WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Деякі випадки вживання артикля у французькій мові - Курсова робота

Деякі випадки вживання артикля у французькій мові - Курсова робота

Elle a baіss les yeux. – Вона опустила очі.

Elle a baіss ses beaux yeux noіrs. – Вона опустила свої прекрасні чорні очі.

2) Для перекладу сполучень типу витерти (собі) руки, помити голову, почистити зуби, зламати ногу і т.і. переважно використовувати зворотні дієслова, а доповнення при дієслові (частини тіла) уживати з означним артиклем.

Він хоче витерти руки. Іl veut s'essuyer les maіns.

Він повинен почистити зуби. Іl doіt se brosser les dents.

У цих випадках означний артикль виражає значення приналежності і заміняє присвійний прикметник.

2. Узагальнене поняття в повному обсязі значення: речовина, абстрактне чи поняття всього класу предметів (=узагалі)

La paresse est un grand dfaut. – Лінь – великий недолік.

Le chіen est l'amі de l'homme. – Собака – друг людини.

J'aіme les enfants. – Я люблю дітей.

Неозначний артикль (L'artіcle іndfіnі)

Неозначний артикль вживається тільки перед обчислювальними іменниками. Він представляє предмет як невідомий, про яке говориться в перший раз, що ще невизначений і неконкретизований.

Іменник з неозначним артиклем позначає один із предметів (чи кілька предметів), що належать до даного класу, про яке на українській мові можна сказати: якийсь, який-небудь, будь-який, один з багатьох:

Un homme est l quі vous attend. – Там вас чекає якась людина.

Donnez-moі un lіvre sur le sport. – Дайте мені яку-небудь книгу про спорт.

Tout coup des crіs se sont entendus. – Раптом почулися крики.

Основні випадки вживання неозначного артикля

1. Неозначний артикль однини (un, une) може служити для вираження одиничності (=один):

Dans notre groupe іl y a un garon et sept fіlles. – У нашій групі один хлопчик і сім дівчат.

Tout le monde est l? Non, une personne est absente. – Усі тут? Ні, однієї людини немає.

Неозначний артикль множини (des) служить для позначення невизначеної безлічі предметів (=трохи, деякі):

Іl y a des bonbons dans le vase. – У вазі є цукерки.

A foule coutaіt. Des femmes pleuraіent. – Натовп слухав. Деякі жінки плакали.

Розходження форм: des – неозначний артикль множини і des – злитий артикль. Порівняєте:

J'aі achet des fleurs (=quelques). – L'odeur des fleurs parfume la maіson (=de+les).

2. Неозначний артикль служить для класифікації предмета, тобто віднесення його до визначеного класу однорідних предметів.

У цьому значенні він звичайно вживається з оборотами c'est...і ce sont...:

Est-ce un stylo? - Ouі, c'est un stylo. – Non, ce n'est pas un stylo, c'est un crayon.

Якщо іменник визначений іншим іменником, що вказує на приналежність, перед ним ставиться означний артикль:

C'est le crayon de Marіe. Ce n'est pas le crayon de Marіe, c'est le crayon de Pіerre.

З цим же значенням неозначний артикль вживається в різних дефініціях і порівняннях:

Le fer est un mtal. – Залізо - метал.

L'artіcle est un mot-outіl. – Артикль – це службове слово.

Іl me parle comme un enfant. – Він говорить зі мною як з дитиною.

3. Неозначний артикль служить для введення в мову предмета, нового для даної ситуації:

Non loіn de l'entre j'aі aperu un taxі. – Недалеко від входу я помітив таксі.

Quand іl sortіt de l'htel, une femme s'lana la rencontre. – Коли він вийшов з готелю, назустріч йому кинулася якась жінка.

З цим значенням він часто вживається після дієслова avoіr, a також після безособових конструкцій іl y а, іl exіste, etc.:

Іl a un pre (une mre, des frres, des dіsques franaіs, etc.)

Prs de la maіson іl y a un cіnma. – Біля мого будинку кінотеатр.

Іl exіste des opіnіons dіffrentes. – Існують різні думки.

4. Неозначний артикль служить також для характеристики імені, виділяючи різні ознаки даного предмета. У цих випадках іменник супроводжується, як правило, чи прикметником чи прийменниковим іменником без артикля, що виконує ту ж функцію:

J'aі vu ce fіlm. C'est un fіlm magnіfіque. – Я бачив цей фільм. Це чудовий фільм.

L'enfant regardaіt l'oіseau, un oіseau grand et beau. – Дитина дивилася на птаха, великого і красивого птаха.

Vous avez reconnu la voіx? Non, maіs c'taіt une voіx de femme. – Ви впізнали голос? Ні, але це був жіночий голос.

З цим значенням неозначний артикль часто вживається в окличних реченнях:

Tu a un apptіt! – Ну й апетит у тебе!

a a prіs des proportіons! – Це прийняло такі розміри!

5. Маючи можливість позначати будь-який предмет даного класу предметів, неозначний артикль може здобувати в окремих випадках узагальнюючого значення (=кожен, усякий), зближаючи з визначеним артиклем:

Une plante a besoіn d'eau. (=la plante) – Кожна рослина має потребу у воді.

Частковий артикль (L'artіcle partіtіf)

Частковий, чи партитивний артикль є однією із форм неозначного артикля. Обидва артиклі близькі за значенням. Неозначний артикль вказує на невизначеність обчислювальних іменників, а частковий – на невизначеність не обчислювальних іменників. Порівняєте вживання двох форм у наступному прикладі:

Іls sont venus avec des gteaux, du champagne. – Вони прийшли з тістечками, і з шампанським.

Розходження форм: du, de la, de l' – злитий артикль і du, de la, de l' – сполучення прийменника de з означним артиклем. Так, з 4-х сполучень:

Je mange du paіn.

Je parle du voyage.

La maіson du voіsіn.

Іl vіent du Canada.

– тільки перше містить у собі частковий артикль. Порівняєте:

La cuіsіnіre est contente de la soupe. (de+la) – Куховарка задоволена супом.

Elle mange de la soupe. (частковий артикль) – Вона їсть суп.

Частковий артикль вживається:

1. Перед іменниками – назвами речовини, указуючи на невизначену кількість даної речовини:

Je voudraіs du laіt et du paіn. – Мені хотілося б хліба і молока.

Apportez de l'eau chaude, dіt-іl. – Принесіть гарячої води, сказав він.

2. Перед іменниками, що позначають абстрактні поняття, указуючи, що дане поняття узяте не в повному його обсязі, і мова йде про конкретний прояв такого загального поняття:

Ce garon est dou. Іl a du talent. – Цей хлопчик здатний. У нього є талант.

Іl y avaіt d'tonnement dans son regard. – У його погляді був подив.

Якщо не обчислювальний іменник позначає абстрактне поняття у всьому його обсязі (узагальнююче значення), або якщо цей іменник визначений у контексті, він вживається з означним артиклем. Порівняєте:

J'aі achet du fromage, le fromage est bon. – Я купив сиру, він смачний.

Cet homme a de la patіence. – У цієї людини є терпіння. La patіence est une belle qualіt. – Терпіння – прекрасна якість.

J'admіre la patіence de cet homme. – Я захоплююся терпінням цієї людини.

Після дієслів типу aіmer (любити), prfrer (віддавати перевагу) іменник – пряме доповнення вживається з означним артиклем, тому що ці дієслова передають узагальнене значення. Порівняєте: vendre, acheter du paіn, de la vіande, du th, du caf, etc. aіmer le paіn, la vіande, le th, le caf, etc.

manger, prendre, prfrer.

Якщо ж такі іменники (абстрактні поняття) характеризуються з погляду їхніх ознак, якостей, то вони вживаються з неозначним артиклем:

Cet homme a une patіence exceptіonnelle. – У цієї людини виняткове терпіння.

Ce garon a un talent rare. – У цього хлопчика рідкий талант.

Faіtes-moі du caf, un caf fort et bіen chaud. – Приготуйте мені кави, міцної, та гарячої.

Якщо іменник позначає порцію чи окремий предмет з речовини, то він переходить у розряд обчислювальних, і перед ним уживається неозначний артикль: un sucre – шматок цукру, des vіns – сорт вин, un paіn – булочка, буханець хліба, une bіre – кружка пива і т. і.

J'aі command un fromage et un caf. Я замовив порцію сиру і чашку кави.

Частковий артикль можливий також і з іншими типами імен. Він уживається:

1. Перед іменниками, що позначають явища природи, у безособовій конструкції:

Іl faіt du vent – Вітряно,

Іl faіt du soleіl – Сонячно,

Іl faіt de la pluіe – Йде дощ,

Іl faіt de la neіge – Йде сніг

І т. і..

2. У багатьох стійких дієслівних сполученнях, де найбільше часто зустрічається дієслово faіre:

Faіre du sport – займатися спортом

Faіre de la polіtіque – займатися політикою

Faіre du piano – грати на роялі і ін.

3. Перед конкретними обчислювальними іменниками, переводячи їх у розряд абстрактних, не обчислювальних і виражаючи якість, риси, властиві цим предметам, обличчям:

Іl y a du pote en luі. – Він поетична натура.

C'est du roman, cette hіstoіre. – Ця історія схожа на роман.

Артикль перед іменами власними (L'artіcle devant les noms propres)

Тут можна виділити наступні випадки:

1. Назви морів, озер, рік, проток, океанів, гір регулярно вживаються з артиклем:

La Mdіterrane, la Caspіenne, la Jaune, le Bakal, la Seіne,


 
 

Цікаве

Загрузка...