WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Відтворення віддієслівних прикметників німецької мови з латентною модально-пасивною предикацією в українській мові - Курсова робота

Відтворення віддієслівних прикметників німецької мови з латентною модально-пасивною предикацією в українській мові - Курсова робота

Розділ 3. Шляхи перекладу німецьких віддієслівних прикметників на українську мову

3.1 Переклад похідних прикметників з модально-пасивним значенням

При перекладі віддієслівних прикметників з латентною модально-пасивною предикацією треба знати які функції вони виконують у реченні, адже це допоможе під час роботи над перекладом.

Через складність своєї смислової структури деривати виконують особливі функції у реченні. Введені у речення на основі синтаксичного і семантичного узгодження досліджувані деривати насамперед реалізують функцію структурно-смислового компонента речення. Вони виражають ознаку предмета, дії або іншої ознаки у трьох синтаксичних функціях таких, як предикативній, означення та обставини способу дії [21].

Якщо ці прикметники виступають іменною частиною присудка, то вони не мають жодних закінчень та не підпорядковуються підмету. В головному реченні такі прикметники знаходяться на останньому місці [6; 226]: DieseFrchtesindessbar.

Виступаючи в ролі означення прикметники мають закінчення, підпорядковуються іменнику до якого вони відносяться та стоять перед цим іменником [3; 28]; DassindessbareFrchte.

В ролі обставини способу дії віддієслівні прикметники набувають властивостей прислівника і відповідають на питання як?, яким чином? [3; 29]: KsterfuhrdenWagenfastunhrbar [23; 74]. Хоча під час дослідження було виявлено незначну кількість прикметників які мають таку функцію.

Семантична структура похідних характеризується наявністю латентного предикативного зв′язку. Таким чином, коплекс значень, які необхідні для розгортання латентної предикації, акумулюється у похідному слові. Отже, можна констатувати наявність ще одної функції похідних – номінативної, завдяки чому відбувається функціонально-комунікативна взаємодія різнорівневих одиниць мовної системи [21].

Під час аналізу перекладу віддієслівних прикметників доцільно розглянути кожну групу окремо. Насамперед слід розглянути похідні прикметники з суфіксом -bar.

Як вже відомо суфікс -bar в німецькій мові надзвичайно продуктивний. Зазвичай віддієслівні прикметники з цим суфіксом утворюються від основ перехідних дієслів, тобто від дієслів які здатні виражати направленість дії на об'єкт. Звідси прикметники отримують пасивність, до того ж з певною оцінкою цієї дії – дія відбувається легко та без перешкод [17; 252]: essbare Frchte – їстівні фрукти, ausfhrbarer Auftrag – завдання яке можна виконати, ein (leicht) beeinflussbarer Mensch – людина, яка (легко) піддається впливу (інших людей). Частіше за все такі прикметники перекладаються на українську мову дієприкметником (прикметником) з пасивним значенням чи підрядним означальним реченням [2; 47]: ErmachteteeineunentschulbarFehler[24]. – Він зробив помилку, яку неможна пробачити; DienesBenehmenistunbertragbar[24] – Твоя поведінка просто наприпустима; IndiesenMomentenwarLottesehreingreifbar [24] – В ці хвилини Лотта була дуже вразлива.

Одним з розповсюджених способів перекладу німецьких похідних віддієслівних прикметників з суфіксом -bar є використання дієслівних конструкцій [4; 160]: Robert, inderVerfassung, in der er sich jetzt befand, war zunchst unentlassbar [23; 87] Роберта, в тому стані, в якому він зараз знаходився, не можна було відпустити.

Дуже часто для перекладу речень з віддієслівними прикметниками на українську мову використовуються безособові речення активного стану в яких реалізується значення можливості чи неможливості [5; 70]: Dubrauchstnichberdasaufzuregen. DerSchadenistdekbar[23; 146]. – Ти можеш через це не хвилюватися. Збитки можна відшкодувати; LottehateinesaubereHandschriftundalleihreBriefesindentzifferbar[24]. – Лотта має гарний почерк і всі її листи можна легко прочитати; EsistnichmehrfeststellbarohneUntersuchung [23; 217]. – Це неможливо встановити без огляду.

Німецькі віддієслівні прикметники які виступають у ролі обставини способу дії зазвичай в українській мові передаються прислівниками з відтінком пасивності [4; 161]: KsterfuhrdenWagenfastunhrbar [23; 74].– Костер вів авто майже нечутно;

При перекладі прикметників цієї ж групи іноді використовують описовий переклад (експлікацію). Досить часто – речення в активному стані [4; 161]: Ihr Vorschlag ist unаnfechtbar [24]. – Ваша пропозиція не витримує критики.

Можливі також і інші перекладацькі трансформації такі, як, наприклад, антонімічний переклад: IchdenkedassunsererStreitkaumauflsbarist[23; 240]. Я думаю що нашу суперечку так просто не владнати. При перекладі даного речення крім антонімічного перекладу ще було застосовано додавання. До того ж речення у мові перекладу вжито в активній формі, а сам прикметник переданий інфінітивом.

Що ж до віддієслівних прикметників, утворених за допомогою суфікса -lich, то вони також можуть означати дію направлену на об'єкт (ознака пасиву), якщо вони утворені від перехідних дієслів [7; 67]. На українську мову такі прикметники можуть перекладатися підрядним означальним реченням: IchbraucheeinunzerbrechlicheTriebwerk [23; 47]. Мені потрібен такий механізм, який було б важко зламати.

Іноді речення з такими прикметниками можна передати більше ніж одним способом: Marta, daswareineunvergesslicheNacht [23; 84]. – Марто, це була незабутня ніч/ цю ніч я ніколи незабуду. В першому випадку німецький прикметникunvergesslicheпередано прикметником незабутня. У другому випадку під час перекладу були використані додавання і смисловий розвиток я ніколи незабуду. Обидва ці варіанти перекладу в повній мірі передають значення німецького віддієслівного прикметника в українській мові.

Смисловий розвиток було застосовано при перекладі такого речення як: SolcherAbschlusswarunausbleiblich [24]. – Все це повинно було так закінчитися. В цьому випадку речення зазнало суцільного перетворення.

У наступних реченнях прикметники, які виступають у ролі іменної частини присудка на українську мову передаються інфінітивом та словом "можна" в теперішньому та минулому часі, які мають модальне значення можливості: IchbrauchediesesWerkstckaberichweissenichtobesenthltlich ist [23; 61]. – Мені потрібна ця деталь, але я не знаю чи можна її десь дістати; IhreGesichtewareninderDunkelheitkaumnochkenntlich [24]. – Їхні обличчя ледве можна було розгледіти в темряві.

Віддієслівний прикметник з суфіксом -lich, який у наступному реченні виконує роль означення, передається дієсловом та займенником. Саме ж речення зазнало певних трансформацій таких як транспозиція та смисловий розвиток: AlberthateinenspriechwrtlicheHumor [24]. – Почуття гумору Альберта було відоме всім.

В сучасній німецькій мові суфікс -sam недуже продуктивний. Як вже зазначалося вище, похідні віддієслівні прикметники з цим суфіксом зазвичай мають значення активної дії, то ж не дивно, що під час дослідження було виявлено лише чотири віддієслівні прикметники, які мають модально-пасивне значення. Три з них виступають у ролі іменної частини присудка, а один– означення.


 
 

Цікаве

Загрузка...