WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Віддієслівні похідні основи іменників та прикметників є неактивними в подальшому термінотворенні (1,74%), оскільки словотворчі потенції основи послаблюються з кожним наступним актом деривації.

Основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами є складовими частинами словотворчих ланцюжків, компоненти яких пов'язані спільним термінологічним значенням. Структура основ, що є вершинами словотворчих ланцюжків, представлена непохідними кореневими іменними та дієслівними основами, непохідними основами дієслів дефектно та умовно членованої структури з неясним морфологічним складом та похідними основами дієслів іншомовного походження з маркерами, які виражають дериваційне значення афіксів в ослабленому та частково стертому вигляді. Максимальна довжина словотворчих ланцюжків складає чотири дериваційних такти. Для англійської субмови економіки найбільш характерними є словотворчі ланцюжки, що нараховують два або три такти, що пояснюється високими показниками словотворчих потенцій основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами.

ВИСНОВКИ

Поява значної кількості новоутворень в сучасній англійській субмові економіки потребує визначення оптимальних мовних ресурсів та засобів для вираження економічних понять. Префіксація як засіб морфологічного термінотворення найбільш характерна в англійській мові для системи дієслова. Префіксальні дієслова є невід'ємною частиною сучасної англійської термінолексики. Дослідження особливостей творення основ префіксальних дієслів у функції економічних термінів та співвідносних з ними за структурою та семантикою ПО, виявлення їх сигматичних стосунків та факторів, що їх визначають, встановлення будови словотворчих ланцюжків, компонентами яких вони є, дає можливість глибоко та об'єктивно розкрити механізми породження термінів, визначити основні тенденції та закономірності сучасного слово- та термінотворення, представити термінологічну систему як цілісне утворення зі своєю внутрішньою організацією, правилами функціонування і взаємовідносинами з іншими підсистемами.

У сучасній англійській мові функціонують префіксальні дієслова з германськими дієслівними префіксами be-, for-, mis-, out-, over-, un-, under-, up. Вони використовуються для позначення спеціальних понять різних областей економіки, а саме фінансів та бухгалтерського обліку, основ економічної теорії, ресторанного та туристичного бізнесу, перші дві сфери нараховують найбільше кількість префіксальних дієслів.

Для префіксальних дієслів у функції економічних термінів характерні семантичні явища полісемії, синонімії та антонімії, як обумовлюються специфікою англійської економічної терміносистеми стиранням чіткої межі між загальнолітературною лексикою та лексикою спеціального використання, яке спостерігається на сучасному етапі розвитку.

Основи префіксальних дієслів у функції економічних термінів утворюються у відповідності до загальномовних норм нетранспортувальнимим та транспортувальними словотворчими моделями сучасної англійської мови. Високі та середні показники продуктивності демонструютьтакі моделі префіксальних дієслів: over- + SV → SV pr, under- + SV → SV pr, mis - out- + SV → SV pr.

Словотворчі потенції основ термінів визначаються їх семантичною та словотворчою структурою, характером та походженням СК, наявністю відповідних лексичних та семантичних ніш у терміносистемі набором словотворчих ресурсів конкретної мови та загальномовними словотворчими тенденціями.

Основи префіксальних дієслів у функції економічних термінів реалізують словотворчі потенції в утворенні віддієслівних основ іменників та прикметників шляхом конверсії та суфіксації. Ліве розширення основи дієслова, тобто префікс, як правило, робить основу словотворчо пасивною в утворенні ПО складних та префіксальних термінів. Висока активність та широкі валентні зв'язки властиві різним за структурою та рівнем похідності ТО префіксальних дієслів при утворенні похідних суфіксальних основ іменників за рядом імені дії як результат синонімії суфіксального термінотворення та вияв загальних тенденцій субмови науки до номіналізації стилю наукової літератури. Основи префіксальних дієслів є малоактивними в утворенні імені діяча, що обумовлюється відсутністю в терміносистемі відповідних лексичних та семантичних ніш.

Значення якісної ознаки, яка мотивується дією префіксального дієслова, виражається, головним чином, конверсивними прикметниками або ад'єктивованими дієприкметниками. Валентні зв'язки основ префіксальних дієслів є малоактивними у подальшому термінотворенні, оскільки словотворчі потенції основи економічного терміна ослаблюються з кожним наступним актом деривації.

Непохідні основи дієслів з германськими дієслівними префіксами умовно та дефективно членованої структури за своїми словотворчими можливостями тяжіють до основ кореневої нечленованої структури, демонструючи широкі валентні зв'язки та 100% показники словотворчої активності порівняно з ПО префіксальних дієслів. До того ж, 30,39% віддієслівних основ іменників та прикметників, що співвідносяться за структурою та семантикою з ТО дієслів з префіксами умовно та дефектно членованої структури, беруть участь у подальшому термінотворенні.

Основи префіксальних дієслів входять до СЛ, вершинами яких є іменники, прикметники та дієслова різних семантичних класів. Структура основ вершин СЛ представлена непохідними основами, що не містять морфологічних показників частин мови, непохідними основами умовно та дефектно членованої структури та основами іншомовного походження з маркерами. Максимальна довжина СЛ складає 5 дериваційних тактів. Найбільш характерними є СЛ ланцюжки, що нараховують 2, 3, 4 такти, що є відображенням високих словотворчих потенцій основ префіксальних дєслів у сучасній субмові економіки.

Ми вважаємо, що перспективними напрямками дослідження є вивчення префіксації, словоскладання, конверсії та інших способів термінотворення у напрямку від ТО вершин СЛ, які містять суфіксальні, складні ті конвурсивні основи, до співвідносних з ними за структурою та семантикою ПО термінів. Організація термінів у вигляді СЛ може бути використана при підготовці підручників та спеціальних методичних розробок для студентів економічного профілю чи взята за основу при укладанні профільного перекладацького гніздового словника. З одного боку, словник того типу буде репрезентацією словотвірної системи як цілісного утворення зі своєю внутрішньою організацією та правилами функціонування, який сприятиме кращому засвоєнню економічних термінів шляхом формування схеми словотворчого процесу. З іншого боку, його створення буде ще одним кроком до побудови систематизованої та стандартизованої економічної термінології.

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Алексеенко В.А. Опыт исследования словообразовательной системы терминологических глаголов в современном английском языке (на материале терминов электроники): Автореф. дим. ... канд. филол. наук. - М., 1972. - 34 с.

2. Амосова Н.Н. Этимологические основы словарного состава современного английского языка. - М.: Изд-во л-ры на иностр. яз., 1956. - 220 с.

3. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. - М.: Наука, 1974. - 592 с.

4. Архипов И.К. О соотношении мотивации и словообразовательной производности // Словообразование и его место в курсе обучения иностранному языку. - Владивосток, 1978. - Вып. 6 - С. 28-36.

5. Архипов И.К. Семантика производного слова английского языка. - М.: Просвещение, 1984. - 128 с.

6. Баклага Л.В. К вопросу о некоторых закономерностях функционирования словообразовательных префиксов в научной литературе // Морфология и словообразовательная структура слова. - Каланин: КГУ, 1979. - С. 3-29.

7. Балабаева Л.П. К вопросу о словообразовательной активности и валентности ботасем // Словообразование и его место в курсе обучения иностранному языку. - Владивосток, 1978. - Вып. 5. - С. 52-60

8. Бартков Б.И., Богдан С.Ф., Елисеева Р.Д., Колтунова Е.В., Мирочник А.Г. Исследование статуса аффиксальных словообразовательных формантов современного английского языка // Особенности аффиксального словообразования в терминосистемах и норме. - Владивосток, 1979. - С. 3-43.

9. Беляева Т.М. Словообразовательная валентность глагольных основ в английском языке. - М.: В. шк., 1979. - 184 с.

10. Беляева Т.М. Словообразовательная потенция, валентность и активность глагольных основ в английском языке: Автореф. дис... докт. филол. наук. - Л., 1974. - 36 с.

11. Берценко В.В. Отадвербальное словообразовательное гнездо: структура, семантика, потенция: Дис. ... канд. филол. наук. - Запорожье, 1996. - 189 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...