WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.) - Курсова робота

Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.) - Курсова робота

Висновки:

Відповідно до поставленого завдання в цьому розділі досліджувалася роль описів місця дії у навчанні читанню на заняттях з домашнього читання у мовному вузі. ОМД відіграють вирішальну роль у тексті з погляду на твір як на витвір мистецтва, бо ОМД є носіями суб'єктивної модальності твору, яка реалізується у системі зображувально-виражальних засобах. Отже, нехтування аналізом ОМД веде до неповного розуміння стилю автора та індивідуально-авторського задуму.

2. Аналіз ОМД в іншомовному творі є дуже складним завданням і вимагає, окрім знання певний літературознавчих категорій, ще певну обізнаність у культурі і традиціях країни, чиєю мовою написаний твір. Такий великий обсяг матеріалу не можливо обробити на уроці, тому аналіз ОМД краще проводити на заняттях з домашнього читання, яке є однією з найефективніших форм при роботі з великими за розмірами текстами.

3. Згідно з поставленим завданням були розроблені вправи для роботи над ОМД в коротких англомовних оповіданнях початку ХІХ століття. Вправи поділені на три групи відповідно до об'єкту аналізу. Всі вправи спрямовані на розвиток різноманітних вмінь і навичок роботи з художніми текстами.

Висновки

У зв'язку з поставленими завданнями, в даній роботі досліджувалися описи місця дії в оповіданнях Е. По, В. Іpвінга та Г. Мелвіла, їх значущість як компоненту художнього тексту, особливості створення та труднощі перекладу, пов'язані з цими особливостями і їх відтворення.

Виконавши поставлені завдання, ми дійшли таких висновків:

Вибір засобів створення ОМД залежить від багатьох факторів: часу написання твору, літературного напрямку, естетичних уподобань і життєвого досвіду письменника. Все це обумовлює індивідуальний авторський стиль.

Характерними ознаками в даних оповіданнях є:

Насиченість ОМД тропами, фігурами мови та зрідка поетичною лексикою. Це надає мові описів урочистості, піднесеності, наближає її до мови поезій.

Наявність ледь мотивних ланцюжків, які виконуються характерологічну функцію і розкривають ЗПІ.

Велика наявність розгорнутих описів, не зважаючи на не великі розміри творів.

Фонові функції ОМД поєднуються із характерологічними і композиційними. Психологізм описів є ознакою романтичного стилю. Пейзажі мають виключно естетичну цінність, а також сприяють реалістичності зображуваного.

Труднощі перекладу пов'язані з не достатнім розумінням ролі тих чи інших засобів, їх змістовної місткості та образності або з не можливістю відтворити ці особливості мовою перекладу без певної втрати змісту або форми. На нашу думку, дані переклади (А.С. Бобович, Н.І. Степула) є достатньо вдалими з естетичного погляду, хоча іноді втрачаються риси індивідуальної авторської манери кожного з письменників. Не відтворені риси літературного напрямку, що призвело до збіднення стильових особливостей і образності мови перекладів.

Враховуючи важливість функції ОМД в даних оповіданнях, можна стверджувати, що ОМД відіграють виключну роль у навчанні читанню. Їх естетична цінність сприяє формуванню читацьких смаків, їх інформативна місткість допомагає розкрити ідейне спрямування оповідань.

Вправи для роботи з ОМД допоможуть виявити національно культурні та історичні особливості оригіналу, володіти певними вміннями і навичками роботи з художнім твором, краще зрозуміти ідейно-естетичну значимість твору.

Література

 1. Акишина А. .А. Структура целого текста. - Высшая школа. - 1979 -с.88

 2. Бархударов А. .С. Текст как единица языка и единица перевода (Лингвистика текста: Сб. науч. Тр. Мос. Гос. пед. ин-та иностранных языков им.М. Тореза, - с. 19-27.

 3. Белинский В.Г. "Гамлет" в переводе Полевого (Полн. собран. соч. в 12-ти т. - т.3-СПб., 1901

 4. Брондес М.П. Стилистический анализ. - М.: Высшая школа, 1972. - с. 190

 5. Быкова И.А. Лингвистические особенности портрета персонажа в художественной прозе А.П. Чехова. - Ростов, 1988.

 6. Вейзе А.А. Работа над художественным отрывком на занятиях по домашнему чтению (Актуальные вопросы лингвистического и методического изучения художественного текста: Меж вуз. Сб. науч. тр. - Владимир, 1981-с.48-58

 7. Виниградов В.С. Лексические вопросы перевода художественной прозы. -М., 1978

 8. Гальперин Очерки по стилистике английского язика,-М. 1958

 9. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. - М., 1981.

 10. Дьяконова Н.Я. Английский романтиум. М, 1978.

 11. Зарубежная литература ХІХ века. Романтиум. - М., 1990

 12. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад. - Львів, 1989.

 13. Зорівчак Р.П. ФО як перекладознавча категорія. - Львів, 1983. і

 14. Кирсанова С.В. Обсуждаем прочитанное. - М., 1991.

 15. Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке. - М.,, 1973

 16. Кобрина Н.А., Корнеева Е.А. Грамматика английского языка (морфология. Синтаксис - Санк-Петербург: Союз. - 2002.

 17. Кожина М.Н. О соотношении типов повествования в художественных текстах (Науч. Докл. Высш. школы. Филолог. Науки. - М., 1979. №-5. с.62-69.

 18. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. -М., 1980.

 19. Комиссаров В.Н. Теория перевода. - М., 1990.

 20. Копанеев П. Вопросы истории и теории художественного перевода. - Минск, 1972.

 21. Куприн А.И. О литературе. - Минск, 1969.

 22. Куропаткин Я.Б. Смысловые отношения между предложениями и классификация английских микротекстов (Изв. АН СССР. Сер. Лит. И яз. - 1990. - т.49.

 23. Лапидус Б.А. К теории упражнений (ИЯВШ, вып.10.1975.

 24. Левин Л.К. Бернс на русском языке (Бернс. Стихотворения. - М.,, 1982.

 25. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. - М., 1970.

 26. Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранного языка. - М., 1981.

 27. Методика викладання іноземних мов. Вип. 20.

 28. Москальская И.О. Текст как лингвистическое понятие (Иностранный язык в школе. - 1978. - №3. - с.9-17.

 29. Мошкин Н.С. Курс лекций по методике преподавания английского языка. - М., 1970.

 30. Новикова М.А. Проблемы индивидуального стиля в теории художественного перевода (стилистика переводчика). - М., 1980.

 31. Одинцов В.В. Стилистика текста. - М., 1980.

 32. Одинцов В.В. Художественное описание (Русский язык за рубежом) б - 1980 №4. с.26.

 33. Попович А. Проблемы художественного перевода - М., 1980.

 34. Практикум по методике преподавания иностранных языков. - М., 1985.

 35. Программы восьмилетней и средней школы. Иностранные языки. - М., 1985.

 36. Реукер Я.И. Пособие по переводу с английского языка на русский. - М., 1982.

 37. Реукер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. - М., 1974.

 38. Россельс В.А. Заботы переводчика классика (Тетради переводчика. - М., 1967. Вып.4)

 39. Русский язык. Текст как целое и компоненты текста. - М., 1982.

 40. Русско-украинский словарь в 3-х т. -К., 1969.

 41. Солнцев В.М., Вардуль И.Ф. Лингвистическая типология - М.: Наука., 1982.

 42. Текст и аспекты его россмотрения - М., 1977.

 43. Тетради переводчика. - М.,, 1989. вып.23.

 44. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. -М., 1983.

 45. Фоломкина С.К. О работе над компонентами чтения (ИЯВШ) Вып.14, 1979.

 46. Чеплянська Г.О. Цікаві історії для читання. - Харків: Основа, 2003.

 47. Шанский Н.М. О лингвистическом анализе и комментировании художественного текста (Анализ художественного текста (сб. статей). - М. 1978 Вып.1. с.22-23ы

 48. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус. Проблемы. Аспекты. - М., 1988.

 49. Щеголева В.А. Роль текстов в процессе обучения иностранным языкам в школе и основные требования к текстам для английского чтения. Вопросы методики обучения иностранным языкам в средней школе. - М., 1956.

 50. Щербина А.М. О некоторых лингво - стилистических особенностях описания места действия в художественной прозе: Автореф. Дис. Канд. Фил. Наук. - Х. 1993.

 51. Щербина А.М. Описание места действия в рассказах. И.А. Бунина (Стилистика русского языка) -4.3 - Х., 1993. - с.139-140

 52. Ярцева В.Н. История английского литературного языка ІХ-ХV в. в. - М., 1985.

 53. Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика (Язык и общество). - М., 1981.

 54. Ярцева В.Н. Соотношение общего и частного языкознания и проблема двуязычия (Известия АН СССР. Сер. Лит. и яз) - М., 1989

 55. Activities for the advanced class // Ronald Carter and Michael N. Long. Teaching Literature - Longman Group UK limited 1991

 56. Developing reading Skills: A practical guide to reading comprehension exercises. Cambridge University Press

 57. New Webster's Dictionary of the English language, India; Surject publications, 1989

 58. Reader in Methods of Teaching English - M, 1983 Тексти для аналізу:

 59. Washington Irving. Dolph Heyliger // Edgar Allan Poe. The fall of the House of Eshers. The Gold Bug. // Herman Mellville. Benito Cereno. - M., Progress Publishers, 1978

 60. Ирвинг В. Новеллы. - Государственное издательство художественной литературы, 1954

 61. По Э.А. Рассказы - М.: Издательство художественной литературы, 1985


 
 

Цікаве

Загрузка...