WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

2) кореневі ТО іменників англійського та іншомовного походження, які є здебільшого односкладовими і не містять морфологічних показників частин мови (32,2%).

Ці ТО беруть участь в утворенні суфіксальних та конверсивних ПО дієслів, які поєднуються з германськими дієслівними префіксами, породжуючи основи префіксальних дієслів:

І такт

ІІ такт

ІІІ такт

tax

податок

to tax

обкладати податком

to over tax

обкрадати непомірним податком

load

вантаж

to load

вантажити

to un load

розвантажити

to un load

розпродавати цінні папери через загрозу зниження курсу

class <фр.classe>

клас

to class ify

класифікувати

to mis class ify

неправильно класифікувати

capital <фр.capital>

капітал

to capital ize

капітальзувати

to under capital ize

недостатньо капітальзувати

to over capital ize

надто високо оцінювати капітал компанії

3) ТО дієслів іншомовного походження з суфіксальними маркерами та зв'язаними коренями, які функціонують лише у складі основ спільнокореневих афіксальних слів та термінів (6,04%). Такі основи розглядаються нами як ПО першого дериваційного акту, наприклад:

І такт

ІІ такт

ІІІ такт

to util ize

використовувати

to over util ize

надмірно використовувати

to calcul ate

рахувати

to mis calcul ate

помилятися у підрахунку

to cumul ate

накопичувати

to ac cumul ate

накопичувати

to over ac cumul ate

пере накопичувати (капітал)

to loc ate

розміщувати

to al loc ate

використовувати, розміщати

to mis al loc ate

неправильно використовувати (ресурси)

4) ТО іменника французького походження зі зв'язаним коренем та маркером першого дериваційного акту (0,35%):

І такт

ІІ такт

ІІІ такт

dist ance

відстань

to dist ance

залишати далеко позаду себе

to out dist ance

випереджати

5) значна кількість вершин СЛ представлена ТО дієслів та іменників іншомовного походження, які мають неясний морфологічний склад, словотвірну структуру та СЗ. Основи цього типу мають спільні препозитивні або постпозитивні форманти, які співпадають з романськими префіксами со-, de-, dis-, em/en-, re-, sub-, im/in-(6,48%) або суфіксами -еr, -ance, -age, -ure(3,5%), та кореневі квазі-морфи, що не мають статусу кореня чи основи, оскільки не повторюються в основах інших слів та ізольовано не виступають носіями лексичного значення. Такі основи мали похідну структуру в мові-джерелі (латинській та французькій мовах), звідки вони були запозичені [43]. Однак, у результаті змін та переміщень, що постійно відбуваються в мові, вони зазнали процесу спрощення словотвірної структури. З позиції синхронічного аналізу сучасної англійської мови основи такого типу розглядаються як умовно або дефектно членовані, структурно непохідні та неподільні, оскільки їх префіксальні та суфіксальні компоненти втратили можливість маркувати у видовому відношенні процес, що виражається простою дієслівною основою [97, с.26-27], наприклад:

І такт

ІІ такт

to em-ploy <фр. employer>

використовувати

to mis em-ploy

неправильно використовувати

to com-pete <лат. com+petere>

конкурувати

to out com-pete

витісняти

to im-port <лат. importare>

імпортувати

to under im-port

недостатньо імпортувати

bal-ance <фр.>

рівновага

to bal-ance

приводити до рівноваги

to over bal-ance

перевершувати

numb-er <фр. number>

число

meas-ure <фр. measurer>

міра

to numb-er

нараховувати

to out numb-er

перевершувати

to meas-ure

вимірювати

to mis meas-ure

неправильно вимірювати

Таким чином, у англійській економічній терміносистемі структура ТО вершин СЛ, що містять основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами, представлена непохідними основами дієслів та іменниківиків англійського та іншомовного походження, що не містять морфологічних показників частин мови, ПО першого акту деривації зі зв'язаними коренями та маркерами, а також непохідними основами дієслів умовно та дефектно членованої структури, існування яких є доказом постійних мовних змін, котрі знаходять своє відображення у складних процесах спрощення перерозподілу та ускладнення словотвірної структури основ.

2.3 Словотворчі функції основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами у віддієслівному термінотворенні

Основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами англійської економічної термінолексики реалізують свої словотворчі потенції в одному або двох, рідше - трьох, віддієслівних дериватах, утворюючи ПО іменників та приккметників - термінів шляхом суфіксації та конверсії: від 287 ТО префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами було утворено 188 ПО суфіксальних іменників (169 (58,89%) зі значенням дії, 19 (16,62%) ПО зі значенням діяча), 7 (2,44%) ПО суфіксальних прикметників, 78 (27,18%) ПО конверсивних іменників та 72 (25,09%) ПО конверсивних прикметників, наприклад:to overman - роздувати штати → overmanning - залучення надмірної кількості працівників, overmanned - з роздутими штатами; to overbid запропонувати вищу ціну → overbid - більш висока ціна на аукціоні, overbidder - особа або фірма, що перебиває ціну; to undercut - збивати ціни → undercutter - торговець, що збиває ціни (з метою підірвати збут конкурентів), undercutting - продаж за нижчими цінами, порівняно з конкурентами.

Показники словотворчої активності основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами при утворенні віддієслівних ПО економічних термінів досить високі (див. табл. Д. 1 додатку Д). Проте, вони є найбільшактивними за рядом імені дії. Із 287 відібраних основ 225 (79%) виступилисловотворчо активними; із них 165 (57,8%) ТО взяли участь в утворенні ПО іменників зі значенням назви дії шляхом суфіксації, наприклад: to misuse - неправильно використовувати → misusage - неправильне використання, to overtax - обкладати непомірними податками → overtaxation - надмірне оподаткування; to outspend - перевершити когось за рівнем витрат → outspending - перевитрата; to missell - продавати товар, який не задовольняє покупця → misselling - продаж товару, який не задовольняє покупця. Висока словотворча активність основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами за рядом імені дії визначається загальними тенденціями сучасної субмови науки до номіналізації стилю наукової літератури. Опредметнення уявлення про дію чи якість сприяє більшому узагальненню інформації: у номіналізованій формі ознаки, властивості, процеси, дії постають як певні незалежні субстанції, що виступають предметом теоретичної діяльності людини [56, с. 15]. Домінування в термінології імені, а не дієслова в багатьох випадках обумовлюється потенційною можливістю іменної структури передати більш повну та детальну характеристику дії, ніж це може забезпечити дієслово з його авербальними модифікаціями [79, с.13].


 
 

Цікаве

Загрузка...