WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови - Курсова робота

Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови - Курсова робота

Акроніми утворюються з початкових букв слів, що входять в словосполучення, об'єднане загальною суттю (ВВС < BritishBroadcastingCorporation; AIDS < acquiredimmunedeficiencysyndrome; USA < UnitedStatesofAmerica; etc.). Скорочення кожного із слів відбувається, як ясно з визначення, тільки одним способом - кінцевим усіканням. Орфографічно акроніми також одноманітні, будучи поєднаннями заголовкових букв.

Графічні скорочення також численні і уживаються для позначення вимірів, одиниць або величин (kg, km, mph, Dr, Mr, etc.). Умовність такого типу скорочень виявляється в тому, що в усній мові вони відтворюються повністю (звідси назва типу). Особливу підгрупу складають графічні скорочення латинських слів, в мові відтворені по-англійськи. До цієї групи відносяться широко відомі i. e. (латинське idest, англійське thatis); e. g. (латинське exempligratia, англійське forexample); etc. (латинське etcetera, англійське andsoon) і так далі. До того ж типу графічних скорочень відносяться і прийняті на листі позначення деяких грошових знаків, наприклад (лат. libra, англ. pound), d (лат. denarius, англ. penny) і так далі.

Специфічно англійський підтип скорочень - напівскорочення, тобто комбінації акроніма одного члена словосполучення з повною основою іншого (A-bomb < atomicbomb; V-day < Victoryday, etc.). Подібні напівскорочення близькі до символів, що підтверджується і широким розповсюдженням слова X-mas, перша частина якого не що інше, як заміна імені Christ символом хреста. [4, c. 39]

Словозлиття основ різних частин мови в сучасній англійській мові

Словозлиття, також називається вставним словотворенням, або телескопією, - порівняно молода словотворча модель. На відміну від інших моделей словотворчою одиницею тут є не основа, а її довільний фрагмент (іноді співпадаючий з основою за об'ємом). Такий фрагмент не існує в мові, а з'являється тільки у момент створення слова, що пояснює і відсутність єдиної моделі в словозлитті. Основні прийоми, використовувані при словозлитті, зводяться до двох - з'єднанню (амальгамуванню) фрагментів основ і власне злиттю (фузії) фрагментів. При амальгамуванні початкові фрагменти не мають загальних членів в звуковому складі (Euroshima < Europe + Hiroshima). При фузії такі загальні члени є (motel < motorist + hotel).

Слова, що з'являються в результаті словозлиття, прийнято називати словами-злитками, або блендами (англійський термін для даного способу blending; нові слова, отримані в результаті, носять назву blends або portmanteau words). Процес словозлиття добре видно на прикладі слова smog, утвореного з фрагментів двох основ, - smoke і fog - шляхом накладення їх один на одного. Не дивлячись на те що залишки морфем можуть легко пізнаватися в злитку, він морфологічно не членується і є простим словом (motel < motorist+hotel; Euroshima < Europe + Hiroshima; etc.). Як вже мовилося вище, один з фрагментів основ може співпадати формою з повною основою (docudrama < documentary + drama; vidkid < video+ kid; etc.). Такі злитки нагадують своїм складом напівскорочення, проте між ними є істотна відмінність в семантиці. Напівскорочення фактично є тільки формальною зміною, що іноді (але не обов'язково) приводить до зміни стилістичної характеристики результату. У разі словозлиття неодмінно відбувається і так звана семантична конденсація, тобто зміна суті (смислу) слова шляхом "випаровування" необхідних сем з використовуваних фрагментів. Наприклад, infobit: info- < information + bit (intentionalpunonthecomputeracronym "bit", meaningbinarydigit"). Значення слова-злитка - anindividualitemofinformation, suchas а recipeor а descriptionof а place, that meets the requirements for inclusion in а data bank. Деякі злитки можуть розвинути друге значення, причому воно не обов'язково буде похідним від першого. Так, слово illiterature (illiterate + literature) залежно від контексту розуміється або як literature for the illiterate, або як poorly written fiction. Іноді фрагмент основи, вже використаний для створення нового слова, продовжує діяти при творенні подібних слів. Наприклад, фрагмент -teria в caveteria < cave + cafeteria зустрічається і в слові washeteria також із значенням "невеликий заклад". Тут, ймовірно, можна вже припустити подальший перехід фрагмента в статус афікса, як це відбулося з фрагментом -holic, що набув значення "addict" в словах booka//holic, worka//holic, computer//holic, etc. Особливо характерний спосіб словозлиття для таких стилістичних пластів, як сленг і термінологія. Добре відомі терміни і професійні сленгізми positron (positive + electron),advertistics (advertising + statistics), feminalls (feminine overalls) і ін. з'явилися саме в результаті словозлиття. Не дивлячись на те що даний спосіб наголошується в мові тільки з кінця XIX в., в даний час він набирає продуктивність дуже великими темпами, причому перше місце по використанню злитків займає реклама, для якої принцип "максимум сенсу при мінімумі простору" у поєднанні з незвичністю форми є головним.[4, с. 40]

РОЗДІЛ 2. СЛОВОТВОРЧА СТРУКТУРА АФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

2.1 Префікси дієслів

Префіксація, як засіб словотвору, полягає у модифікації основи, до якої префікс приєднується. Дієслівні префікси сучасної англійської мови: circum-, en-, em-, fore-, inter-, pre-, a-, be-, mis-, out-, un-, under-, ad-, de-, dis-, re-. Префікси розрізняються за своїм походженням: вони можуть походити із власної мови або бути іншомовними. Модифікуючи лексичне значення слова, префікс рідко змінює граматичний характер слова в цілому, тому і просте слово, і його префікс-дериватив у більшості випадків належать до однієї частини мови, наприклад: abusedis//abuse, approvedis//approve, believedis//believe.

Лексико-семантичне навантаження префікса визначається способом передачі основі відтінка значення, що відбиває спосіб дії, місце, час, ступінь її завершення тощо.

Власне англійські префікси походять від окремих слів. Таких префіксів не багато – а-, be-, fore-,mid-, un-. Префікс mis- - змішаного типу (нім. mis, лат. minus, фр. me, mes).

Префікс а-, що походить від давньоанглійського прийменника an, вступає у внутрішню валентність з ТО іменників, прикметників і дієслів і передає значення стану, становища, наприклад: a//back, a//float, a//gaze, a//like, a//new, a//piece, a//rise, a//sleep, a//trembie, a//wake.


 
 

Цікаве

Загрузка...