WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Як свідчать результати дослідження, префікс mis- також не обмежує активності основи. Основи дієслів з префіксом mis- беруть активну участь в творенні економічних термінів-іменників з суфіксами -ing, -merit, -ation/-tion/-action, -у, -er, -age:mistatement – помилкова заява, misentry – помилкова бухгалтерська проводка, misusage – неправильне використання, misappropriation ізтрата чужих грошей.

Префікс кількісно-оцінювального характеру out- утворює основи префіксальних дієслів з низькими словотворчими можливостями. Основи префіксальних дієслів з префіксом out- є найактивнішими в утворенні ПО іменників шляхом конверсії: to outtake – не включати відомі дані → outtake(s )- невключені дані або інформація, яка не була представлена раді директорів, to outfit -постачати обладнання → outfit – обладнання.

На думку Т.М. Бєляєвої, імена з out- слід розглядати як складні, оскільки вони співвідносяться не з основами префіксальних дієслів, а з дієслівно-постпозитивними словосполученнями, наприклад: outleap - "an act of leaping out", outthrow – "an act of throwing out", outrunner – "one who or that which runs out"[9, c. l50]. Для підтвердження цієї думки вона наводить той факт, що більшість словників не фіксують дієслів з просторовим значенням to outbreak, to outcome, to outlet, to outburst, to output і т.п., які співвідносяться з відповідними іменними основами outbreak, outcome, outlet, outburst, output.

"Енциклопедія форм англійських дієслів" Є.М. Русаківського подає список префіксальних дієслів з префіксом out- з просторовим значенням, наприклад: to output - випускати продукцію, to outlet - випускати, давати вихід, outburst - спалахнути, to outbreak - спалахувати [145, с. 249-258].На наш погляд, іменні основи з out- типу output - випуск продукції, outlet - ринок збуту, outburst - спалах, вибух, outbreak – вибух, повстання та подібні чітко співвідносяться за структурою та семантикою із вказаними вище основами дієслів, тому їх слід розглядати як ПО, що утворилися шляхом конверсії від відповідних ТО префіксальних дієслів, котрі вийшли зі вжитку, мають обмежену сферу функціонування на сучасному етапі або втратили просторове значення в ході історичного розвитку мови після закріплення за префіксом out- кількісно-оцінювального значення.

Основи дієслів з префіксами over- та under- характеризуються досить високими словотворчими потенціями. Вони особливо активні при утворенні ПО іменників-термінів за рядом імені дії шляхом конверсії та суфіксації при поєднанні з суфіксами -ing, -ment, -ation/-tion/-ication: overaction – надмірна економічна активність, underexporting - недостатній експорт, underprovision - надання недостатнього капіталу, understatement - заниження. Основи префіксальних дієслів з префіксами over- та under- також беруть активну участь в утворенні ад'єктивованих дієприкметників: | overgeared – що перевищує рівень платоспроможності (про суму кредиту), |understaff|ed - недостатньо укомплектований штатом. Активності основ дієслів з германськими дієслівними префіксами under- та over- в англійській економічній термінології сприяє антонімічність значень префіксів (значення перевиконаної та недовиконаної дії), які зберігаються й між похідними, що співвідносяться з ними за структурою та семантикою. Це в певній мірі стимулює продуктивність префікса under-, який поступається продуктивністю перед префіксом over-.

Основи з префіксом un- характеризуються низькою активністю в подальшому термінотворенні. Як правило, вони утворюють ПО імен дії з суфіксами -ment, -ing та ПО ад'єктивованих дієприкметників, наприклад: to unbundle - розділяти → unbundling - розділ, поглинання великого конгломерату (з метою збереження виробництва) та продаж філіалів (щоб профінансувати поглинання), to unfreeze – розморожувати → unfreezing – розмороження, unfrozen - розморожений, to unlist – не вносити в список → unlisted - що не котирується на біржі (про цінні папери).Низьку активність дієслівних основ з префіксом un- можна пояснити наявністю омонімічного іменного префікса un2- із заперечним значенням, який є високопродуктивним в сучасній англійській мові [9, с. 149].

Основи префіксальних дієслів з префіксом up- є малоактивними у віддєслівному термінотворенні. Вони утворюють ПО іменників шляхом конверсії (to upgrade – переводити у вищу категорію → upgrade – продаж: акцій низької якості з портфеля та заміна їх акціями вищого рейтингу та якості, to uplift - піднімати → uplift – підвищення (цін)) та суфіксації (upholder – прибічник, uploading - переміщення інформації з одного комп'ютера в інший, upvaluation – підвищення вартості).

Германські дієслівні префікси mis-, fore-, over-, under- та up-обслуговують не лише основи дієслів, але й основи кореневих віддієслівних похідних, тому інколи ПО іменників та прикметників, що їх містять, можуть розглядатися і як результат суфіксації (to overemploy → overemploy|ment), і як результат префіксації employment → overemploy|ment). У цьому випадку можна говорити про подвійне членування таких іменних ПО [9, с. 146; 98, с. 120]. Подвійне членування найбільш характерне для іменних ПО термінів з префіксами mis-, over- та under-, наприклад: misdirection ← to misdirect + -ion або mis- + direction, misinvestment ← to misinvest + -ment або mis- + investment, overactive ← to overact + -ive або over- + active, misdelivery, overcompensation, underconsumption, overcommitment, overexpansion, overinsurance, overproduction, underactive, overabundant, underemployment, underestimation, misclassification.

Таким чином, головними факторами, що визначають словотворчу потенцію основи економічного терміна, є її словотвірна та семантична структура, характер та походження словотворчих компонентів, наявність відповідних лексичних та семантичних ніш у терміносистемі, співвідношення словотворчої системи та прийнятої в мові норми. "При цьому дія одного фактора може виключати дію іншого, зустрічного йому фактора" [113, с. 25].

Основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами беруть участь в утворенні ПО іменників та прикметників шляхом суфіксації та конверсії. Вони характеризуються широкими валентними зв'язками за суфіксальним рядом імені дії, комбінуючись з суфіксами -ing, -ation/-ion/ -ication, lent, -y, -age, -ure, -ance як результат синонімії моделей суфіксального слово- та термінотворення. Найбільш активними є ТО дієслів з префіксами fore-, mis-, over-, under- при утворенні іменників шляхом конверсії та при поєднанні з суфіксами імені дії -ing, -ation/-ion/-ication, -ment. Висока активність основ префіксальних дієслів за рядом імені дії визначається загальними тенденціями сучасної субмови науки до номіналізації стилю наукової літератури. Ліве розширення основи, тобто префікс, робить основу словотворчо пасивною в утворенні ПО складних та префіксальних термінів. З ускладненням словотвірної структури основи терміна зменшуються її словотворчі можливості. Низька активність основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами за рядом імені діяча пояснюється відсутністю в терміносистемі відповідних лексичних та семантичних ніш. Основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами є малоактивними в утворенні суфіксальних прикметників. Значення якісної ознаки, яка мотивується дією префіксального дієслова, в англійській економічній терміносистемі виражається, головним чином, ад'єктивованими дієприкметниками. Генетичний показник кореневих ТО у складі основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами не впливає на їх словотворчу валентність; у той же час, основи префіксальних дієслів, що містять у своєму складі іншомовні суфікси або маркери -ate, -ify, тяжіють до інтеграції з генетично спорідненими афіксами.

2.4 Словотворчі моделі віддієслівних основ термінів

Виявлення особливостей внутрішньої валентності основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами be-, fore-, mis-, out-, un-, under- та up- у відддієслівному термінотворенні дає можливість представити CM віддієслівних ПО та проаналізувати рівень їх продуктивності в англійській економічній терміносистемі (див. табл. Ж. 1 додатку Ж).

Як свідчать дані таблиці Ж.1, основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами реалізують словотворчі потенції переважно за рахунок віддієслівних моделей за рядом імені дії. Продуктивними є суфіксальні моделі, а саме: SVpr + -ing → SN зі СЗ дії, наслідку або результату дії (84 деривати), SVpr + -ment → SN зі СЗ процесу або факту виконання дії (26 дериватів), SVpr + -ation/-ion/-tion/-ication → SN зі СЗ дії, процесу або стану (47 дериватів), наприклад: mishandling – неправильне поводження (з пристроєм), overshooting переповнення ринку, underrating - недооцінка; overemployment - зверхзайнятість (в масштабах країни), overinvestment - надмірне капіталовкладення, overcommitment – надмірне зобов'язання (що перевищує фінансові можливості боржника); overextension – завищення оцінки (активів), надмірне кредитування, undersubscription – недостатня підписка на акції, undertaxation – недостатнє оподаткування. Деривація іменників за CM SVpr + -ing → SN відбувається шляхом номіналізації. Регулярність, стандартність та прозорість моделі сприяє спонтанному виникненню слів за цією моделлю, які не завжди реєструються в словниках [80, с. 125].


 
 

Цікаве

Загрузка...