WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості перекладу газетної лексики - Курсова робота

Особливості перекладу газетної лексики - Курсова робота

У процесі дослідження було встановлено, що при перекладі газетно-інформаційних матеріалів перкладач має більшу свободу вибору мовних засобів. Правила перекладу газетних текстів характеризуються значною м'якістю на відміну від офіційно-ділових текстів.

Досліджуючи особливості перекладу газетно-інформаційних повідомлень в якості практичного матеріалу ми використовували статті з газет "Daily Worker" "Sunday" та "Financial Times".

Дана дипломна робота може бути корисною як для перекладачів газетно-інформаційного жанру так і для тих хто цікавиться перекладом взагалі. Результати дослідження можуть використовуватися у навчальному процесі з курсу перекладознавства спеціальності "Переклад".

Резюме

Дана дипломна робота присвячена дослідженню особливостей перекладу газетної лексики, однієї з найактуальніших тем перекладознавства і лінгвістики в наш час. В ході дослідження ми визначили та охарактерезували основні особливості перекладу газетних заголовків та лингвістичні і екстралінгвістичні фактори газетних статей на основі газет "Daily Worker", "Sunday" and "Financial Times". Досліджуючи особливості перекладу газетно-інформаційних матеріалів ми виявили і охарактерезували особливості перекладу офіційних титулів та звернень, специфічність газетних заголовків, переклад фразеологізмів та жаргонізмів, а також проблеми перекладу каламбуру.

Данная дипломная работа посвящена исследованию особенностей перевода газетной лексики, одной из наиболее актуальных тем переводоведения и лингвистики в наше время. В ходе исследования мы определили и охарактеризовали особенности перевода газетных заголовков, а также лингвистические и экстралингвистические факторы газетных статей на основе газет "Daily Worker", "Sunday" and "Financial Times". Исследуя особенности перевода газетно-информационных материалов мы определили и охарактеризовали особенности перевода официальных титулов и обращений, специфику газетных заголовков, перевод фразеологизмов и жаргонизмов, а также проблемы перевода каламбура.

The given work is devoted to the research of the peculiarities of the translation of newspaper's lexics and tо one of the most actual problems of linguistics and translation studying. The main peculiarities of the translation of newspaper titles and linguistic and extralinguistic factors of newspaper style are presented in the given diploma work by the example of newspapers "Daily Worker", "Sunday" and "Financial Times". We have researched the main peculiarities of translation of the official titles and addresses and we have also researched the specific problem of newspaper titles, phraseological translation and jargonisms and the problems of translation of the pun.

Список використаної літератури

1. Антонова А.П., Боганова Г.В. О газете. Москва, "Высшая школа", 1965, с.-219

2. Алєксеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. – СПб.: "Союз" 2001. – 288с.

3. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык. Учебник для ВНЗ–4-е изд., исп. та доп. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 384с.

 1. Бархударов Л. С. Уровни языковой иерархии и перевод. – Тетради переводчика, вып. 6, 1969. – С. 9-12.

 2. Бархударов Л.С. Язык и перевод.- М.: Высшая школа, 1975.- 235 с.

 3. Брандес Р. П., Провоторов В. І. Переводческий анализ текста. – Р.: НВІ- Тезаурус, 2001. – 244с.

 4. Васильева А. Н. Курс лекций по стилистики русского языка. Р." Русский язык". 1976.– 293 с.

 5. Верещагин Е.М. Костомаров В.Г. Лингвострановедение в преподавании русского как иностранного– Р.: МИЛИГРАМА., 1971.

 6. Водняк Т.С. Тексти та переклади. Харків: Фоліо 1998. 667.

 7. Гальперин И.Р. Текст как обьект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. – 140 с.

 8. Загорская А.П. и др. Дневник для ведения деловой кореспонденции.- М.: Московський робочий, 1992.- 175 с.

 9. Комиссаров В.Н., Лингвистика перевода.-М.: 2000.-245 с.

 10. Комиссаров В. Н. Слово о переводе. – М.: Международные отношения, 1973. С. 61-78.

 11. Комиссаров В. Н., Рецкер Я. І., Тархов В. І. Пособие по переводу с английского языка на русский. – М.: Высшая школа, 1965. – 268 с.

 12. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. — К., Освіта, 1987 – 234 с.

 13. Корунець І. Біля витоків українського перекладознавства. //ВСЕСВІТ – 2008 №1/2 с. 188-194.

 14. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. М., 1971.

 15. Кухаренко В. А. Інтерпритація тексту. – Л.: Освіта, 1979. – 328 с.

 16. Латишев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики і методики преподавания.– М.: Наука – 1988. – 159с.

 17. Лингвокультурологическая и межкультурная интерпретация коммуникативного текста // Язык и культура. – XII Международная научная конференция им. проф. С. Бураго. – Киев: Институт филологии Киевского национального университета; Институт языкознания НАН Украины; Институт психологии АПН Украины. – 2003. – С. 206-213.

 18. Льовицкая Т.Р., Фитерман А.М. Пособие по переводу с английского языка на русский. – М.: Высшая школа, 1973. – 136с.

 19. Мирам Г.Э., Профессия переводчик. К.:Эльга, 2008. 160с.

 20. Моисеев В.А. Журналистика и журналисты. К.: Дакор, 2002. - 400 с.

 21. Москальськая О. І. Грамматика текста. – М.: Высшая школа,1981. 184 с.

 22. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода – М.: Московский лицей, 1996. – 208с.

 23. Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу. //ВСЕСВІТ. – 2006. с. 172-190.

 24. Найда Ю. А. Процедура анализа компонентной структуры отзывного значения. – Р., 1983. с. 205.

 25. Олійник Б.І. Вибрані твори, у двох томах. Переклади. Публіцистика.Т.2. К: Українська енциклопедія. 2006 – 608с.

 26. Паршин А. Теория и практика перевода.- М.: Русский язык, 2000. 161с.

 27. Стилистика газетных жанров. – М.: Наука, 1981.

 28. Суворов С.П. Особенности стиля английских заголовков (По Материалам Daily Worker). – В сб.: Язык и стиль. – М.: Наука 1965. – с.193.

 29. Сухенко До. М. Лексичні проблеми перекладу. – ДО.: Вигляд.Київ. Нац. Универ. Ім..Тараса Шевченка., 1972. – 45 с.

 30. Тураева С. Я. Лингвистика текста: структура і семантика. –М.: Наука, 1986. – 126 с.

 31. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М.: ООО Филология три, 2002. – 416 с.

 32. Флорин Сидер "Муки переводческие" Р., 1983 стр.57

 33. Чуковский К.И. Искусство перевода. М.-Л., 1936.

 34. Швейцер. А. Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. – М.: Наука, 1988. – С. 75.

 35. Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика. – М.: Воениздат, 1973. С. 270-275.

 36. Швейцер А.Д. К вопросу об анализе грамматических явлений при переводе. "Тетради переводчика", М., 1963, №1.

 37. Швейцер А.Д. О проблемах лингвистического изучения процесса перевода. "Вопросы языкознания", 1970, №4.

ДОВІДКОВІ ДЖЕРЕЛА

41. Кудрявцев А.Ю., Куропаткин Г.Д. Англо-русский словарь сленга

и ненормативной лексики. – Р.: ТОВ Издательство АСТ, 2004. – 383 с.

42. Литвинов П.П.Англо-русский фразеологический словарь. Москва,

 1. Мюллер Л.М. Англо-русский словарь.

44."Яхонт" 2000 Томахин Г.Д. США. Лингвострановедческий словарь.–Р.: Русский язык, 2001. – 576 с.

45. Longman Dictionary of Contemporary English, 2000

46. Longman Business English Dictionary, 2000

47. Longman Idioms Dictionary, 2000

48. ABBYY Lingvo 9.0

49. Random House Dictionary

50. The Oxford Russian Dictionary., edited by Pual Falla. Oxford-Moscow,

1997. – 737 с.

51. Financial Times, newspaper. July 18/ July 19, 1998

52. Sunday, magazine. June 24, 2001

53. Daily Worker, newspaper. London, April, 1956


 
 

Цікаве

Загрузка...