WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Як було сказано вище, у сучасній англійській мові префіксація найбільш характерна для системи дієслова, з яким пов'язаний майбутній розвиток мови, оскільки він, очевидно, буде характеризуватися "подальшим поглибленням процесу проникнення дієслівної основи в різні ланки лексико-семантичної системи словотворення" [80, с. 65]. Сучасні лексикографічні джерела термінологічної лексики свідчать про те, що префіксальні дієслова у функції термінів є невід'ємною частиною будь-якої терміносистеми, в тому числі й економічної.

У нашому дослідженні розрізняються терміни - префіксальні утворення та префіксальні деривати, оскільки без вивчення всіх дериваційно-вичленованих префіксів, які входять в різні структури, характеристика основ префіксальних дієслів у функції економічних термінів не буде повною [85, с. 5]. Префіксальне утворення визначається як словотворча структура з префіксом, котрий, приєднався в будь-якому акті деривації: to overcool – різко сповільнювати темпи економічного розвитку ← to overcool – переохолоджувати ← over- + to cool - охолоджувати, to overheat – розвиватися надто високими темпами ← to overheat - перегріватися ← over- + to heat –нагріватися; mismanagement ← to mismanage + -ment ← mis- + to manage, denationalization ← to denationalize + -ation ← de- + to nationalize, overspending ← to overspend + -ing ← over- + to spend.На відміну від префіксального утворення, префіксальний дериват містить префікс, який приєднався в останньому дериваційному акті, тобто є результатом префіксальної деривації, наприклад: to overbuy – закупляти надмірну кількість товару ← over- + to buy, to outproduce – перевищувати за рівнем продуктивності ← out- + to produce, to prefabricate – виготовляти заводським способом ← pre- + to fabricate –виготовляти.

Дослідження структури, семантики та словотворчих потенцій основ префіксальних дієслів, що функціонують у сучасній англійській субмові економіки, здійснюється з урахуванням етимологічної характеристики дієслівних префіксів, згідно якій виділяються германські (власне англійські) та романські (іншомовні) префікси.

Висновки

Науково-технічний прогрес та інформатизація суспільства сприяли становленню та інтенсивному розвитку термінознавства. На сьогоднішній день природа наукового терміна у зарубіжній та вітчизняній лінгвістиці досліджена досить глибоко. У цій роботі термін визначається слідом за представниками дескриптивного (функціонального підходу) як одиниця спеціального найменування певної галузі науки, техніки, мистецтва, створена штучно чи взята з природньої мови, яка виражає поняття, що співвідноситься з іншими найменуваннями в цій галузі, утворюючи разом з ними термінологічну систему. Збільшення ролі окремих терміносистем в житті людей призводить до стирання чіткої грані між загальнолітературною лексикою та лексикою спеціального використання, що ускладнює вивчення термінологічної лексики та висуває певні проблеми в термінознавстві, а саме: співвідношення природнього та штучного у термінології, дослідження системності термінів, виявлення лексико-семантичних явищ полісемії, синонімії, омонімії та антонімії в межах термінологічної лексики, питання стилістичної нейтральності термінів, визначення їх лексико-граматичного статусу, дослідження специфіки окремих субмов науки і т.п.

У зв'язку з бурхливими економічними змінами, удосконаленням управління економікою та розвитком торговельних відносин підвищується інтерес до вивчення сучасної англійської економічної терміносистеми. Економічна терміносистема будь-якої мови, в тому числі й англійська, є найбільш чутливою до змін в суспільстві, що і обумовлює її специфіку: а) особливу роль базисних термінів, які виражають категоріальні поняття економіки та є вихідними одиницями для утворення похідних термінів; б) використання загальновживаної лексики, її словотворчих засобів та моделей для творення економічних термінів; в) тенденція економічних термінів вступати в парадигматичні відносини полісемії, омонімії, синонімії та антонімії; г) прагнення до гніздового словотворення, до створення комплексу найменувань, пов'язаних спільною твірною основою, зручність та легкість творення термінів; д) незалежність економічної терміносистеми, що виявляється у постійних змінах та поповненнях.

За останні десятиліття англійська економічна терміносистема зазнала найбільших змін та поповнення. Основними способами творення англійської економічної термінолексики вважається семантична деривація, морфологічне, морфолого-синтаксичне та синтаксичне термінотворення. Одним із способів морфологічного термінотворення є префіксація, яка в англійській мові є найбільш характерною для системи дієслова. Префіксальні дієслова є невід'ємною частиною англійської субмови економіки. Засобами творення префіксальних дієслів є такі германські дієслівні префікси fore-, mis-, out-, over-, un-, under-, up.

Творення англійських економічних термінів базується на системі словотворення загальнолітературної мови, головною одиницею якої вважається основа слова. Основа традиційно визначається як обов'язкова, постійна (що не змінюється за значенням та будовою) структурна частина, що штучно виділяється зі слова як певного цілого (або така, котра матеріально збігається зі словом, що функціонує самостійно), є засобом вираження його лексичного значення та входить до складу всіх його словоформ.

Оскільки основною тенденцією термінотворення в англійській економічній терміносистемі є прагнення до створення комплексу найменувань, пов'язаних спільною ТО, то у нашому дослідженні основи префіксальних дієслів вивчаються у напрямку від твірних основ вершин словотворчих ланцюжків, компонентами яких вони є, до співвідносних з ними за структурою та семантикою похідних основ термінів. Саме такий підхід сприяє більш об'єктивному та глибокому розкриттю механізмів породження термінів та їх регулювання і є певним внеском у виявлення актуального та потенціального у англійській субмові економіки та мові взагалі.

Дослідження основ префіксальних дієслів у функції економічних термінів здійснюється шляхом поєднання словотворчого аналізу та синтезу, які становлять діалектичну єдність. Словотворчий аналіз, який полягає у бінарному членуванні похідних основ на максимальні словотворчі компоненти, дає можливість виявити структурні типи основ префіксальних дієслів та твірних основ вершин СЛ, компонентами яких вони є. Визначення структурних типів основ супроводжується етимологічними довідками та морфемним аналізом, застосування якого обумовлюється різним рівнем похідності основ в синхронії та діахронії. Словотворчий синтез полягає у виявленні словотворчих потенцій основ префіксальних дієслів та знаходить відображення у кількісних та якісних аспектах реалізації, якими є словотворча активність та валентність. Словотворчий аналіз та синтез здійснюється з використанням словотворчого моделювання, яке, як науковий спосіб пізнання об'єктивного світу, сприяє образній репрезентації мовних процесів. Кількісною характеристикою моделі є продуктивність, яка визначається кількістю дериватів, які виникали за певною моделлю за період її функціонування в мові. Оскільки кожна конкретна субмова науки безпосередньо формується і розвивається в суспільстві, нами було здійснено прагматичну характеристику префіксальних дієслів у функції термінів.

Таким чином, дослідження структурно-семантичних характеристик основ префіксальних дієслів у напрямку від твірних основ вершин словотворчих ланцюжків, компонентами яких вони є, до співвідносних з ними за структурою та семантикою похідних основ, обумовлено відсутністю і в той же час необхідністю комплексного аналізу окремих процесів та явищ, які відбуваються у сучасній англійській економічній термінолексиці. Знання особливостей творення економічних термінів, зокрема, основ префіксальних дієслів, необхідне для раціонального відбору словотворчого інвентарю та словотворчих моделей, що сприяє покращенню мовної підготовки українських спеціалістів в області економіки, оптимізації наукової комунікації, упорядкуванню сучасної англійської економічної терміносистеми та дає можливість створювати економічні термінологічні словники та банки даних.

РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА СЕМАНТИКА ТА СЛОВОТВОРЧІ ФУНКЦІЇ ФУНКЦІЇЇ ДІЄСЛІВ З ГЕРМАНСЬКИМИ ДІЄСЛІВНИМИ ПРЕФІКСАМИ


 
 

Цікаве

Загрузка...