WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

3) ТО першого акту деривації, які є результатом суфіксації. Це ТО з латинськими суфіксами -ify та -ize: to misclassify – неправильно класифікувати mis- + to classify – класифікуватиclass – група, клас + -ify, to overcapitalize – надто високо оцінювати капітал компанії over- + to capitalize – капіталізувати capital – капітал + -ize. Серед ТО цієї дериваційної структури переважають основи латинського та французького походження з суфіксальними морфемами -ize, -ify, -ate, які в сучасній англійській мові є маркерами, наприклад: to overregulate – надмірно регулюватиover- + to regul-ate <лат. regulare> - регулювати, to underutilize – використовувати не повністюunder- + to util-ize <фр. utilizer> - використовувати, to overqualify – надавати високу професійну кваліфікаціюover- + to quali-ify <фр. qualifier> - надавати кваліфікацію. Слідом за О.С. Кубряковою та М.М. Полюжиним ми розглядаємо основи з маркерами як основи першого дериваційного акту, оскільки вони не позбавлені повністю дериваційного значення, яке виступає в них порівняно з корелятивними суфіксами в ослабленому та частково стертому вигляді [62; с. 87; 85, с. 22]. ТО першого ступеня деривації, які є результатом суфіксації беруть участь в утворенні ПО дієслів економічної термінолексики, поєднуючись з германськими дієслівними префіксами mis-, over-, un-, under-.

ТО дієслова першого акту деривації латинського походження, якаутворилася префіксально-суфіксальним способом: to misappropriate – незаконно заволодіти ← mis- + to ap-propri-ate <лam. appropriare>- володіти.

ТО дієслова другого акту деривації, яка є результатом суфіксації знаступною конверсією: to outdistance – випереджати out- + to distance -залишати далеко позаду себе dist-ance – відстань <д.фр.>;

5)ТО латинського походження другого акту деривації, які є результатомсуфіксації з наступною префіксацією; to misallocate – неправильновикористовувати (ресурси) mis- + to al-loc-ate <лат. allocare> - розміщувати (ресурси) аl- + to loc-ate, to overenumerate – робити повторний запис під час пеpenucy over- + to e-numer-ate <лат. enumeratus> – рахувати ex- + to numer-аlе, to overaccumulate – перенакопичувати (капітал) over- + to ac-cumul-ate <лam. accumulatus> - накопичувати ac- + to cumul-ate. Основи латинського походження to allocate, to enumerate, to accumulate слід розглядати як префіксальні деривати, незважаючи на той факт, що префікси ас-, al-(ad-), e-(ex-) не закріпилися як словотворчі засоби в англійській мові: дієслова to allocate, to enumerate, to accumulate були запозичені в англійську мову вже маючи префікси у своєму складі. Свідченням цьому є існування у сучасній англійській мові спільнокореневих дієслів to locate, to numerate, to cumulate, що не містять цих препозитивних формантів.

У англійській економічній терміносистемі в утворенні ПО префіксальнихдієслів з германськими дієслівними префіксами взяли участь 48,78% ТОнульового акту деривації, 48,78% – ТО першого акту деривації. 2,44% – ТО другого дериваційного акту.

Етимологічна характеристика ТО. У сучасній англійській економічній терміносистемі етимологія ТО у складі ПО префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами представлена: а) кореневими ТО англійського походження(38,5%): to outstrip – випереджати, to mislead – вести неправильним шляхом, to outspend – перевершити (когось) за рівнем витрат, to unbundle - розділяти, роздрібнити, to understock – недопостачати товар магазину; б) кореневими та афіксальними ТО іншомовного походження; як правило, це ТО, запозичені з французької або латинської мов (59,24%): to misbill <лam. billa> виставляти неправильний рахунок, to overcommit <лат. committero> – брати на себе надмірні грошові зобов'язання або надмірні витрати, to underemploy <фр. employer> - недовантажувати, to overcompensate <лат. compensare> – надмірно конпенсувати, to overcheck <д.фр. eschequier> – здійснювати овердрафт; ТО, запозичені з інших мов (італійської, грецької, нідерландської та скандинавських), становлять лише 2,44%: to outtrade <лат.-гр. trade> перевершити у збуті, overfreight <нідерл. vrechi> – перевантажувати, to mismanage <італ. manegiarre> - погано керувати, to outfit <сканд.> – постачати обладнання, to mistrust <д.сканд. treysta>- не довіряти, to overgear <д.сканд. gervi> – позичати суму, яка перевищує рівень платоспроможності.

Слід зазначити, що ТО іншомовного походження надають перевагу германським дієслівним префіксам fore-, mis-, out-, over-, under- та up-, проте, досить рідко поєднуються з префіксом un-. TO германського походження, як правило, поєднуються з префіксами out-, over-, un-, under- та up-: to unlade -розвантажувати, to overpay – переплачувати, to outwear – зношуватись, застарівати. У той же час, вони реєструються лише в поодиноких утвореннях з префіксами fore-, mis- та up-: to foresee – передбачати, to upload – переміщувати інформацію з одного комп'ютера в інший, to mishandle – неправильно поводитися з пристроями.

Регулярність дієслівних ТО. З метою встановлення особливостей валентності та словотворчих функцій ТО префіксальних дієслів з регулярною та нерегулярною структурою у віддієслівному термінотворенні доцільно охарактеризувати дієслівні ТО, що комбінуються з дієслівними префіксами, з точки зору їх регулярності/нерегулярності.

Як показав словотворчий аналіз, в англійській економічній терміносистемі основи префіксальних дієслів префіксами fore-, mis-, out-, over-, un-, under- та up- можуть співвідноситися за своєю структурою та семантикою з англійськими та іншомовними ТО стандартних (правильних) кореневих та афіксальних дієслів (77,35%): to misreport – невірно повідомляти, to outflank – бути більш успішним, ніж інші (про компанію), to overimport – надмірно імпортувати, to unsettle - порушувати розпорядок, to undercharge – призначати занадто низьку ціну; основи префіксальних дієслів з префіксами be-, fore-, out-, over-, un-, under- та up- можуть корелюватися за своєю структурою та семантикою з ТО нестандартних (неправильних) кореневих дієслів германського та іншомовного походження (22,65%): to forego – передувати, to output – випускати продукцію, to underbuy - купувати за нижчою ціною, ніж інші, to undershoot – недостатньо підніматися(про ціни, курс), to overspend- надто витрачати (капітал).

Все вищесказане дає можливість сформулювати основні закономірності внутрішньої валентності ТО різної словотвірної структури з германськими дієслівними префіксами при утворенні ПО префіксальних дієслів у функції економічних термінів (див. табл. Б. 1 додатку Б).

1. При утворенні ПО префіксальних дієслів з германськими дієслівнимипрефіксами поєднуються переважно ТО іншомовного походження, щопідтверджує той факт, що "генетична сумісність основи та префікса базується впершу чергу на стилістичній диференціації мови та явному домінуванні в мовінаукової прози слів не германського походження" [11, с.9];

2. ТО англійських кореневих неправильних дієслів (SVengl+) можутьпоєднуватися з префіксами be-, fore-, mis-, out-, over-, un-, under- та up-, у той час як TO англійських кореневих правильних дієслів (SVengl) комбінуються зпрефіксами mis-, out-, over-, un- та under-;

3. ТО кореневих дієслів іншомовного походження (SVbor, SVbor+), як правило, вибирають германські дієслівні префікси mis-, out-, over- та under-; вони рідко поєднуються з префіксами fore-, un- та up-; ПО префіксальних дієслів з префіксом be- та ТО кореневого дієслова іншомовного походження в економічній термінолексиці не виявлені;

4. ТО іншомовного походження афіксальної структури SVborsuf(m) таSVbor pr+suf(m) поєднуються з префіксами mis-, over- та under-;

5. Аналіз валентних зв'язків ТО з германськими дієслівними префіксами дозволяє визначити особливості їх словотворчої активності при поєднанні з германськими дієслівними префіксами: ТО словотвірної структури SVbor характеризуються середньою активністю (49,86%); SVcngl, SVcngl+ демонструють низьку активність; SVborsuf(m), SVbor pr+suf(m), SVbor+ є неактивними; іменні ТО SNbor демонструють словотворчу пасивність.


 
 

Цікаве

Загрузка...