий катаклізм, катастрофа; загальна загибель, кінець;

3) драматичні або трагічні події в житті

Gospel/gospel of smth. (e.g. the gospel of gold, the economіc gospel of austerіty etc.)-доктрина, ідея (укр. - немає);

gospelaccordіngtosmb. (часте слово gospel заміняється: "TheWorldAc- CordіngtoGarp (by J.Іrwіng).-"Євангеліє" від когось, чиєсь бачення чогось;

gospel (truth) (e.g. to be a gos-pel, to pass for a gospel, to take smth. for/as gospel/gospel truth, to accept smth. as gospel/gospel truth, (Іt іs) true as (a) gospel)-незаперечна істина, аксіома [20], [24], [42].

Таким чином, перекладач має виявляти тип біблеїзму, з яким він працює, та підбирати найбільш адекватний варінт перекладу з існуючих.

Через те, що англійська мова, в силу історичних та соціальних причин, більш насичена фразеологічними виразами, у тому числі біблійного походження, ніж українська мова, то при перекладі можуть винукнути труднощі.

Труднощі перекладу біблеїзмів полягають в різному ступені вживаності тих або інших біблеїзмів у різних мовах. Здійснивши порівняльний аналіз співвідношення і в англійській та українській мовах, нами було з`ясовано що:

  • якщо значення й сфера вживання українського та англійського біблеїзму збігаються, то при перекладі використовуються біблійні еквіваленти;

  • найскладнішу для перекладу группу становлять біблеїзми, що фразеологізувалися тільки в одній з двох мов (в різних випадках це буде переклад тлумачення, описовий переклад, або фразеологізм);

  • існування граматичних та стилістичних розбіжностей;

ВИСНОВКИ

Фразеологія нещодавно виникла як окрема наука, але вчені та дослідники вже досягли значних успіхів в ії вивченні. У завдання фразеології як лінгвістичної дисципліни входить всебічне вивчення фразеологічного фонду тієї або іншої мови . Важливими аспектами дослідження цієї науки є : стійкість фразеологічних одиниць, системність фразеології й семантична структура фразеологічних одиниць, їх походження й основні функції.

Фразеологізми займають особливе місце в словниковому складі англійської мови. Їх специфічна структура приваблює і викликає неабияку зацікавленість науковців, а з іншого боку вимагає серйозного аналізу змісту та форми мовних одиниць. ФО є частиною культури англійського народу, тому потрібно знати і розуміти їхню структуру, семантику та суть, тому що без знань та розуміння ФО дуже важко осягнути національний склад мислення носіїв мови.

Фразеологізми, за О.В. Куніним, це - фразеологічні одиниці, тобто стійкі сполучення слів з ускладненою семантикою, які не утворюються за структурно-семантичними моделями змінних сполучень, що їх утворюють.

Існують різні підходи щодо принципів класифікування фразеологізмів: структурно-семантичний, граматичний, функціонально-стилістичний.

В структурному плані значення фразеологізму виражаються не одним словом, а обов'язковим сполученням не менше двох компонентів. Складові частини слів – морфеми – не є самостійними одиницями мови.

Функціонально – стилістичне навантаження фразеологізму визначає його структурно-компонентний склад, семантика та граматична категорія.

Семантика фразеологізма та його компонентний склад знаходяться у нерозривній єдності, бо вони разом проходять через процес фразеологізації.

Одним з пластів фразеології є фразеологічні одиниці біблійного походження. Біблія є найголовнішим літературним джерелом фразеологічних одиниць. Цей найбільший добуток збагатив фразеологізмами багато мов світу.

На даний момент носії мови, зокрема англійськогї, використовуючи біблійні вираження у повсякденній мові, зустрічаючи їх у зовнішніх джерелах, найчастіше навіть не підозрюють про їхнє походження.

Вивчення фразеологізмів біблійного походження в англійській мові становить особливий інтерес завдяки їхній специфіці: з одного боку, біблійні фразеологічні одиниці мають всі властивості фразеологічних одиниць, а з іншої, являють собою фразеологічну мікросистему, підставою для об'єднання в яку є загальне генетичне джерело - Біблія.

Біблеїзми оточують нас усюди: у художній літературі, пресі, публіцистиці, а так само в усній і письмовій мові. Вони прикрашають і роблять виразніше не тільки тексти, але й нашу мову.

Взагалі, біблеїзми – це ідіоматичні вирази, які можуть бути як окремим словом, словосполукою, цитатою, так і навіть цілою фразою.

Для кожного перекладача абсолютно необхідні широкі, енциклопедичні знання культурологічного й країнознавчого характеру, що дозволяють адекватно передавати при перекладі ті реалії, що зустрічаються в іншомовному тексті, звісно, знання біблеїчного фонду теж необхідно. Якщо цитати загальновживані, то достатньо знати необхідні еквіваленти. Але також існує проблема різного ступеню вживання виразів в англійській та українській мовах, тоді необхідно підбирати інші методи перекладу як то пояснення або добір виразу зхожого за смислом.

У результаті розгляду етапів появи біблеїзмів, вивчення їх класифікації з різних точок зору, визначення поняття, особливостей та функцій біблеїзмів, а також з'ясування способів їх адекватного перекладу, можно сказати, що поставлена мета досягнута.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абрамов Ю.А., Дьомін В.Н. 100 великих книг. - К.: Віче, 2002. – 320с.

2. Авксентьєв Л.Г. Семантична структура фразеологічних одиниць сучасної української мови та особливості її формування// Мовознавство, 1998. – №3. – - с. 77 – 83.

3. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. – М.: Высш. образование, 2004. – 368с.

4. Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології. – Харків, 1999. – 210с.

5. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации: Учебное пособие. Издательство 3-е. – М., 2005. – 225с.

6. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. – М.: Высш. шк., 2000. – 263с.

7. Арбекова Т.И. Лексикология английского языка// Учебное пособие для II – III курсов. – М.: Высш. шк., 2002. – 240с.

8. Берловська В.Д., Гребінник Г.Ю. Англійська загальнонаукова лексика і фразеологія. Навч. посіб. для аспірантів. – Харків, 2006. – 165с.

9. Білоноженко В.М., Гнатюк І.С., Винник В.О. Фразеологічний словник української мови: В 2-х т. – К.: Наукова думка, 2002. – 369с.

10. Біблія і культура: Чернів. нац. ун-тет. Зб. наук. Статей. Ред. кол. М. Жулинський.- Ч.,2007.- Вип.6. – 219 с.

11. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. – М., 1996. – 342с.

12. Гак В.Г. Фразеология, образность и культура. Сборник статей. – М., 2000. – 210с. - с. 159 – 169.

13. Гвоздарев Ю.А. Строки библейской мудрости // Русская речь. – 1996. – №3.

14. Демський М.Т. Cистемні зв'язки у сфері фраземіки. Мовознавство, 2003. – №7. – 140с. - с. 21 – 31.

15. Дзера О.В. Індивідуально-авторське трактування біблійних мотивів як перекладознавча проблема . Автореф. дис. канд. філол. наук.- К., 2004. – 20 с.

16. Жуков В.П. Формоизменение фразеологизмов русского языка. Русистика. – Берлин, 1998, №2. – с. 32 - 36

17. Зорівчак Р.М. Біблеїзми в нашому мовленні, 2006. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: < http://svitlytsia.crimea.ua/?section=article&artID=4142>

18. Єрченко П.Г. Класифікація фразеологічних одиниць. Іноземна філологія. – 2002. – 155с.

19. Казакова Т А.Практические основы перевода. English <=> Russian.-- Серия: Изучаем иностранные языки.-- СПб.: "Издательство Союз", -- 2001, -- 320 с

20. Колісник І.В. Крилаті вислови та фразеологізми на уроках мови. Диво слово, 2008. – №5. – 160с. - с. 15 – 26.


 
 

Цікаве

Загрузка...