WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.) - Курсова робота

Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.) - Курсова робота

3. Робота з омд на заняттях з домашнього читання у мовному вузі

Читання як вид мовленнєвої діяльності. Види читання

Завданням цього розділу є дослідження ролі ОМД у навчанні читанню на заняттях з домашнього читання у мовному вузі.

Актуальність цього дослідження полягає у тому, що на даний момент описовим контекстам, особливо описам місця дії, приділяється мало уваги на уроках іноземної мови у середній школі. У вчителів, як правило, не вистачає часу для аналізу стилістичних засобів створення пейзажів та інтер'єрів, їх функцій у творі. У школі основна увага приділяється розповідним контекстам, роль яких є першорядною по відношенню до описових. Багато вчителів не враховують виключну роль описових контекстів у розкритті суб'єктивно-авторської модальності всього твору. Це зумовлено ще й тим, що тексти для читання в школі, як правило, спрощені, адаптовані, що веде до втрати великої частини їх естетичної цінності, оскільки саме описи місця дії, які несуть основне естетичне навантаження, як правило, скорочуються або вилучаються.

Отже, мета цього розділу - показати цінність ОМД, їх виняткову роль у навчанні читанню та літературознавчому аналізу художнього твору.

Предметом нашого дослідження є такий вид мовленнєвої діяльності як читання.

Як відомо, серед форм спілкування виділяють усне мовлення - тобто говоріння і слухання та письмове мовлення - читання і письмо. Говоріння і письмо відносять до акту творення мовлення, а слухання і читання - до акту його сприйняття і розуміння. Тому читання вважають пасивною формою мовленнєвого спілкування. Причому читання пасивне тільки тому, що один із тих, хто спілкуються, одержує вже готові письмові відомості, а не створює їх. Сприймання і правильне розуміння цих відомостей вимагають від читача великої психічної активності.

Отже, із психологічного погляду, читання "це процес сприймання і активної переробки інформації, графічно закодованої згідно з системою тієї чи іншої мови (15,7). Дві основні ознаки процесу читання, що нерозривно пов'язані між собою, - процес сприйняття тексту і процес осмислення прочитаного. Відповідно до цього вміння і навички, що забезпечують процес читання, розподіляють на дві групи:

ті, що пов'язані з технікою читання

ті, що забезпечують обробку змісту

результатом осмислення є розуміння, яке характеризується такими параметра мами як повнота, точність та глибина.

Розрізняють такі види навчального читання:

оглядове

ознайомлюючи

вивчаюче

пошукове

взагалі, питання про види читання є одним з найбільш розроблених на сьогоднішній день, але разом з тим термінологічно найбільш несталим.

Різноманітність назв можна пояснити тим, що автори пропонують багато різних класифікацій відповідно до того, що вони виділяють як компонент наукового аналізу.

На думку З.І. Кличнікової, говорячи про види читання, треба розподілити форми процесу і форми умов, при яких відбуваються або від яких залежить читання. Співвідношення форм процесу і умов читання відображене у класифікаційній таблиці видів читання, яку З.І. Кличнікова розробила у своїй книзі. "Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке". (15,67-69)

Співвідношення форм процесу читання і умов діяльності учнів

Умови діяльності учнів

Форми процесу читання

Принципи класифікації діяльності учнів

Назва умов діяльності

Читання вголос

Читання про себе

Художнє читання

1

2

3

4

5

Характер діяльності

Навчальна (Навчальне читання)

Звичайна (зріле читання)

+

+

+

Мета дії

Пошукова

Обзорна

Деталізуюча

Для задоволення

Для критичного аналізу

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

Роль читання у навчальному процесі

Інформаційна

Тренувальна

Контролююча

+

+

+

+

+

+

-

+

+

Попередня робота вчителя х учнями

Підготовлена

Непідготовлена

Частково підготовлена

+

+

+

+

+

+

+

Попередня робота вчителя

Пояснена

Непояснена

Частково пояснена

+

+

+

+

+

+

-

Якість матеріалу

Із не усуненими труднощами

З частково усуненими труднощами

З повністю усуненими труднощами

+

+

+

+

+

+

-

Кількість матеріалу

Інтенсивна

Екстенсивна

+

+

+

+

+

+

Засіб поводження з текстом

Суцільна

Вибіркова

Комбінована

+

+

+

+

+

+

+

+

Особливості сприйняття

Аналітична

Синтетична

+

+

+

+

-

+

Використання допоміжних засобів

Зі словником

Без словника

Із граматичним довідником

Без граматичного довідника

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

Спосіб подавання матеріалу

Непрограмована

Програмована

+

+

+

+

+

Місце роботи

Класне (аудиторна)

Позакласне (позааудиторна)

+

+

+

+

+

+

Місце роботи

Лабораторна

Домашня

+

+

+

+

+

+

Організація роботи

Індивідуальна

Групово-хорова

+

+

+

+

Значимість для діяльності читання

Основна

Допоміжна

+

+

+

+

+

Використання читаємого тексту

Ознайомлення

Повторення

+

+

+

+

+

+

Швидкість читання

Повільна

Швидка

+

+

+

+

-

+

Виразність

Імпресивна

Експресивна

-

+

+

-

+

У поданій класифікації основний поділ відбувається за механізмами читання: читання вголос, читання про себе, художнє читання. З погляду комунікації вони мають значну різницю і виключають одне одного. В той же час характеристики, наведені в таблиці по вертикалі, розкривають деякі ознаки, властиві будь-якому з цих видів читання. Вони є факторами, що зумовлюють і характеризують ці види.

Вибір форм залежить від цілей настанови і методу навчання іноземній мові. На різних етапах навчання ці варіанти видів читання повинні розподілятися по-різному.

Однією з найефективніших форм читання у старших класах та у вищих учбових закладах є домашнє читання. Ця форма використовується особливо тоді, коли об'єм текстів для читання дуже великий.

Домашнє читання розрізняють за матеріалом, що читається:

читання текстів із підручника і наступна робота з ними в класі

читання додаткової літератури.

Домашнє читання повинно виконувати такі завдання:

закріплення набутих під час класної роботи вмінь і навичок читання

підготовка до виконання повного виду діяльності у класі (читання вголос, усне мовлення, письмо на основі прочитаного)

на нашу думку, домашнє читання є дуже зручним видом читання під час роботи над описовими контекстами.

Робота з художнім текстом є складною справою. Це обумовлено специфікою самого художнього тексту, як витвору мистецтва.

Місце дії у навчанні читанню.

Як відомо, з літературознавчого погляду, текст складається з трьох компонентів:

сюжет

план персонажів

план оточуючого середовища

Кожен з цих компонентів виконує у творі певні функції. В інформаційному плані перші два компоненти виконують основну функцію, а третій - допоміжну, але іноді саме план оточуючого середовища містить у собі ЗКІ та ЗПІ або допомагає виявити її в інших контекстах. З естетичного погляду ОМД часто є найцікавішим в творі, бо при їх створенні використовується найбільше тропів та виразних засобі мови. Отже, аналіз художнього твору передбачає аналіз кожного з цих компонентів. Це зазначає А.А. Вейзе у статті "Работа над художественным отрывком на занятиях по домашнему чтению": "С початку студенти одержують завдання передати основний ряд подій уривку. Потім вони дають характеристики дійових осіб і формулюють основну ідею. В останню чергу проводиться обговорення найбільш цікавих описів і аналізуються окремі виразні засоби авторської мови". (4,51)


 
 

Цікаве

Загрузка...