WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.) - Курсова робота

Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.) - Курсова робота

Міністерство освіти і науки України

Харківський державний педагогічний університет

ім. Г.С. Сковороди

Кафедра практики англійського усного та писемного мовлення

Дипломна робота на тему:

"Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст)

Дипломна робота

студентки факультету

іноземної філології

група 5 а/ф

Науковий керівник:

канд. філол. наук, доцент

Харків – 2004

Зміст

Вступ

1. Аналіз засобів створення описів місця дії у коротких англомовних оповіданнях

Аналіз мовних засобів створення ОМД

Аналіз синтаксичних конструкцій ОМД

2. Відтворення описових контекстів у перекладі

Поняття перекладу. Основні перекладознавчі категорії

Аналіз перекладів описів місця дії в коротких англомовних оповіданнях кінця ХІХ століття

3. Робота з омд на заняттях з домашнього читання у мовному вузі

Читання як вид мовленнєвої діяльності. Види читання

Розробка вправ для роботи з описами місця дії на заняттях з домашнього читання у мовному вузі (на матеріалі коротких англомовних оповідань Е. По "Золотий жук", "Занепад дому Ешерів", В. Ірвінга "Дольф Хейлігер" та "Г. Мелвіла "Беніто Серено")

Література

Вступ

Предметом даної роботи є описи місця дії (ОМД), як одного із компонентів тексту. Текст і його компоненти є об'єктом дослідження різних наук: літературознавства, перекладознавства, лінгвістики.

Актуальність даного дослідження обумовлена необхідністю охарактеризувати місце дії у системі художнього тексту з точки зору лінгвістичної, функціональної цінності на матеріалі коротких англомовних оповідань.

Тема даної роботи "Лінгво-стилістична характеристика опису місця дії" на сьогоднішній день недостатньо вивчена: немає систематизованої теоретичної бази, а також чіткої типології ОМД. Але треба зазначити, що робилися спроби систематизувати та більш досконально вивчити цей компонент тексту. А.М. Щербина досліджував лінгвістичні особливості ОМД у художній прозі, й визначив лінгвістичний статус опису як функціонально-смислового типу мовлення [50,114].

До проблеми типології ОМД звертався також В.В. Одинцов, який визначив поняття художнього і нехудожнього описів [31,12].

Мета даної роботи - дати характеристику місця дії в коротких англомовних оповіданнях кінця ХІХ сторіччя: "Дольф Хейлігер" Вашингтона Ірвінга, "Занепад дому Ешерів", "Золотий жук" Едгара По, та "Беніто Серено" Германа Мелвіла, визначити їх місце в системі тексту та виявити труднощі, що виникають при перекладі.

Виходячи з поставлених цілей, виділимо такі завдання:

Проаналізувати лексичні та синтаксичні засоби створення ОМД в оповіданнях.

Пояснити функції ОМД в оповіданнях.

провести аналіз перекладу ОМД з метою виявлення факторів, які спричиняють труднощі перекладу.

Показати роль ОМД при навчанні читанню

Розробити систему вправ для виявлення та аналізу ОМД і роботи з ними на заняттях з англійської мови у мовних вузах.

Теоретична цінність даної роботи полягає у всеохоплюючому дослідженні функції ОМД як об'єкту лінгвістики, стилістики, літературознавства та перекладознавства, а також у виявленні того як саме залежать лінгвістичні засоби зображення ОМД від епохи написання твору, від індивідуальної манери автора, від його життєвого досвіду.

Практична цінність роботи полягає у розробці системи вправ для роботи з ОМД в оповіданнях В. Ірвінга, Е.А. По, Г. Мелвіла "Дольф Хейлігер" "Занепад дому Ешерів", "Золотий жук", та "Беніто Серено". Також зібраний в роботі матеріал може бути використаний для більш досконалого вивчення ролі та засобів створення ОМД в коротких англомовних оповіданнях.

Новизна даної роботи полягає у тому, що ОМД ще не досліджувалися в обраних нами творах. Щоб виявити індивідуальну авторську манеру, требі з'ясувати особливості ОМД, їх функції у творі і засоби створення.

Дана робота складається з вступу, чотирьох розділів, де розглядається текст як об'єкт лінгвістичного аналізу, аналізу засобів створення ОМД та перекладу опису місця дії в коротких англомовних оповіданнях, розробляються вправи для роботи з ОМД на зайняттях з домашнього читання у мовних вузах та висновку.

Використовуємо методи аналізу мовних засобів створення ОМД, аналізу синтаксичних конструкцій, перекладацький, суцільно-вибірковий, порівняльний, статистичних підрахунків.

1. Аналіз засобів створення описів місця дії у коротких англомовних оповіданнях

Аналіз мовних засобів створення ОМД

Аналіз мовних засобів створення ОМД у коротких англомовних оповіданнях підтвердив наявність у них маркованої і немаркованої лексики. До немаркованої лексики відносимо слова, що використовуються для передачі назв предметів інтер'єру та явищ природи, які найчастіше вживаються. Маркована лексика - це зображувально - виражальні засоби мови.

Проведений аналіз мовних засобів дозволяє відзначити, що для створення ОМД в оповіданнях використовується такі тропи: епітети, метафори, порівняння, іронія, цитати, алюзії, а також мовні фігури: риторичні звертання, запити і вигуки, повтори, інверсія та звуконаслідування. Така різноманітність маркованої лексики говорить про її важливі функції в ОМД.

Розберемо на конкретних прикладах функції зображувально-виражальних засобів створення ОМД.

Найчастіше в описах зустрічається такий вид тропів як епітет. Більшість епітетів - зображувальні. Їх функції - якомога образніше і точніше змалювати предмети і явища, що зображуються, наприклад: "Wherever he could gain a lookout between trees, he beheld heights and cliffs, one rising beyond another, until huge mountains overtopped the whole. There were no signs of cultivation; no smoke curling among the trees to indicate a human residence. Everything was wild and solitary. (Ірвінг). Опис лісової хащі допомагає яскравіше уявити велич природи, яка оточує головного героя і водночас змальовують його безсилля перед цією величчю. Епітети в цьому описі відіграють ще одну функцію: з одного боку, фон дикої природи з величезними горами підкреслює напружений, подавлений стан героя, а з іншого - відображує всю недоторкану красу дикого лісу., гір.

Окрім візуальних зображувальних епітетів, в описах зустрічаються слухові, нюхові, тактильні епітети, спрямовані на всебічне уявлення про описуване. Особливо їх багато в описах інтер'єру, але іноді зустрічаються і в описах природи. Наприклад: "And now muttering peals of thunder were faintly heard rolling behind the mountains (Ірвінг).

В оповіданнях також багато оцінювальних епітетів, які виражають ставлення автора або героя до зображуваного. або створюють певний емоційний настрій: " The room in which I found myself was very large and lofty. The general furniture was profuse, comfortless, antique, and tattered. I felt that I breathed an atmosphere of sorrow..."

Порівняння також виконують функцію підсилення експресії зображуваного предмету і створюють емоційний фон опису. Так, змалювання чарівно - містичної ночі увиразнюється за допомогою такого порівняння: "But under the surfaces of the huge mosses of agitated vapors, as well as all terrestrial objects immediately around us, were glowing in the unnatural light of a faintly luminous and distinctly visible gaseous exhalation which hung about and enshrouded the mansion".

Ще один улюблений троп представлених письменників - це алюзії і цитати. Їх в оповіданнях досить багато. Алюзії у романі - це найчастіше імена видатних людей, історичних осіб: Lord Cornbury, Governor Hunter, Hedrick Hudson, Captain Amasa Delano, Valparaiso, King George's of England etc. Функції алюзій в описах різних різноманітні. Так, алюзія "the Negro Babo showed him a skeleton which had been substituted for the ship's proper figure - head - the image of Cristobal Colon" (По) надає цьому моменту відтінку урочистості, віри в успіх. Імена історичних осіб створюють історичний і національно-культурний фон описів. Призначення цитат - створити додатковий емоційно-естетичний фон: "As the good old song has it,

"They all with a shout made the elements ring

So soon as the office was o'er

To feasting they went, with true merriment,

And tippled strong liquor gillor" (Ірвінг)

Іноді в даних творах зустрічаються перифрази. Вони присутні як в описах природи, так і в описах приміщення, образні і логічні, при чому образні переважають. Їх функція - додаткова характеристика описуваного предмета чи явища. Деякі образні перифрази досить оригінальні і яскраві, наприклад: "The sea, though undulated into long roods of swells, seemed fixed, and was sleeked at the surface like waved lead that has cooled and set in the smelter's mould. The sky seemed a grey surtout. Highns of troubled grey fowls, kith and kin with flight of troubled grey vapours among which they were mixed, skimmed low and fitfully over the waters (Мелвіл).

Менше всього в ОМД коротких оповідань використовується гіпербола: "then having dispatched his supper, he threw himself on his mattress and endeavored to sleep" (Ірвінг).

Якщо в тропах слово або вираз вживається у переносному значенні і цей переніс створює конкретно-чуттєве уявлення, то у мовних фігурах, або стилістичних фігурах, слова вживаються у їх переносному значенні. Посилення виразності в них відбувається завдяки своєрідній побудові фраз і їх поєднанні. Розберемо кілька перекладів таких фігур, які зустрічаються в описах.


 
 

Цікаве

Загрузка...