WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Система вправ на розвиток граматичних навичок - Курсова робота

Система вправ на розвиток граматичних навичок - Курсова робота

3

Курсова робота

Система вправ на розвиток граматичних навичок

Зміст

Вступ

Розділ 1. Роль іноземної мови в суспільстві. Необхідність вивчення граматики іноземної мови

Розділ 2. Методичний аспект вивчення граматики англійської мови

2.1 Проблема створення системи вправ для формування граматичної компетенції

2.2 Психолого-педагогічні особливості класифікації вправ

Розділ 3. Система вправ, що направлені на формування граматичних навичок

3.1 Основні види і типи вправ, необхідних для формування граматичних навичок

3.2 Вправи для моніторингу рівня сформованості мовних навичок

Загальні висновки

Список бібліографічного матеріалу

Вступ

Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Зростаючі потреби в спілкуванні та співпраці між країнами та людьми з різними мовами та культурними традиціями, нова освітня система в Україні вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов.

Вивчення іноземних мов включає декілька аспектів. Одним з таких аспектів є граматика. У навчанні іншомовному говорінню граматика посідає важливе місце, це є у своєму роді каркас, на якому базується лексика. Вивчення граматики та правильне оформлення висловлювання, а також розпізнавання граматичних форм у мові та письмі відбувається завдяки формуванню граматичних навичок.

Засвоєння граматики викликає багато труднощів, які ускладнюються граматичними термінами і правилами та нескінченним рядом винятків. Результати нашого аналізу виявили необхідність у навчальних вправах, які направлені на комунікацію. Часто викладання граматики обмежується сухими таблицями, заучуванням конструкцій, однотипними вправами. Велика кількість термінів ускладнює навчання. Не завжди чергуються форми роботи, що викликає пасивну діяльність учнів та студентів.

В ході роботи ми проведемо дослідження.

Мета дослідження – показати можливість і необхідність використання системи вправ.

Об'єкт дослідження – різні види вправ і система вправ.

Предмет дослідження – граматика і граматичні явища іноземної мови.

Ми ставимо перед собою наступні задачі:

Розкрити психолого-педагогічні основи формування граматичних навичок.

Використовувати комунікативний метод.

Розробити систему вправ.

Досягти поставлених задач можна за допомогою таких засобів та матеріалів дослідження:

На підставі словників, енциклопедій та інших посібників визначити основні види і типи вправ для розвитку граматичних навичок.

Дослідити дану проблему, спираючись на праці вчених, словники, посібники, наукові роботи.

Актуальність проблеми полягає у тому, що хоча дана тема і достатньо опрацьована науковцями, але у мові постійно з'являються нові слова, відбуваються зміни у граматиці. Дана тема буде актуальною доти, доки буде існувати і розвиватися мова.

Теоретичне та практичне значення цієї курсової роботи полягає у тому, що її можна буде використати в подальшій роботі над даною темою, на лекціях та практичних заняттях з граматики англійської мови.

Ступінь дослідження проблеми. Так, як тема даної курсової роботи є дуже актуальною і цікавить багатьох вчених-лінгвістів та педагогів, то відповідно існує багато праць, статей, досліджень на задану тему. Найбільш гідними уваги є праці Пассова Е.И. "Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению", Хомицкой А.Н. "Профессионально – ориентированное совершенствование фонетической стороны иноязычной речи студентов старших курсов языкового педагогического вуза", Самойлюкевича И.В. "Методика обучения профессионально направленному говорению на английскому языке". Але відсутня єдина система класифікації вправ на розвиток граматичних навичок.

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури, який нараховує 25 джерел.

Розділ 1 Роль іноземної мови в суспільстві. Необхідність вивчення граматики іноземної мови

В наші дні, як ніколи, необхідно, щоб люди володіли іноземними мовами. Однак складність у вирішенні даної задачі полягає у тому, що для більшості учнів та студентів іноземна мова є цінністю потенційною, а не реальною. Це протиріччя повинен усунути вчитель, який являється посередником між суспільством та учнем. Для того, щоб відповідати такій ролі, викладачеві необхідно проникнути ся відчуттям гордості за свій предмет.

В сучасному суспільстві виростає роль інтернаціонального виховання. І зараз предмет "іноземна мова" в силу своєї специфіки володіє більшими можливостями, ніж інші предмети.

На сьогоднішній день іноземна мова може сприяти покращенню культури спілкування людей. В процесі навчання учні та студенти навчаються техніки спілкування, оволодівають мовним етикетом, вчаться вирішувати різні комунікативні задачі, оволодівають стратегією та технікою діалогічного та групового спілкування, навчаються бути мовними партнерами.

Іноземна мова сприяє розширенню не лише філологічного, але і загального кругозору учнів та студентів. При вивченні іноземної мови учні та студенти оволодівають не лише новими засобами спілкування, а й дізнаються про культурні цінності країни, мову якої вивчають: її історію, географію, науку, літературу, мистецтво.

Оволодіння другою мовою дуже впливає на розвиток здібностей мовнорухового апарату. Розвивається фонематичний та інтонаційний слух, імітативні здібності, здатність до здогадки, здатність до виділення головного, всі види пам'яті, учні та студенти оволодівають спеціальними мнематичними діями.

Граматичні правила вивчаються на прикладах вже засвоєних лексичних одиниць. Граматика розглядається, як активність, що розв'язує проблемні ситуації, а студенти – мислителі, що на основі набутих знань розробляють граматичні правила для себе. Граматика є ідеальним ґрунтом для створення проблемної ситуації. Правильно організована проблемна ситуація – це могутній стимул до активізації творчої діяльності студентів.

Необхідним доповненням до проблемного підходу у вивченні граматики є впровадження розгорнутих підсумків з тих чи інших граматичних питань та корисні пояснення під час виконання граматичних вправ.

Граматика має велике значення при вивченні та формуванні практичних навичок іноземної мови. Вона відігравала і продовжує відігравати неоднакову роль при вивченні рідної та іноземної мови, а також і в системі освіти окремих країн світу.

Розглянемо поняття "граматика". Воно трактується по різному. Це поняття ще до нашої ери стало галуззю знань. Поняття граматика ( грецьке grammatike) спершу означало "мистецтво читання та письма". В середні віки "вільне мистецтво" grammatika (лат.) вважалося одним із компонентів освіти і ставило мету: навчити володінню латинською мовою, повідомити інформацію про філологію, в тому числі і при читанні текстів, здійснити гімнастику мозку. Вивчення будь-якої мови відбувалося за зразком латинської мови. В наступний період, особливо починаючи з XIX ст., поняття граматика наповнюється новим змістом і у мовознавстві, і у вивченні мов. По визначенню лінгвістів граматика стала означати: а) граматичний устрій мови;1 б) розділ мовознавства, що вивчає такий устрій; в) сукупність правил видозміни слів, їх з'єднання у словосполученні 2. У минулому столітті лінгвісти наполягали майже на повній, або абсолютно повній ліквідації граматики і всіх підручників з граматики у загальноосвітніх закладах.

Європейські педагоги відмічають, що загальноосвітні і розвиваючі цілі у навчанні не будуть досягненні, оскільки учні та студенти при вивченні традиційних граматик іноземних мов, на основі багато численних спостережень, не розуміють практичне значення граматичних явищ та понять. В історії вивчення іноземних мов питання про роль і місце граматики вирішувалося по-різному. Прибічники граматико-перекладного методу вважали, що іноземна мова може бути вивчена лише через граматику. Прибічники прямого методу, навпаки, вважали, що при вивченні іноземних мов зовсім не слід займатися граматикою. Це протиріччя значною мірою викликано різним розумінням терміну "граматика". Тому, перш за все, слід звернути увагу, що в лінгвістиці два значення цього терміну: граматика як один з основних розділів науки про мову та граматика як граматична будова мови.

Отже, вивчення іноземної мови є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Оволодіння учнями іншомовним спілкуванням передбачає формування у них певного рівня комунікативної компетенції.

Тому, можемо зробити висновок, що вивчення іноземної мови впливає на розвиток особи.

Але, як показує історичний досвід, с одного боку – спроба відмови від будь-якої граматики, а з іншого боку – перебільшення її ролі у навчальному процесі, - негативно впливають на результати практичного оволодіння мовою.

Розділ 2. Методичний аспект вивчення граматики англійської мови

2.1 Проблема створення системи вправ для формування граматичної компетенції

Проблема створення системи вправ для формування професійно-англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів є однією із найактуальніших у практичному відношенні та найбільш складних у теоретичному плані. ЇЇ актуальність і значущість зумовлюється необхідністю ранньої професіоналізації практичних занять з іноземної мови (ІМ), оскільки формування професійної компетенції майбутніх вчителів відбувається, як правило, на заняттях з методики навчання іноземної мови, де питома вага відводиться теоретичним питанням, а також під час педагогічної практики, яка є недостатньою для формування стійкої професійної бази. Теоретично ця проблема пов'язана з питанням формування, вдосконалення та розвитку граматичних навичок говоріння, соціокультурних навичок і вмінь, професійно орієнтованих методичних умінь та багатьма іншими.

Проблемі організації професійно-орієнтованих занять з іноземної мови присвячені роботи багатьох методистів, які по різному тлумачать і розуміють професійну спрямованість занять та пропонують розроблені ними комплекси системи та вправ.


 
 

Цікаве

Загрузка...