WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами - Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ

РОЗДІЛ 1. Проблеми лінгвістичного дослідження термінології та термінотворення

1.1 Основні напрямки вивчення терміна та термінології в сучасній лінгвістиці

1.2 Сучасна англійська економічна терміносистема та її специфіка

1.3 Словотвір та термінотворення: аспекти та шляхи дослідження

1.4 Префіксація як спосіб слово- та термінотворення

РОЗДІЛ 2. Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами

2.1 Структурно-семантичні особливості префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами

2.1.1 Семантична та прагматична характеристика префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами

2.1.2 Словотворча структура основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами

2.1.3 Словотворчі моделі префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами

2.2 Особливості структури та семантики вершин словотворчих ланцюжків, що містять основи префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами

2.2.1 Семантика вершин словотворчих ланцюжків

2.2.2 Структурна характеристика твірних основ вершин словотворчих ланцюжків

2.3 Словотворчі функції основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами у віддієслівному термінотворенні

2.4 Словотворчі моделі віддієслівних основ економічних термінів

Висновки

Список використаної літератури

ДодатОК А

ДодатОК Б

ДодатОК В

ДодатОК Г

ДодатОК Ж

ВСТУП

Актуальність теми. На сучасному етапі інтенсивного розвитку науки і техніки, тісного міжнародного наукового та економічного співробітництва, глобалізації та інформатизації суспільства зростає інтерес до виявлення специфіки та закономірностей функціонування англійської мови – однієї з мов світу, яка набула статусу мови міжнародних наукових зв'язків [85; 267; 270] та стала єдиним глобальним мовним кодом [16; 209; 210], "есперанто ХХ століття" (modern-dау Еsреrаntо) [16, с. 99].

Своєрідність розвитку лексики англійської мови полягає у зростанні ролі термінів у різних сферах спілкування, що відбиває процес пристосування мовної системи до нових потреб комунікації шляхом поглиблення базових наукових понять та утворення нових термінів для позначення сучасних науково-технічних реалій. Нова лексика, яка співвідноситься з економічними поняттями, утворює найбільшу соціофункціональну групу інновацій останніх десятиліть в англійській мові [55, с. 27; 75, с. 191]. Інтенсивне поповнення англійської економічної терміносистеми, яка є однією з розвинутих систем термінів, що обслуговує сучасний комплекс економічних наук, викликане бурхливими соціально-економічними змінами в житті суспільства. Як зазначають дослідники, у 90-роки в сфері економіки і бізнесу відбувалася революція, і навіть не одна, а цілих чотири. Перша пов'язана з "глобалізацією" ринків і бізнесу, друга – з комп'ютерами, третя – це революція в управлінні економікою і четверта революція пов'язана із впровадженням інформаційної техніки [39, с. 717].

З одного боку, поява значної кількості новоутворень в сучасній англійській економічній терміносистемі роблять актуальним визначення ресурсів та шляхів поповнення термінологічного фонду, яке необхідне для його упорядкування та систематизації. Правильно побудована та упорядкована термінологія потребує визначення оптимальних мовних засобів для вираження спеціального поняття та такої структурно-семантичної організації термінів, яка б орієнтувала на адекватне сприйняття об'єкта чи явища та надавала установку на конкретну дію.

З іншого боку, реструктуризація економіки України та розширення її економічних зв'язків з іншими країнами потребує створення термінологічних словників та покращення мовної підготовки українських спеціалістів в області економіки з метою оптимізації наукової комунікації. Знання особливостей творення економічних термінів сприяє раціональному відбору словотворчого інвентарю та словотворчих моделей, полегшує процес засвоєння термінів та дає можливість відтворювати їх у мовленні.

Потреба у вивченні особливостей англійської економічної термінолексики також викликана рухомістю та збільшенням її впливу на розвиток словникового складу та фразеологічного фонду сучасних мов, про що свідчать результати досліджень [77, с. 178; 144, с. 226].

Спілкування становить основу бізнесу, який вважається прикладним аспектом економіки. Ефективне спілкування можливе за умови, коли у різних сферах економіки вміють користуватися словами для вираження своїх інтересів та потреб [241, с. 392]. Найважливішою частиною мови в акті комунікації є дієслово, яке називають "глобальним найменуванням процесуальної ситуації" [29, с. 42]. Значення дієслова задається стосунками двох предметних сфер – сфери суб'єкта та сфери об'єкта, що перетворює його на своєрідний макет майбутнього речення. Для системи дієслова найбільш характерною в англійській мові є префіксація як спосіб слово- та термінотворення [1, с. 9; 9, с. 52; 69, с. 4; 95, с. 43]. Аналіз сучасних досліджень в галузі англійської термінолексики свідчить про відсутність спеціальних праць, присвячених вивченню особливостей дієслівної префіксації в сучасній англійській економічній терміносистемі.

Таким чином, актуальність теми визначається: по-перше, необхідністю упорядкування та систематизації англійської економічної терміносистеми, яке потребує визначення оптимальних мовних ресурсів та засобів для вираження економічних понять; по-друге, – потребою оптимізації наукової комунікації українських спеціалістів в області економіки шляхом раціонального відбору словотворчого інвентарю; по-третє, зростанням впливу англійської економічної термінолексики на розвиток словникового складу сучасних мов; по-четверте, відсутністю комплексного дослідження дієслівної префіксації в сучасній англійській субмові економіки.

Метою дослідження є розкриття механізмів творення основ префіксальних дієслів та співвідносних з ними за структурою та семантикою основ похідних термінів; виявлення їх синтагматичних взаємостосунків та факторів, що їх визначають; встановлення деяких тенденцій термінотворення у сучасній англійській субмові економіки.

Мета роботи визначила необхідність розв'язання конкретних завдань дослідження:

1. Вибір корпусу префіксальних дієслів у функції економічних термінів та співвідносних з ними за структурою та семантикою похідних термінів.

2. Визначення семантичних та прагматичних особливостей відібраних префіксальних дієслівних потенцій;

3. Установлення валентних зв'язків основ різних структурних типів з дієслівними префіксами, визначення словотвірної структури основ префіксальних дієслів, здійснення її моделювання та описання.

4. Виявлення вершин словотворчих ланцюжків, складовими частинами яких є основи префіксальних дієслів; визначення особливостей їх структури та семантики.

5. Визначення напрямків реалізації словотворчих потенцій твірних основ префіксальних дієслів у віддієслівному термінотворенні; виявлення їх валентних зв'язків у процесі реалізації словотворчих потенцій; здійснення моделювання структури основ віддієслівних термінів та її описання.

6. Виявлення особливостей словотворчих потенцій твірних основ віддієслівних деривантів.

7. Визначення структурних особливостей словотворчих ланцюжків, які містять основи префіксальних дієслів.

8. Виявлення спільних та відмінних рис у структурі, семантиці та словотворчих основ префіксальних дієслів з германськими дієслівними префіксами у сучасній англійській економіки.

Об'єктом дослідження були основи дієслів з префіксами та співвідносні з ними за структурою і семантикою похідні основи іменників, прикметників та прислівників, що функціонують у сучасній англійській економічній терміносистемі (l932 терміна). Аналізу підлягали також 582 іменні та дієслівні основи, що є вершинами словотворчих ланцюжків, компонентами яких є основи префіксальних дієслів у функції економічних термінів.

Основними джерелами дослідження стали одномовні та двомовні тлумачні та двомовні словники англійської економічної термінолексики, у тому числі їх електронні версії (72), а також журнали "The economist" та "Newsweek" за 1997-2001 рр.

Предметом дослідження є структура, семантика та словотворчі потенції основ префіксальних дієслів, співвідносних з ними похідних основ термінів та основ, що є вершинами словотворчих ланцюжків, компонентами яких є основи префіксальних дієслів.

Методи дослідження. Дослідження об'єкту здійснюється з урахуванням системного характеру мови шляхом поєднання словотворчого аналізу та синтезу, які передбачають вивчення мотивованих одиниць у комплексі з формально і семантично спорідненими з ними лексемами. Словотворчий аналіз основ префіксальних дієслів та співвідносних з ними за структурою та семантикою основ похідних термінів шляхом членування їх на максимальні словотворчі компоненти має за мету виявлення їх структурної організації та визначення твірних основ вершин словотворчих ланцюжків, компонентами яких є основи префіксальних дієслів. Словотворчий синтез використовується для визначення напрямків реалізації словотворчих потенцій основ префіксальних дієслів у подальшому термінотворенні. Аналіз та синтез супроводжуються такими сучасними методами та прийомами лінгвістичного аналізу як:


 
 

Цікаве

Загрузка...