WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Система вправ на розвиток граматичних навичок - Курсова робота

Система вправ на розвиток граматичних навичок - Курсова робота

Так, О.О. Смирнова розглядає проблему професійної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови через призму формування соціокультурної компетенції. Вона пропонує такі групи вправ і завдань для її формування: завдання і вправи, спрямовані на сенсибілізацію власного досвіду і знання; завдання і вправи, спрямовані на розкриття культурно-специфічних іншомовних понять; завдання і вправи, спрямовані на усвідомлене порівняння власного соціокультурного фону і соціокультурного фону країни, мова якої вивчається; завдання і вправи, спрямовані на аналіз міжкультурних непорозумінь.1

І.В. Самойлюкевич при навчанні професійно орієнтованого говоріння студентів зосереджує увагу на тематичності, яка досить чітко виражена у професійно орієнтованих діалогах і монологах, і пропонує групи вправ для оволодіння студентами професійно спрямованим діалогічним і монологічним мовленням.2

А.М. Хомицька, вказуючи на необхідність професійного навчання, розглядає професіоналізацію під кутом зору вдосконалення фонетичних навичок говоріння і пропонує комплекс вправ, який містить дві групи вправ:

1) група вправ із загальною комунікативною орієнтацією для діагностики, коректування та вдосконалення комунікативних, фонетичних навичок;

2) група вправ з комплексною функціональною орієнтацією для формування лінгво-методичних умінь;3

У свою чергу, Т.П. Камаєва професіоналізацію занять з іноземної мови пов'язує з необхідністю формування професійно-методичних вмінь мовленнєвої взаємодії і вказує на необхідність вирішення методичних задач.1

Отже, приведений нами аналіз вищезгаданих праць свідчить про те, що здійснені дослідження не вичерпують усіх аспектів проблеми формування мовної компетенції, зокрема не розглянутим залишається питання формування професійно-орієнтованої англомовної граматичної компетенції, а звідси – і відсутність системи вправ для її формування. Саме тому ми вважаємо актуальним та необхідним розглянути цей аспект вказаної проблеми, тобто розробити науково обґрунтовану систему вправ для формування професіонально орієнтованої англомовної граматичної компетенції

2.2 Психолого-педагогічні особливості класифікації вправ

Система вправ для іноземної мови завжди повинна мати на меті практичне оволодіння іноземною мовою. Вона направлена на освоєння тих операцій з матеріалом для мови, які необхідні для розуміння і вираження думок на іноземній мові.

Відомо, що головна складність у оволодінні граматичними уміннями та навичками полягає не у запам'ятовуванні окремих фактів мови, а у оволодінні дій з ними. Тому, головне призначення граматичних вправ полягає у тому, щоб забезпечити оволодіння граматичним матеріалом як у рецептивному, так і у репродуктивному плані.

Граматичні вправи у даній системі відповідають наступним основним вимогам:

Навчити діям з граматичним матеріалом.

Мати комунікативну направленість.

Мати порядок від більш легких до більш складних.

Активізувати мовну діяльність учнів та студентів ( ставити проблемні задачі).

Містити різноманітні завдання

Для оволодіння будь-якою діяльністю необхідне тренування, однак воно не дає ніякого ефекту, якщо не доповнюється практикою. Звідси витікає, для оволодіння мовою необхідна мовна практика та доцільне тренування. Приймаючи до уваги ці фактори, ми отримали основні класифікації вправ. В залежності від того, наскільки далеко учень чи студент пройшов уперед у оволодінні навичками та уміннями оперування даним об'ємом матеріалу для мови, вправи можуть носити або характер тренування (далі мовні вправи), або з іншої термінології , тренувальні, підготовчі, аналітичні, первинні, елементарні, не комунікативні, аспектні "дрілли". Або характер мовної практики (далі мовленнєві вправи), або, синтетичні, комунікативні, ситуативні, творчі.1

Мовні вправи направлені на вироблення первинних умінь та навичок користування окремими елементами вивчаємої мови, а їх метою є підготовка учня чи студента до подальшої мовної діяльності. Особливу увагу слід приділяти підбору мовного матеріалу. Цей матеріал не повинен об'єднуватися визначеною лексико-граматичною темою. Граматичні і лексичні явища повинні повторюватися у текстовому матеріалі достатню кількість раз, щоб дати змогу студенту спостерігати та узагальнювати ці явища. Вправа повинна мати лише одну складність (дану лексико-граматичну форму) і не мати додаткових труднощів.

Мовленнєві вправи виконуються на протязі всього курсу навчання, так як навичками легше оволодіти окремо.

Відомо, що навик, який виробився на свідомій основі, відрізняється особливою тривалістю і гнучкістю. Тому слід сприяти тому, щоб учень чи студент добре зрозумів особливості проробленого мовного матеріалу. У зв'язку з цим, характерною рисою мовних вправ повинно бути багаторазове представлення зразка і різноманітність типів та видів цих вправ.

В межах класифікування "тренування-практика" у мовленнєвих вправах з точки зору розвитку процесу становлення мовних умінь навичок слід розрізняти наступні види вправ: первинні вправи, вторинні передмовні вправи та мовні вправи.

Первинні вправи слідують безпосередньо за пясненням і мають своєю метою вироблення первинних умінь, а потім навичок.

Елементарно-рецептивні вправи полягають у знаходженні учнями та студентами вивчених одиниць мови при читанні або прослуховуванні. Необхідно дотримуватися наступної послідовності у методичних діях при ознайомленні учнів та студентів із рецептивним граматичним матеріалом.

Представлення нового граматичного матеріалу на дошці (картці, кодограмі, тощо)

Наприклад:

a) Read the sentences and find the difference.

b) Read the sentences and find with the new grammar tense one.

2. Установлення значення нового граматичного явища на основі аналізу декількох письмових контекстів.

Наприклад:

Translate into Russian.

What the Present Tense consist of ?

Формулювання правила, що включає вказівку на формальні та змістові признаки нового граматичного явища.

Репродуктивні вправи полягають в усному та письмовому( або лише тільки в усному) відтворенні відомих для нас одиниць матеріалу для мови та їх комплексів.

Наприклад:

a) Compare the usage of Present Tense and Past Tense and find the difference.

b) Find the all Present Tenses in the text.

c) Determine the mean of Past Tenses.

d) Tell me, please, what tense will you choose in this situation.

Тому ми можемо підвести підсумок, що елементарно – рецептивні операції тісно повязані із репродуктивним і навпаки.

Вторинні перед мовленнєві вправи. Ці види вправ призначенні для подальшої автоматизації первинних навиків шляхом застосування навичок, що виробляються в процесі реалізації вторинних умінь.

Основні зусилля учнів та студентів і їх мимовільна увага і мислення все ще зосереджені на подоланні тих чи інших труднощів, в силу чого ці вправи все ще відносяться до області тренування, а не мовної практики.

Комбінаторно-рецептивні вправи полягають у співвідношенні впізнаних елементів і знаків мови між собою та із ситуацією при прослуховуванні і читанні з метою розуміння висловлювань. Тренування рецептивно граматичного матеріалу передбачає виконання ряду диференційованих, підстановчих та трансформаційних вправ.1

Диференційовані вправи.

Наприклад:

Determine the mean and necessity of this tense in the sentence.

Listen, repeat, compare and find the difference in the sentences.

Підстановчі вправи.

Наприклад:

Complete the table (sentences).

Using model, change the sentences.

Make the sentences with the help of the table (model).

Match the names and professions.

Трансформаційні вправи.

Наприклад:

Read and change the Present Tense into the Present Progressive Tense.

Read and answer using the Present Progressive Tense.

Complete the sentences using the phase in brackets.

Продуктивні вправи полягають у відтворенні і сполученні у відповідності з мовною ситуацією засвоєних мовних одиниць для усного та письмового вираження думок.

Наприклад:

Listen and repeat.

Tell me please, what did you do?

Підстановчі вправи:

Наприклад:

Make the phrase, using the table.

Make the sentences, using the verbs in brackets.

Answer the question, using the model.

Трансформаційні вправи.

Наприклад:

Listen and say the phrases by another way.

Write the story in Present Progressive Tense.

Ask politely for some biscuits.

Work in pairs. Tell your classmates where the man is going. He/she must show it on the map. Thеn change.

Вправи ігрового характеру.

Наприклад:

a) Repeat the phrase and make the step on each word.

b) Describe any of the rooms to your classmate. Your classmate must draw the room. Then compare the picture and the drawing.

Мовленнєві вправи направлені на вироблення в учнів і студентів нового складного уміння – уміння мобілізувати засвоєний мовний матеріал з метою здійснення мовної комунікації. Вправи поступово стають більш творчими і все більше наближаються до невимушеного акту мови.

Комбінаторно-рецептивні вправи полягають у безпосередньому ( без аналізу перекладу) розуміння усних та письмових висловлювань, побудованих на знайомих структурах і тих, що містять знайому лексику.

Наприклад:

Listen the stories and find the difference.

Listen the text and remember for life how to be the safe in the road.

Read and compare these school uniforms with your school uniform.

Продуктивні вправи полягають в усному та письмовому вираженні думок з використанням засвоєного матеріалу для мови у доступних для учнів та студентів мовних ситуацій.

Наприклад:

Complete the text.

Interview your classmate about his/her hobby (favorite subjects).

Write a plan of a holiday. Advertise the program. Whose program and advertisement are the best?

Такою є принципова схема системи вправ, яка розрахована на оволодіння іноземною мовою. Перш за все, у цій системі співвідношення тренування і мовної практики є динамічним.


 
 

Цікаве

Загрузка...