WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові - Курсова робота

Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові - Курсова робота

Багато вчених займаються проблемою визначення терміна. Їхня думка щодо питання "що таке термін?" не є одностайною. У сучасній лінгвістичній науці точуться дискусії щодо визначення поняття "термін". Подвійна природа терміна - його співвіднесеність з понятійною системою даної науки і залежність від загальномовної системи, проявляється в парадигматичних і синтагматичних характеристиках терміна.

На основі дослідження ми визначаємо поняття термін як окреме слово чи утворення на базі іменникового підрядного словосполучення, яке позначає професійне поняття і призначене для задоволення специфічних потреб спілкування в галузі певної професії.

Ми стверджуємо, що системність є однією з найбільш важливих умов існування терміну. Термін може існувати лише як елемент терміносистеми, якщо під останньою розуміють впорядковану сукупність термінів, адекватно виражаючих систему понять теорії, що описує спеціальну сферу людських знань чи діяльності. Об'єктом нашого дослідження була комерційна терміносистема.

Терміни торгівлі сучасної англійської мови утворюють терміносистему, яка є досить молодою в порівнянні з іншими, а тому ще не є остаточно дослідженою. Терміни торгівлі мають свої характерні риси, які їх відрізняють від термінів інших систем.

Таким чином, системність - це основоположна властивість комерційної термінології, необхідна не тільки для її існування, але і для динамічного функціонування системи в якості цілісної структурно-семантичної організації.

Понятійне та семантичне поля комерційної термінології мають чітко організовану структуру, а наведені схеми показують з яких компонентів вони складаються. Аналіз цих полів дає змогу зрозуміти співвідношення між ними і те місце, яке займає дана термінологія в системі англійської мови.

На основі компонентного аналізу термінів "торгівлі" було встановлено ядро та периферію лексико-семантичного поля термінів "торгівлі". Досліджено використання термінів торгівлі у авторському дискурсі та встановлено кореляцію семантичних компонентів периферійних термінів.

Термін "торгівля" у художньому творі "Фінансист" позначається такими лексемами як trade, commerce, truck, swap та їх еквівалентами. Слово "trade" становить ядро термінів торгівлі і є загальновживаним на позначення сукупності процесів купівлі-продажу. Такі терміни як barter, commerce, truck, traffic, swap, складають периферію термінів торгівлі. Так, слово "trade", на відміну відпериферійних термінів торгівлі, має ширший спектр сполучуваності, та є більш вживаним, про що свідчать результати проведеного дослідження.

Бібліографія

 1. Анисимова А.Г. К вопросу о системности в терминологии на материалах искусственных словарей. Вест. Моск. ун-та. Сер.9. Филология, №6, 1993, с.34-39.

 2. Арнольд И.В. Семантическая структура слова и методика ее исследования - Ленинград, 1996. С.50-55

 3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов.М. сов. энцыкл., 1966 с 430

 4. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в терминологии, - M., 1939.

 5. Вовк Л. "Економічний термін та види його інформативності" у зб. тез доповідей "Іноземні мови сьогодні і завтра, - Тернопіль.: Вид-во Тернопільського ун-ту, 1999. - 152 с.

 6. Гальчинський А.С. Основи економічної теорії, - К.: Вища школа, 1977. - 253с.

 7. Головин Б.Н. Основы культуры речи. - М., 1980. - 319с.

 8. Городецкий Б.Ю. Термін і його лінгвістичні властивості. - В журн. Структурна і прикладна лінгвістика, №2, в.3, 1987, с - 54-62.

 9. Гринштейн А.С. Понятие и термины морфологии современного английского языка в лингводидактическом освещении // Дис... канд. филол. наук, М., 1988. - 18с.

 10. Гутирик О.І. Англійська термінологія маркетингу: Автореф. дис... канд. філ. наук: 14.05.99/Київ. нац. ун-т-К., 1999-18с.

 11. Гутиряк О. Т Семантична продуктивність англійських термінів маркетингу - Науковий вісник ЧНУ. Чернівці, 2000 с.123-131

 12. Даниленко В.П. Тенденции развития современной научно-техничной терминологии. - Волгоград, 1988, с.4-16.

 13. Даниленко В.П. Лингвистические требования к стандартизуемой терминологии. // Терминология и норма.М., 1972. - 120с.

 14. Даниленко В.П. Русская терминология. M., 1977. - 185с.

 15. Дуда О.І. Процеси Термінологізації в сучасній англійській мові: Автореф. дис... канд. філ, наук: 24.02.01/Київ. нац. ун-т-К., 2001. - 18с.

 16. Дьяков А.С. Деякі особливості термінологічного планування в англ, нім і рос мовах - Науковий вісник УНУ, Чернівці 2000, - С.91-95

 17. Д'яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З. Б, Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти. - К.: Вид. дім "KM Academia", 2000,-103с.

 18. Д'яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення. - К., 2000, - 216с.

 19. Заботкина В.И. Новая лексика в современном английском языке - Москва, 1989.124 с.

 20. Канделаки Т. Л, Значение терминов и системы значений научно-технических терминологий. - В кн.: Проблемы языка науки и техники. - М.: Наука, 1970, с.59-82.

 21. Квитко Г.С. Термін в науковому документі. - Львів, 1976. - 96с.

 22. Кияк Т.Р. Лингвистические аспекты терминоведения, Киев, 1989, - с.87-110.

 23. КиякТ.Р. Лингвистические аспекты терминовєдения. - К., 1989,-103с.

 24. Кияк Т.Р. Лингвистический аспект терминоведения - Киев: УМК ВО, 1979.103 с.

 25. Кузькин Н.П. К вопросу о сущности термина // Вести. Ленингр. гос. унта. Сер. история языка, лит. 1962. Вып.4, №20. -168

 26. Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. - Ред. кол., гол. Бархударов С.Г., М., 1970, 230 с.

 27. Лотка A. M. Англомовна термінологія фінансово-економічних взаємин: Автореф. дис... канд. філ. наук: 21.04.00/Київ. нац. ун-т-К., 2000. - 16 с.

 28. Лотка О.М. Семантичні транспозиції фінансово-економічної термінології. - Науковий вісник УНУ, 2000. - С.25-30

 29. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии.М., 1961, 182с.

 30. Малиновская И.В. Экономическая терминология в английском языке; Автореф. дис... канд. фил. наук: 19.05.84/Моск. нац. ун-т-М., 1984. - 19с.

 31. Моисеeв А.И. О языковой природе термина // Лингвистические вопросы научно-технической терминологии.М., 1992 - 170с.

 32. Моісеєв A.I. Різновиди термінів і їх семантичні особливості. - М., 1975.

 33. Oвчаренко В.И. Концептуальная, семантическая и семиотическая целостность термина. - В кн.; Лингвистические проблемы научно-технической терминологии.М., 1970, 135-144 с.

 34. Охомуш К.А. Із спостережень над деякими соціально-економічними термінами // Вопросы прикладной лингвистики, вып.2. - Д., 1980. - С.49-55

 35. Панько Т.І. Від терміна до системи. - Львів, 1979. - 160с.

 36. Прач В.П. Семантичні процеси термінологізації // іноземна Філ-гія, вип.84, 1986. - С.25-30

 37. Реформатский А.А. Что такое термины и терминология. - В кн.: Вопросы терминологии., М., 1961, с.10-28.

 38. Реформатский А.А. Термин как член лексической системы языка // Проблемы структурной лингвистики, 1967. - С.78-86

 39. Цагалова Р.С. Лексико-семантическиеособенности политико-экономической терминологии. Изд. Моск. ун-та, 1985, 216 с.

 40. Шелов С.Д. Номенклатура и терминология. В кн.: Русские языкознания. в.8.К., 1984, с.5-22.

 41. Щур Т.С. Теории полей в лингвистике, - М.: Высшая школа, 1974. - 312с.

Лексикографічні Джерела

 1. Hornby A. S, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, ' Москва: Русский язык, 1982 с 768 р.

 2. Macmillan Dictionary

 3. New Webster's Expanded Dictionary. - P. S.I. - Associates, Inc. Miami, Florida, USA, 1992.382 p.

 4. Tuck Allene, Ashby M,, Oxford Dictionary оf Business English. Oxford University Press, 1994.491 p.

 5. Zhollaya L. R, Lubimtsev S N.russian - English Phrasebook on Foreign Economic Relations. - Moscow: Russian Language, 1993.117 p.

 6. Гальперин И.Р. Большой англо-русский словарь, Москва. Русский язык 1977, 1725 р.

 7. New Webster's Dictionary and Thesaurus of the English Language. Lexicon Publications, Inc. - Danbury, CT Revised and updated, 1993. - 1148р.

 8. Кларк П.М. Українсько-англійський словник бізнесових термінів, - Центр по вивченню іноземних мов Саскачаванського ун-ту, 1979. - 272с.

Додатки

Додаток 1

Semantic components of the word "trade"

Buying/Selling

bartering

commerce

purchase

/sale

dealing

bargain

exchange

swap

business

transaction

Webster's New World Dictionary

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Webster's New Collegiate Dictionary

+

+

+

+

+

+

+

Oxford Dictionary of Current English

+

+

+

+

+

Oxford Advanced Learner's Encyclopedic Dictionary

+

+

+

New Webster's Dictionary and Thesaurus

+

+

+

+

+

Macmillan English Dictionary

+

+

+

Oxford Advanced Learner's Dictionary

+

+

+

Collins English Dictionary

+

+

+

+

+

Concise Oxford Dictionary

+

+

+

+

Longman Dictionary of Contemporary English

+

+

+

+


 
 

Цікаве

Загрузка...