WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Система вправ на розвиток граматичних навичок - Курсова робота

Система вправ на розвиток граматичних навичок - Курсова робота

Слід відмітити, що поділ вправ на мовні та мовленнєві є умовним і представляє цінність лише у методичному плані. Одні і ті ж вправи можуть виступати як мовними, так і мовленнєвими, в залежності від етапу навчання. Але для оволодіння будь-якою діяльністю, у тому числі і мовленнєвою, необхідні знання. На основі набутих знань формуються навички та розвиваються вміння.

Розділ 3. Система вправ, направлених на формування граматичних навичок

3.1 Основні види і типи вправ, необхідних для формування граматичних навичок

Досягнення рівня сформованості компетенції неможливе без виконання вправ, адже навички та вміння формуються у вправах. Львов М.Р. дає наступне визначення вправ: "Вправа - це вид навчальної діяльності, яка ставить студентів перед необхідністю багаторазового та варіативного використання набутих знань у різних зв'язках та умовах."1 Доля вправ, які виконує студент, дуже велика: вони займають близько 80 % навчального часу.

Перейдемо до розгляду системи вправ для формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів.

Для побудови системи вправ, яку ми пропонуємо, необхідно:

визначити групи, типи, види вправ, які увійдуть до системи;

визначити послідовність розташування типів і видів вправ з урахуванням стадійності формування та розвитку навичок і вмінь;

врахувати позитивний взаємний вплив різних видів і мовленнєвої діяльності у навчальному процесі.

Визначити розташування вправ, спрямованих на формування та вдосконалення професійно орієнтованих методичних умінь.

У нашому дослідженні ми дотримуємося сучасних вимог до вправ та критеріїв їх класифікації, визначених Н.К. Скляренко.

Вкажемо критерії, згідно з якими вправи відносять до того чи іншого типу:1

1) вмотивованість;

2) ступінь комунікативності;

3) ступінь керування мовленнєвими діями;

4) спрямованість навчальної дії/ діяльності на прийом або видачу інформації;

5) наявність ігрового компоненту;

6) спосіб організації;

7) необхідність забезпечення опорами;

8) культурологічна спрямованість;

До вказаних критеріїв ми відносимо ще й такий, як взаємопов'язаність граматичного і лексичного матеріалу. В дослідженні ця вимога зумовлює розробку вправ, зміст яких відображає лексичний матеріал у межах тих тем, які вивчаються студентами на заняттях з практики усного та писемного мовлення. Це означає, що на заняттях з практичної граматики реалізація даної вимоги передбачає не лише формування граматичних навичок, але й удосконалення лексичних навичок говоріння.

Визначення критеріїв класифікації вправ дає нам підставу організувати їх у межах окремої системи, що складатиметься з підсистем, які, у свою чергу, містять групи вправ, спрямованих на формування, вдосконалення і розвиток певних навичок і вмінь. Розглянемо, які підсистеми та групи вправ увійдуть до системи вправ для формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів.

Визначення нами підсистем та груп вправ зумовлено вимогами Програми1, дидактичними, соціально – психологічними передумовами формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів, методичними принципами її формування, а також на основі лінгвістичних особливостей граматичної структури.

Так, окрема система вправ складається із двох підсистем, а саме:

підсистема вправ для формування, вдосконалення й розвитку граматичних навичок вживання граматичної структури в усному мовленні студентів та соціокультурних навичок та вмінь;

підсистема вправ для формування, вдосконалення й розвитку професійно орієнтованих методичних умінь.

Виходячи з поетапності формування навичок та вмінь, до кожної підсистеми вправ можна віднести групи вправ, кожна з яких має свою мету, що залежить від стадії засвоєння матеріалу, мети й задач, які постають перед викладачем.

До першої підсистеми входять такі групи вправ:

група вправ для вдосконалення й розвитку граматичних навичок вживання граматичної структури в усному мовленні студентів та соціокультурних навичок та вмінь;

група вправ для формування й удосконалення граматичних навичок вживання граматичної структури в усному мовленні студентів та соціокультурних навичок та вмінь;

група вправ для вдосконалення й розвитку граматичних навичок вживання граматичної структури в усному мовленні студентів та соціокультурних навичок та вмінь;

Друга підсистема містить:

групу вправ для формування і вдосконалення умінь оцінювати усне мовлення та локалізувати граматичні помилки;

групу вправ для формування і вдосконалення умінь виправляти граматичні помилки;

групу вправ для формування і вдосконалення умінь пояснювати граматичний матеріал:

групу вправ для формування і вдосконалення умінь складати схеми, таблиці, які відображають структуру граматичного явища;

групу вправ для формування і вдосконалення умінь аналізувати речення;

групу вправ для формування і вдосконалення умінь формулювати завдання до вправ;

групу вправ для формування і вдосконалення умінь розробляти граматичні вправи;

групу вправ для формування і вдосконалення умінь розробляти серію вправ.

Прокоментуємо вказані нами підсистеми та групи вправ для формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів на прикладі умовного способу (УС).

Так, до першої підсистеми належать три групи вправ. Перша група вправ даної підсистеми призначена для вдосконалення і розвитку граматичних навичок вживання умовних речень трьох типів в усному мовленні студентів у відповідності з дидактичним принципом наступності і має місце під час навчання студентів на першому курсі. Крім того дана група вправ має на меті вдосконалення й розвиток соціокультурних навичок та умінь студентів у відповідності з вимогами Програми1.

До другої групи вправ ми відносимо вправи на формування і вдосконалення граматичних навичок вживання Умовного Способу в усному мовленні студентів та соціокультурних навичок і вмінь на другому році навчання у відповідності з вимогами Програми.

До третьої групи вправ належать вправи для вдосконалення й розвитку граматичних навичок вживання Умовного Способу в усному мовленні студентів та соціокультурних навичок і вмінь на третьому році навчання у вищих мовних закладах освіти.

Розробляючи вправи, які увійдуть до цієї підсистеми, ми приділили увагу відбору соціокультурної інформації для змісту вправ, оскільки, як вказує

С.Г. Тер - Мінасова2, знати значення слів та правила граматики є явно недостатнім для того, щоб активно користуватися мовою, як засобом спілкування. Необхідно знати якомога більше слів та граматики, потрібно знати:

коли сказати/ написати, як, кому, де;

як дане значення/ поняття, даний предмет думки живе у реальності світу, мова якого вивчається

При відборі культурознавчих матеріалів для змісту вправ ми виходили з наступних критеріїв відбору:

1) Культурознавча цінність. Формування соціокультурних навичок та вмінь має відбуватися на основі ознайомлення студентів з цінною культурознавчою інформацією, що містить відомості про реалії життя носіїв виучуваної мови, особливості їхнього життя, і яка має бути включеною до змісту вправ.

2) Сучасність і загальновідомість у середовищі носіїв мови. Нами відбиралися інформаційні одиниці соціокультурного характеру, якими володіють носії мови на даний момент. Для відбору матеріалу у відповідності з цим критерієм ми спілкувалися з носіями мови, опрацьовували англомовні джерела з метою визначення інформації, яка найбільш повно, цікаво розкриває обрані нами теми.

Перейдемо до розгляду другої підсистеми вправ. На основі дидактичних принципів наступності та професіоналізації навчального процесу, а також визначених нами професійно орієнтованих методичних умінь укажемо, як групи вправ співвідносяться з етапами навчання.

Так, на першому курсі навчання у вищих навчальних закладах освіти, що готують майбутніх філологів, матимуть місце групи вправ для формування й удосконалення:

вмінь оцінювати усне мовлення і локалізувати граматичні помилки;

вмінь складати схеми, таблиці, які відображають структуру трьох типів умовних речень;

вмінь формулювати завдання до вправ;

На другому році навчання слід включити групи вправ для формування й удосконалення

вмінь оцінювати усне мовлення та локалізувати граматичні помилки;

вмінь виправляти граматичні помилки;

вмінь складати граматичні таблиці, які відображають структуру умовних речень.

вмінь формулювати завдання до вправ;

вмінь аналізувати речення, які містять Умовні Речення;

вмінь пояснювати граматичний матеріал;

вмінь розробляти граматичні вправи.

Заняття з практичної граматики на третьому році навчання включатимуть групи вправ для:

формування й удосконалення вмінь оцінювати усне мовлення та локалізувати граматичні помилки;

формування і розвитку умінь розробляти серію вправ.

Отже ми запропонували комплекс вправ для формування у майбутніх вчителів усномовленнєвої англомовної граматичної компетенції на соціокультурному матеріалі. На нашу думку, застосовування розглянутого комплексу сприятиме кращому оволодінню навичками та вміннями, необхідними для здійснення міжкульурного спілкування. Перспективи подальшого дослідження ми вбачаємо у безпосередній розробці вправ до запропонованого комплексу та впровадження їх у навчальний процес.

3.2 Вправи для моніторингу рівня сформованості мовних навичок

Система вправ одночасно повинна служити і системою контролю, так як основними об'єктами контролю при вивченні іноземної мови є відповідні уміння та навички, а етапи контролю повинні супроводжувати визначені етапи становлення умінь та навичок.

Будемо розглядати контроль не лише як виявлення результатів навчання, але, перш за все, як засіб навчання. Так, як метою навчання є засвоєння, а контроль невід'ємно пов'язаний з навчанням, то об'єктом контролю повинно бути засвоєння, тобто набуття комплексу навичок та умінь, оперування визначеним об'ємом матеріалу у мовленні.


 
 

Цікаве

Загрузка...