WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

- over- + SVcd (SVcd ← SN0) → SVpr: to overbill- відправити рахунок-фактуру на суму, що перевищує вартість товару, to overrate -завищувати вартість, to overstore - відкривати велику кількість магазинів (про фірму);

- over- + SVaf (SVsuf або SVpr+suf) → SVpr: to over identify - визначати данірівняння на основі великої кількості факторів, to over speculate - дужеспекулювати на фондовій біржі, to overallocate - передавати облігації для розповсюдження на суму, що перевищує заплановану.

CM un- + SV → SVpr (2.7)

демонструє середню продуктивність в англійській субмові економіки (17 дериватів). Виявлені основи префіксальних дієслів, утворені за цією моделлю виражають такі СЗ:

1) дії, протилежної тій, що позначена основою: to unlist - не вносити в список (про акції), to unlade -розвантажувати;

2) посилення дії:to unwind- бірж, зробити залік, закрити позицію.

З точки зору структурної організації основи префіксальних дієслів, що утворені за моделлю 2.7, співвідносяться з двома мікромоделями:

- un- + SV0 → SVpr:to unpack -розпаковувати, to untie - дозволяти приватним компаніям конкурувати з державними підприємствами, to unbecome - не підходити;

- un- + SVcd (SVcd ← SN0) → SVpr:to uncontrol - не контролювати, to unbalance - порушувати рівновагу, to unstock - вичерпувати запаси.

CMunder- + SV -> SVpr (2.8)

використовується для творення основ префіксальних дієслів з такими СЗ:

1) неповнота, недостатність дії, позначеної основою: to underproduce – виробляти продукцію в недостатній кількості (щоб досягти підвищення цін), to undernourish - недогодовувати, to undersave - недостатньо добре зберігати;

2) рухзнизу вгору; дія, що направлена під предмет: to undermine - підточувати, послаблювати (контроль), to undersign - підписуватись;

3) передача іншій особі: to underlet, to underlease - здавати в суборенду.

У субмові економіки модель 2.8 демонструє середню продуктивність (54 деривати) та представлена такими структурними мікромоделями:

1) under- + SV0 → SVpr: to underinsure - застрахувати на суму, нижчу вартості речей, to undermanage - використовувати повноваження керівника неповністю, to underconsume - недостатньо спо.живати;

2) under- + SVcd (SVcd ← SN0) → SVpr:to underfund - недостатньо фінансувати, to undervalue - оцінювати нижче дійсної вартості, to understaff- неповністю забезпечувати штатом, to imderreport - занижувати відомості (цифри);

3) under- + SVaf (SVsuf або SVpr+suf) → SVpr:to underutilize - використовувати неповністю, to undercapitalize - недостатньо капіталізувати, to underestimate - недооцінювати.

Виявлені основи префіксальних дієслів, що утворені за малопродуктивною CM up- + SV -> SVpr,(2.9)

(8 дериватів) мають такі СЗ:

1) діязнизу вгору, ріст: to upvalue - підвищувати вартість, to upgrade - підвищувати у посаді, to upsurge - підніматися, підвищуватися;

2)змінастану: to update - модернізувати.

У англійській економічній терміносистемі у межах CM 2.9 виділяються дві структурні мікромоделі:

- up- + SV0 → SVpr: to upheave - підніматися, to upswing - підніматися (про ціни);

- up- + SVcd (SVcd ← SN0) → SVpr: to update - модернізувати.

ПО префіксальних дієслів у функції економічних термінів утворюються за СМ відповідно до загальномовних норм. Англійська економічна терміносистема не має спеціального інвентарю CM префіксальних дієслів. Ій властиві ті ж моделі, яківикористовуються для творення основ префіксальних дієслів загального вжитку. Більше того, рівень продуктивності CM співпадає: продуктивні CM префіксальних дієслів загального вжитку також є продуктивними і в англійській субмові економіки [14; 75; 139; 156]. Використання продуктивних моделей для творення основ префіксальних дієслів-термінів обумовлює їх структурно-семантичну визначеність, простоту сприйняття та комунікативну релевантність. У межах високопродуктивних та продуктивних моделей виділяється декілька структурних мікромоделей, оскільки із збільшенням продуктивності CM префіксального дієслова збільшуються валентні можливості префікса та ускладнюється словотвірна структура максимального словотворчого компонента, який поєднується з ним.

Таким чином, у сучасній англійській субмові економіки найвищу продуктивність демонструє CM over- + SV → SVpr; CM out- + SV →SVpr, mis- + → SVpr, under- + SV → SVpr, un- + SV → SVpr характеризуються середньою продуктивністю, у той час, як CM up- + SV → SVpr, fore- + SV →SVpr та be- + SV →SVpr є малопродуктивними (див. табл. Г.1 додатку Г). Середній рівень продуктивності більшості CM префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами свідчить про те, що дієслівна префіксація не є основним способом термінотворення в сучасній англійській субмові економіки, оскільки дієслова становлять незначну частину англійської економічної термінолексики.

2.2 Особливості структури та семантики вершин словотворчих ланцюжків, що містять основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами

2.2.1 Семантика вершин словотворчих ланцюжків

Префіксальні дієслова з германськими дієслівними префіксами у функції економічних термінів входять до СЛ, компоненти яких пов'язані спільним термінологічним значенням. Вершинами СЛ, складовими частинами яких є префіксальні дієслова, можуть бути іменники та дієслова, які виконують функції економічних термінів або входять до складу загальновживаної лексики.

Термінологічні значення значної частини дієслів та іменників, що є вершинами СЛ, виникли внаслідок трансформації побутових уявлень у наукові як результат взаємодії економічних дисциплін з життям суспільства, наприклад: to produce - виробляти, to buy - купувати, to spend - витрачати, to sell - продавати, to borrow - позичати, to pack - пакувати.Денотат вищепрерахованих слів у функції економічних термінів є денотатом загальновживаних слів, але сигніфікат загальновживаних слів був сформований побутовим уявленням, а сигніфікат терміна - науковим світоглядом.

Інша частина вершин термінологізувалась внаслідок семантичного розвитку сигніфікативного значення загальновживаного слова. Термінологічні значення таких вершин, як правило, сформувалися в результаті перенесення за подібністю формальною чи функціональною, напр.: to draw - тягти → to draw – знімати (гроші з рахунку), отримувати (прибуток) → to overdraw - перевищувати залишок рахунку в банкові; to let - дозволяти → to let - здавати в оренду → to underlet - здавати в суборенду.

У англійській субмові економіки виявлені також СЛ, вершини яких представлені економічними термінами, що були запозичені англійською мовою з інших мов безпосередньо для позначення економічних реалій: capital <фр.> -капітал; purchase <фр. porchacier> - покупка; price <д.фр, pris> - ціна; bill <лат. billa> - рахунок до оплати; credit <фр. credit> - кредит; to invest <лат. investire> - інвестувати; to manage <італ. managgiare> - керувати; to import <лат. importere> - ввозити; to insure <д.фр. enseure> - страхувати; to consume <лат. consumere> - споживати.

Дієслова та іменники, основи яких є вершинами СЛ, належать до різних семантичних класів [36; 172; 114]. Дієслова, як правило, виражають такі СЗ:

1) загальна дія: to act – діяти → to underact - діяти неефективно; to insure - страхувати → to overinsure - страхуватися на суму, що перевищує вартість страхового об'єкту; to save - економити → to oversave - перевищувати об'єм запланованих збережень; to fill - наповнювати → to overfill -перенаповнювати;


 
 

Цікаве

Загрузка...