WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Фразеологія англійської мови - Курсова робота

Фразеологія англійської мови - Курсова робота

2.6 Граматичні особливості адвербіальних та ад'єктивних фразеологічних одиниць

Чимало таких фразеологічних одиниць починаються з прийменника at, by, on, under, with: with all ones heart (and soul) – від усього серця, зі всією душею; at (in) the (very) nick of time – в самий останній момент.

У більшості фразеологічних одиниць даного структурного типу, за виключенням деяких зворотів, що починаються з прийменника from, є препозитивні чи постпозитивні означення, а початковий прийменник втрачає своє граматичне призначення – здійснення підрядного зв'язку іменників, займенників або числівників. З'єднувальна функція початкового прийменника, який за своєю суттю є напівприйменником відновлюється у складі речення, в якому вживається ФО. [36, с. 85 – 88].

Деякі адвербіальні ФО з початковим прийменником виділилися із складу дієслівних фразеологізмів. Наприклад, with flying colours – з перемогою, переможно. У XVII ст. вживався дієслівний фразеологізм. Пізніше дієслово bring off було замінено дієсловом come off. У XX ст. адвербіальна ФО with flying colours виділилась в самостійний зворот. Це можуть підтвердити такі приклади: he...had passed through all drill with flying colours (S. O' Casey); but socialism has survived all these severe tests with flying colours... (W. Foster)

Окрім адвербіальних ФО з підрядною структурою, що починаються з прийменника, в сучасній англійській мові є адвербіальні ФО з підрядною структурою, в яких прийменник стоїть посередині: straight from the horse's mouth – із першоджерела; all in the day's work – добре, все в порядку речей.

Існує також невелика кількість адвербіальних ФО з підрядною структурою, що використовуються тільки в заперечній формі: not half bad – зовсім непогано; not a shot in the locker – без грошей, ні копійки в кишені; not two days about it – 1) це неминуче, немає іншого виходу; 2) про це не може бути двох думок [24, с. 9]

Множина іменника є важливим складовим елементом буквального значення компонентів, на основі якого і могло виникнути фразеологічне значення звороту. Так, слово spurs в ФО win one's spurs – відзначатися, здобути славу, визнання може бути лише в множині, так як під час посвяти в рицарі нагороджували двома шпорами, а не однією.

У компонентів багатьох фразеологізмів нульова парадигма, тобто використання в одній, строго фіксованій словоформі, або неповна парадигма - використання у двох чи більше часових формах при неможливості використання в інших. Істотні також обмеження у виборі стверджувальних, заперечних чи питальних форм.

Ад'єктивні компаративи. Перший компонент ад'єктивних компаративів вживається, як правило, в буквальному значенні. Функція другого компонента завжди підсилювальна [19, с. 99]. Перший сполучник as часто упускається. В деяких ад'єктивних компаративах не вживається артикль, наприклад, перед власними іменами або абстрактними іменниками. Прикладами ад'єктивних компаративів можуть слугувати: (as) white as snow – білий як сніг; (as) ugly as sin – страшний як смерть, як смертний гріх; (as) plain as the nose on your face – ясний як день, цілком очевидний.

Ад'єктивні компаративи з'являються у мові тому, що є потреба у передачі додаткової інформації, яку передає перший компонент порівняння. Існують компаративні звороти, що вживаються з прикметниками у порівняльному ступені: more dead than alive – напівживий (від втоми), смертельно втомлений.

ФО more honoured in the breach (in) the observance (шекспіризм) є одним з не багатьох зворотів, що означає не особу. Ця ФО означає частіше порушується ніж дотримується (мова йде про закон, обряд).

To my mind the afternoon call is a convention more honoured in the breach in the observance (W.S. Maugham).

Відхиленням від норми є вживання сполучника like замість as. Ймовірно, що в подібних випадках відбувається встановлення нової норми, так як в розмовній англійській мові вже давно спостерігається тенденція вживання like в якості сполучника (he can't do it like I can). Наприклад, like a bear with a sore head – злий, як чорт [45, с. 44 – 46].

Отже, проведений аналіз граматичних особливостей фразеологічних одиниць в англійській мові дав змогу зробити наступні висновки:

субстантивні та адвербіальні фразеологічні одиниці характеризуються вживанням прийменників. Найпоширеніші прийменники у складі субстантивних ФО in, of;

в англійській мові існують субстантивні ФО, які вживаються лише в заперечній формі;

у складі певної субстантивної ФО іменник може вживатися тільки в однині або тільки в множині. Це свідчить про усталеність структури ФО;

субстантивні ФО із сурядною структурою характеризуються вживанням сполучника and;

характерною ознакою дієслівних ФО є зміна форми дієслівного компонента;

в ад'єктивних порівняннях прикметники можуть вживатися в порівняльному ступені, а іменники – у множині.

РОЗДІЛ III. Критерії класифікації ФО

3.1 Класифікація фразеологізмів за В.В. Виноградовим

Існують різні підходи щодо принципів класифікування фразеологізмів: структурно-семантичний, граматичний, функціонально-стилістичний. Найбільш поширеною є структурно-семантична класифікація В.В. Виноградова. Він виділяє три типи фразеологізмів:

Фразеологічні зрощення – це тип абсолютно неподільних, нерозкладених стійких словосполучень, цілісне значення яких невмотивоване, тобто не випливає із значень слів-компонентів, наприклад: Blue Bonnet – шотландець; to ran away – накивати п'ятами; to kiss the hare's foot – спізнюватися.

Визнаючи фразеологічні зрощення як "своєрідні складні синтаксичні слова", які ще прийнято називати ідіомами, В. В. Виноградов підкреслює, що їх значення не мають ніякого зв'язку із значенням складових компонентів. Основною ознакою фразеологічних зрощень є їх семантична нерозкладність, неподільність, абсолютна неможливість виведення значення цілого із значень компонентів [19, с. 22 – 24]. "Фразеологічне зрощення становить собою семантичну одиницю, однорідну зі словом, позбавлену внутрішньої форми". Перетворення словосполучення у фразеологічне зрощення відбувається з різних причин, серед яких немалу роль відіграє переосмислення, втрата прямого значення словами-компонентами, поява нового образу, емоційні та експресивні фактори.

Фразеологічні сполучення – це такі стійкі мовні звороти, які не є "безумовними семантичними одиницями", оскільки характеризуються певною самостійністю складових частин [19, с. 25 – 26]. Одне слово у фразеологічному сполученні семантично зумовлене й не може бути замінене іншим, а ті слова, що його характеризують, допускають взаємну заміну чи підставку, наприклад: the break of the day – світанок; prove a success – мати успіх; take one's easy – відпочивати.

Фразеологічні сполучення – це такі смислові одиниці, складові частини яких "становлять для носіїв української мови уже звичну сполуку, близьку до традиційного лексико-граматичного утворення, значення якого не виразно аргументується лексичними значеннями його складових частин". Складові частини сполук можуть зберігати лексичне значення і входити до складу інших фразеологічно зв'язаних об'єднань слів, становлячи собою мінімальне утворення для нових смислових серій. Таким видається шлях розвитку вільного словосполучення до фразеологічно зв'язаних утворень.

Фразеологічні єдності – це теж стійкі словосполучення, семантично неподільні і цілісні значенням [19, с. 27 – 29]. Однак у фразеологічних єдностях цілісне значення може бути вмотивованим, є результатом впливу лексичних значень слів-компонентів, наприклад: baker's dozen – чортова дюжина; one's place in the sun – місце під сонцем; Pandora's box – скринька Пандори. Наведені приклади свідчать, що фразеологічні єдності, як і зрощення, теж семантично неподільні і виражають цілісне значення, але, на відміну від фразеологічних зрощень, вони мають умотивоване значення. У своєму компонентному складі фразеологічні єдності вміщують такий елемент, який сприяє мотивації значення фразеологізму в цілому. Крім того у фразеологічних єдностей граматичні стосунки між компонентами відносно легко розрізнити і можна звести до живих сучасних зв'язків. Образність значення, яка сприяє нерозкладності фразеологічного зрощення і фразеологічної єдності, не дозволяє заміни компонентів фразеологізму без втрати значення цілого, а значить і втрати виразу як мовної одиниці. У той же час фразеологічні єдності і зрощення можуть бути замінені іншими синонімічними фразеологізмами або словами. Завдяки такій їх властивості В. В. Виноградов вважає фразеологічні єдності і фразеологічні зрощення "потенціальними еквівалентами слів" [18, с. 14].


 
 

Цікаве

Загрузка...