WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

12. Бєлова А.Д. вербальне відображення концептосфери етносу: сучасний стан вивчення проблеми // Концептуальні картини світу. - К.: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2001. - №5. - С. 15-22.

13. Бондарчук Л.Й. Слова іншомовного походження в економічній терміносистемі англійської мови // Наукова спадщина професора Ю.О. Жлуктенка та сучасне мовознавство. - К.: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2000. - С. 31-35.

14. Ботничук Е.Н., Василенко И.В., Пастушенко Л.П. Словообразование в современном английском языке / Под. ред. Ю.А. Жлуктенко. - К.: В. шк., 1988. - 264 с.

15. Ботничук О.М., Пастушенко Л.П. Особливості словотворення у бізнесовому мовленні // Наукова спадщина професора Ю.О. Жлуктенка та сучасне мовознавство. - К.: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2000. - С. 35-38.

16. Будагов Р.А. Язык - реальность - язык. - М.: Наука, 1983. - 264 с.

17. Вакулик І.І. Антонімічні зв'язки у юридичній та економічній термінології // Вісник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. - 1999. - Випуск 9. - С. 38-41.

18. Веденькова М.С. Семантические и синтаксические потенции отглагольных прилагательных // Вісник Харківського державного університету. - Харків: Константа, 1997. - №390. Актуальні проблеми теорії комунікації та викладання іноземних мов. - С. 29-32.

19. Виноградов В.В. Русский язык. (Грамматическое учение о слове). - М: Учпедгиз, 1972. - 614 с.

20. Геращенко Е.Д. Отношения языка и власти и процесс номинализации в рекламном дискурсе // Вісник Харківського державного університету. - Харків: Константа, 1998. - № 406. Проблеми мови, мовленнєвої діяльності та викладання іноземних мов. - С. 13-15.

21. Гинзбург Е.Л. Компактные словообразовательные гнезда // Проблемы структурной лингвистики. - М.: Наука, 1080. - С. 175-198.

22. Гинзбург Е.Л. Словообразование и синтаксис. - М.: Наука, 1979. - 264 с.

23. Глоба О. Репрезентація словотвору у великому англомовному словнику // Лінгвістичні дослідження. - Харків: ХДПУ, 2000. - Вып. 4. - С. 5-8.

24. Голик С.В. Особливості функціонування префіксальної номінації у сучасній англійській мові: Дис. ... канд. філол. наук. - Ужгород, 2001. - 189 с.

25. Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова. - К.: Наукова думка, 1981. - 197 с.

26. Грицьків А.В. Використання загальновживаної лексики у фахових термінах (на прикладі англомовної фінансової термінології) // Мовні і концептуальні картини світу. - К.: київський університет ім. Т. Шевченка, 1998, С. 51-57.

27. Гутряк О.І. Англійська термінологія маркетингу: Структура та семантичні характеристики: Автореф. дис. ... канд. філол. наук, К., 1999. - 18 с.

28. Ономасиологическое направление в грамматике: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. - С.-Петербург, 1992, 31 с.

29. Даниленко В.П. Русская терминология: опыт лингвистического описания. - М.: Наука, 1977. - 246 с.

30. Дерді Е.Т. Терміни-словосполучення в англійській юридичній терміносистемі // Гуманітарний вісник. Серія. Іноземна філологія. - Черкаси, 1999. - Число 3. - С. 79- 82.

31. Дуда О.І. Процеси термінологізації в сучасній англійській мові (на матеріалі літератури з кредитно-банківської справи): Автореф. дис. ... канд. філол. наук. - К., 2001. - 20 с.

32. Жигунова Н.Г. Словообразовательная цепочка с исходным многозначным прилагательным в современном английском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - Л., 1981. - 22 с.

33. Жлуктенко Ю.А. Английские неологизмы. - К.: Наукова думка, 1983. - 210 с.

34. Жуковець Г.Л. Типові словотвірні моделі в сучасному лейбористському дискурсі (на матеріалі промов членів лейбористської партії з 1997 по 2001 роки) // Мовні і концептуальні картини світу. - К.: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2001. - №5. - С. 60-66.

35. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка. - М.: В. шк, 1989. - 126 с.

36. Завгороднєв Ю.А., Дуда О.І. Способи утворення фінансово-економічних термінів у сучасній англійській мові // Іноземна філологія. - 1999. - випуск 111. - С. 201-212.

37. Зализняк А. Семантическая деривация в синхронии и диахронии: Проект "Каталога семантических ппереходов" // Вопросы языкознания. - 2001. - №1. - С. 13-26.

38. Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови. - Запоріжжя: Зап. держ. ун-т, 1948. - 431 с.

39. Зацний Ю.А., Пахомова Т.О. мова і суспільство: Збагачення словникового складу сучасної англійської мови. - Запоріжжя: Зап. держ. ун-т, 2001. - 243 с.

40. Зацный Ю.А., Бутов В.Н. Новая общественно-политическая лексика и фразеология английского языка. - Запорожье: Зап. гос. ун-т, 2000. - 200 с.

41. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. - М.: Просвещение, 1973. - 303 с.

42. Зернова В.К. Архитектоника производящих и производных основ в современном немецком языке (на материале терминологической лексики): Автореф. дис. ... докт. филол. наук. - М., 1992. - 36 с.

43. Зернова В.К. Синхронная структура слова и ее репрезентация в словарях // Словообразование и его место в курсе обучения иностранному языку. - Владивосток, 1987. - С. 124-134.

44. Зернова В.К. Словообразовательный этимологический немецко-русский словарь. - К.: ИСИО, 1993-1994. - Т. 1-3. - (220 + 312 + 590) с.

45. Зятковская Р.Г. Формальная и функциональная структура слова. - Калинин: КГУ, 1983. - 76 с.

46. Історія економічних учень / За ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Титаренко. - К.: КНЕУ, 1999. - 54 с.

47. Іщенко В.Л. Основні моделі утворення англійських економічних термінів-словосполучень // Вісник Харківського національного університету ім. В.Г. Каразіна. Сер. Романо-германська філологія. - Харків: Константа, 1999. - №461. - С. 74-78.

48. Каращук П.М. Производное слово в лексико-семантической системе английского языка: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. - М., 1974. - 52 с.

49. Каращук П.М. Словообразование английского языка. - М.: Высшая школа, 1977. - 202 с.

50. Карпіловська Є.А. Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: Будова та реалізація. - К.: Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, 1999. - 298 с.

51. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А. краткий справочник по современному русскому языку. - М.: Высшая школа, 1991. - 384 с.

52. Клименко Н.Ф. Основи морфеміки сучасної української мови. - К.: Інститут змісту і методів навчання, Київський університет ім. Т. Шевченка, 1998. - 182 с.

53. Клименко Н.Ф. Система суфіксального словотворення сучасної української мови. - К.: Наукова думка, 1973. - 186 с.

54. Комолова З.П. Словообразовательные элементы американских торговых названий (-pack, -master, -guard, -matic, -trol): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - К., 1075. - 19 с.

55. Костенко В.Г. Словотворчі потенції твірних іменних основ германського походження (на матеріалі англійської біологічної термінолексики): Автореф. дис. ... канд. філол. наук. - Харків, 2000. - 20 с.

56. Костенко В.Г. Словотворчі потенції твірних іменних основ германського походження (на матеріалі англійської біологічної термінолексики): Дис. ... канд. філол. наук. - Харків, 2000. - 285 с.

57. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. - К.: Академія, 1999. - 288 с.

58. Кубрякова Е.С. О типах морфологической членимости слова, квази-морфах, маркерах // Вопросы языкознания. - 1970. - №2. - С. 80-90.

59. Кубрякова Е.С. Об относительно связанных (относительно свободных) морфемах языка // Вопросы языкознания. - 1964. - №1.

60. Кубрякова Е.С. Производное слово в лексике и грамматике // Слово в грамматике и словаре. - М.: Наука, 1984. - С. 60-64.

61. Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного слова. 1981. - 200 с.

62. Кубрякова Е.С. Что такое словообразование. - М.: Наука, 1965. - 77 с.

63. Левковская К.А. О специфики префиксации в системе словообразования (на материале немецкого языка) // Вопросы грамматического строя. М.: Изд. АН СССР, 1955. - С. 299-321.

64. Левковская К.А. Теория слова. Принципы ее построения и аспекты изучения лексического материала. - М.: В. шк., 1962. - 296 с.

65. Лопатин В.В., Милославский И.Т., Шелякин М.А. Соременный русский язык. Словообразование. Морфология / Под. ред. В.В. Иванова. - М.: Рус. язык, 1989. - 261 с.

66. Лопатин В.В., Улухов И.С. Мотивированное слово в описательной грамматике и в словаре служебных морфем // Слово в грамматике и в словаре. - М.: Наука, 1984. - С. 69-74.

67. Лотка О.М. Англомовна термінологія фінансово-економічних взаємин: Автореф. дис. ... канд. філол. наук. - К., 2000. - 20 с.

68. Максимова Т.В. Семантические особенности глагольной префиксации в современном английском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - М., 1978. - 76 с.

69. Малиновская И.В. Экономическая терминология в английском языке: процессы формирования и функционирования: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - К., 1984. - 24 с.

70. Махнутина К.С. Специфика словообразовательных гнезд в терминологии (на материале английской химической терминологии): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - М., 1983. - 25 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...