WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Більшість багатозначних префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами виражають поняття різних областей економіки: to overhang 1) фін.-бух. погано впливати на ціну акції в результаті пропозиції великої кількості акції для продажу; 2) марк. не продаватися на ринку (про велику кількість товару); to undo 1) фін.-бух. виконати зворотну інформацію; 2) рест.-тур. недожарювати; to mismanage 1) упр. неправильно керувати (персоналом); 2) фін. неправильно управляти (фінансами); to overcapitalize 1)упр. мати більший капітал, ніж потрібно для акціонерної компанії, підприємства; 2) фін.-бух. надто високо оцінювати капітал компанії; to unload 1) марк. Розвантажувати; 2) фін.-бух. збувати акції через небезпеку зниження курсу; to underbook 1) фін.-бух. не збирати підписувачів (на акції); 2) рест.-тур. не мати достатньо броні.

Загальна кількісна характеристика префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами в різних сферах економіки представлена в таблиці 2.1. кількісному аналізу підлягали як однозначні, так і багатозначні дієслова-терміни, котрі функціонують в різних сферах економіки.

Таблиця 2.1 - Співвідношення кількісної характеристики префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами в різних сферах економіки

Кількісний аналіз

Область економіки

Основи економічної теорії

Маркетинг і реклама

Фінанси та бухгалтерський облік

Управління людськими ресурсами та виробництвом

Ресторанний та туристичний бізнес

Загальна кількість виявлених префіксальних

Кількість виявлених префіксальних дієслів

88

88

116

118

47

287

Відсоткове співвідношення

30,7

30,7

40,4

41,1

16,4

100

Як свідчать дані таблиці, префіксальні дієслова з германськими дієслівними префіксами найчастіше використовуються в області фінансів та бухгалтерського обліку, управління людськими ресурсами та виробництвом; рідше - в області реклами та маркетингу, основ економічної теорії, сфера ресторанного та туристичного бізнесу представлена найменшою кількістю префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами.

Отже, у сучасній англійській субмові економіки функціонують однозначні та багатозначні префіксальні дієслова з германськими дієслівними префіксами, способом термінологізації яких є дієслівна префіксація або лексико-семантична деривація.

Вони виражають поняття різних сфер економіки, проте найбільша їх частка припадає на область фінансів та бухгалтерського обліку, управління людськими ресурсами та виробництвом.

2.1.2 Словотворча структура основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами

Словотворчий аналіз ПО префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами у функції економічних термінів показав, що вони мають різну словотворчу структуру, яка визначається валентними можливостями дієслівного префікса. Валентність префікса розглядається як його здатність поєднувати ТО різної структурної організації. У нашому дослідженні словотворча структура ПО префіксальних дієслів визначається такими параметрами ТО, яка поєднується з префіксом: 1) лексико-граматичною приналежністю ТО; 2) морфемною структурою ТО; 3) дериваційною структурою ТО; 4) етимологією ТО; 5) регулярністю дієслівної ТО. Розглянемо кожен з параметрів окремо.

Лексико-граматична належність ТО. У сучасній англійській мові германські дієслівні префікси be-, fore-, mis-, out-, over-, un-, under-, up- можуть виконувати як нетранспортувальну, так і транспортувальну функції. Транспортувальна функція характерна лише для префіксів be-, out-, over-, un- [14, с. 242-255; 72, с. 96-98; 82, с. 16].

У сучасній англійській субмові економіки германські дієслівні префікси be-, fore-, mis-, out-, over-, un-, under-, up- виконують переважно нетранспортувальну функцію, утворюючи ПО префіксальних дієслів від ТО дієслів, наприклад: to overissue- випускати більше дозволеної кількості (акції)← over- + to issue – випускати, to outbid – перебити ціну out- + to bid – призначати ціну, to uphold – підтримувати (попит) up- + to hold – тримати, to misemploy – неправильно використовуватиmis- + to employ – використовувати, to underinvest – недостатньо інвестувати under- + to invest – інвестувати, to forego – передувати fore- + to go – йти. Виявлена лише одна ПО префіксального дієслова з префіксом out-, яка співвідноситься за структурою і семантикою з ТО іменника, що становит 0, 35% від загальної кількості виявлених основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами:to outsource – наймати іншу організацію для своєї роботиout- + source – джерело.

Морфемна структура ТО. При утворенні ТО префіксальних дієслів загальновживаної лексики спостерігається тенденція до використання ТО кореневих та суфіксальних дієслів [9, с. 165; 82, с. 17].

В утворенні основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами економічної термінолексики беруть участь, головним чином, ТО кореневих дієслів (90,59%), наприклад: to outrun – випереджати за темпами росту out- + to run – бігти, to miscount – прорахуватися mis-+ to count – рахувати, to upvalue – підвищувати вартість up- + to value – оцінювати, to overextend – завищувати оцінку over- + to exyend – розширяти.

Лише 7, 32% , що послужили базою для творення ПО префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами, мають суфіксальну структуру. Суфіксальні ТО поєднуються з префіксами mis-, out-, over-, та under-: to miscalculate – неправильно рахувати mis- + to calcul-ate – рахувати, to overspeculate – надмірно спекулювати (на фондовій біржі)over- + to specul- ate – спекулювати, to undercaptilize – недостатньо капіталізуватиunder- + to capital-ize – капіталізувати, to outdistance – випереджатиout- + to dist-ance – залишати позаду себе.

У економічній термінолексиці також виявлено декілька ПО префіксальних дієслів (2,09%), які є результатом поєднання германських дієслівних префіксів mis-, over-, under- з ТО латинського походження. Що містять у своїй структурі як префіксальну, так і суфіксальну морфеми: to overenumerate – робити повторний запис під час перепису over- + to e-numer-ate – рахувати, to underenumerate – пропускати під час реєстраціїunder- + to e-numer-ate, to misllocate – неправильно використовувати (ресурси)mis- + to al-loc-ate – розміщувати (ресурси).

Дериваційна структура ТО. У сучасній англійській мові у префіксальному дієслівному словотворенні беруть участь переважно основи нульового та першого актів деривації, процентне співвідношення яких варіюється від лексико-граматичної належності ТО, її етимології та моделі [82, с. 17].

У сучасній англійській економічній терміносистемі спостерігається подібне. По префіксальних дієслів-термінів з германськими дієслівними префіксами утворюються шляхом поєднання префікса та ТО такої дериваційної структури:

1) ТО нульового акту деривації: to outweight – перевищувати у вазіout- + to weight – важити, to underspend – витрачати надто багатоunder- + to spend – витрачати, to misgovern – погано здійснювати керівництвоmis- + to govern – керувати;

2) ТО першого акту деривації, які є результатом конверсії: to outprice – переплачувати out- + to price – оцінюватиprice – ціна, to unship – розвантажувати з корабляun- + to ship - вантажити на корабельship – корабель, to overman – роздувати штат (працівників) over- + to men – укомлектовувати (штатом)man – людина. Виявлені ПО префіксальних дієслів з ТО цієї дериваційної структури, містять германські дієслівні префікси mis-, out-, over-, un-, under-, та up-;


 
 

Цікаве

Загрузка...