WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками - Курсова робота

Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками - Курсова робота

 • Сполучниково-протиставний зв'язок спостерігається в парно-антонімічних фраземах або у фраземах з компонентами, котрі протиставляються один одному: ebb and flow.

 • Причинно-наслідковий зв'язок: компоненти субстантивної фраземи можуть вступати в причинно-наслідкові відношення, при яких перший компонент вказує на причину, а другий – на наслідок. Такі відношення ми знаходимо в ідіомі touch and go.

 • Поєднувально-заперечуючий зв'язок має у своєму складі сполучники neither...nor: neither fish nor flesh.

Субстантивні фраземи з сурядною структурою виконують в реченні наступні функції: підмета, предикативного члену, означення. Таким чином, синтаксичні функції деяких цих зворотів співпадають з синтаксичними функціями іменників.

В морфологічному відношенні субстантивні фразеологічні звороти відрізняються нульовою парадигмою. Порядок лексем таких зворотів також суворо фіксований та не допускає змін.

Для зворотів цього структурного типу не характерна варіативність. Кількість варіантних зворотів зовсім невелика.

Ад'єктивні фразеологічні одиниці здатні до словотворення. Але цей факт не доводить, що дані звороти являються складними словами, так як здатність до словотворення властива і багатьом змінним сполученням слів.

Ад'єктивні звороти з сурядною структурою не утворені за структурно-семантичною моделлю, являються стійкими утвореннями з переосмисленим значенням, і їх варто розглядати як фразеологічні одиниці.

В деяких ад'єктивних зворотах з сурядною структурою компоненти використовуються в своїх буквальних значеннях, що не дає можливості відносити подібні звороти до фразеологічних одиниць: fair and square – чесний, null and void – той, що втратив законну силу.

Серед ад'єктивних фразеологічних одиниць з сурядною структурою переважають двочленні звороти: dead and gone – давно минувший.

Єдиною фразеологічною одиницею з більш складною структурою є зворот penny plain and twopence coloured – дешевий та показний.

Види сурядних зв'язків компонентів ад'єктивних фразеологічних одиниць

Серед цих фразеологічних одиниць існує три види сурядного зв'язку компонентів: сурядний зв'язок, сурядно-протиставний зв'язок та сурядно-розділовий зв'язок. При повному переосмисленні звороту ці зв'язки бувають послабленими:

 • сурядний зв'язок спостерігається в ідіомах наступних типів:

 1. в парно синонімічних ФО: free and easy – вільний, без забобонів;

 2. у ФО, компоненти котрих відносяться до близької семантичної сфери: up and doing – енергійний.

 • Сурядно-протиставний зв'язок спостерігається в парно-антонімічних ФО: gentle and simple – люди всілякого звання, рангу.

 • Сурядно-розділовий зв'язок спостерігається у звороті common or garden (самий звичайний). Евфонічні засоби у ФО даного структурного типу не використовуються, якщо не зважати на алітерації у фразеологізмах: spick and span (стильно вдягнений).

Адвербіальні ФО з сурядною структурою

Можна виділити наступні структурні типи адвербіальних ФО за кількістю повнозначних компонентів:

 1. Двокомпонентні ФО.

 1. безприйменникові: back and forth (з усіх сторін, досконало), by and by (поступово), off and on (час від часу, з перервами);

 2. увідні за допомогою прийменника: between hammer and grass (між молотом та на ковальнею), by fits and starts (нерегулярно, уривками).

 1. Трикомпонентні ФО.

 1. безприйменникові: hook, line and sinker (всі разом);

 2. увідні за допомогою прийменника: between you and me and the bed-post (між нами, говорячи по секрету).

Види зв'язку між компонентами адвербіальних ФО:

 • сурядно-сполучниковий. Цей вид зв'язку ми зустрічаємо у більшості ФО. Він спостерігається у фразеологізмах наступних типів:

 1. в парносинонімічних ФО: by leaps and bounds (дуже швидко, стрімко), far and away (значно, набагато);

 2. у ФО, компоненти котрих відносяться до близької семантичної сфери, хоча і не є синонімами: hammer and tongs (молот та ковальські міхи);

 3. у тавтологічних ФО, тобто у зворотах, в котрих повторюється одне й те саме слово. Сюди належать словосполучення: by and by (між іншим);

 4. у ФО, компоненти котрих не зв'язані значенням поза даним зворотом: high and dry (покинутий в біді).

 • сурядно-протиставний зв'язок спостерігається переважно в адвербіальних ФО, котрі починаються прийменником between: between this and then (коли буде вільний час). В адвербіальних ФО інших структурних типів цей вид зв'язку зустрічається рідко, наприклад в парноантонімічних зворотах right and left (направо та наліво), up and down (туди й сюди);

 • розділово-сурядний зв'язок спостерігається досить рідко. Існує лише декілька ФО з такою структурою: by hook or by crook (будь-яким чином), rain or shine (що б не сталося);

 • сурядно-протиставний зв'язок зустрічається у ФО типу neither here nor there (недоречно), neither hide nor hair (ні слуху, ні духу).

Синтаксичні функції адвербіальних ФО співпадають з функціями прислівника. Для адвербіальних ФО характерна рухливість у реченні. Вони приєднуються до дієслів, безпосередньо слідуючи за ними, але можуть бути і відокремлені від них будь-яким словом; вони можуть передувати дієслову, будучи відділеними від нього одним або декількома словами. Вони приєднуються до прикметників, безпосередньо передуючи їм. Адвербіальні фразеологічні парносинонімічні одиниці зустрічаються як у простих, складнопідрядних, складносурядних реченнях, так і в реченнях з сурядно-підрядним зв'язком.

Якісні адвербіальні ФО переважають в англійській мові. Виділяється дві підгрупи ідіом такого типу: прислівники типу або способу дії та прислівники міри, ступеню, кількості. До адвербіальних ФО зі значенням способу дії відносяться, наприклад, fair and square (прямо). Часто адвербіальні ФО виражають інтенсивність дії. До таких ФО відносяться by hook or by crook (будь-яким чином), tooth and nail (всіма силами), by leaps and bounds (не по днях, а по часах). ФО даного типу часто характеризують те чи інше положення, стан. Наприклад, до таких ФО належить зворот high and dry (покинутий в біді). До цієї ж групи належать звороти, котрі починаються прийменником between: "I am between Scylla and Charybdis (в безвихідному становищі)", he wrote. "I dare not work quickly, for fear of detection, and I must not work slowly if we are to be ready in time". It should be noted that the Telegraph, true blue Tory as it is, circulates mostly among that part of the middle class which is prone to suffer under grievance, under the impression that it is being ground between the upper and the nether milstones". Такі звороти не можна вважати варіантами, не дивлячись на близькість значення та наявність загального прийменника, так як образність в них зовсім різна і не співпадають опорні семантеми. Для цих зворотів характерна оказіональна окремо оформленість, так як вони часто піддаються деформації.

Адвербіальні ФО, котрі позначають ступінь або кількість. До таких зворотів відносяться фразеологізми hook, line and sinker та lock (повністю), stock and barrel (все разом), котрі виражають повноту дії.

Обставинні адвербіальні ФО зустрічаються в сучасній англійській мові надзвичайно рідко. До них належать, наприклад far and wide (скрізь).

В одновершинних адвербіальних ФО немає ні сурядного, ні підрядного зв'язку:

 1. поєднання неповнозначної лексеми з повнозначною: at all (зовсім, взагалі), at bottom (по суті, в глибині душі);

 2. поєднання двох неповнозначних лексем з повнозначною:

 1. out of date (неактуальне, щось застарівше, немодне), out of point (не в порядку);

 2. at a premium (нарозхват, що користується попитом), by the way (між іншим, до речі), into the bargain (на додачу), on the dot (хвилина у хвилину, точно);

 1. поєднання трьох неповнозначних лексем з повнозначною: out of the blue (зовсім неочікувано), out of the question (про це не може бути й мови), out of the wood (в безпеці).

Всі ці одновершинні адвербіальні ФО є одиничними утвореннями, тобто утвореннями, котрі не створені за структурно-семантичною моделлю, з переосмисленим значимим компонентом.

Окрім тотожності синтаксичних функцій адвербіальних ФО та прийменників, як ті, так і інші є незмінними. Але адвербіальні ФО, на відміну від прийменників, є окремо оформленими. Ця окремо оформленість в адвербіальних ФО виражається в наявності внутрішнього сполучника або артикля, а також у можливості оказіональних змін у деяких ФО цього структурного типу. Наприклад, at a loss (перебувати в непорозумінні), behind the scenes (за кулісами).

Дієслівні фраземи з сурядною структурою присутні в англійській мові у невеликій кількості. Їх характерною структурною особливістю є двочленність. У фразеологізмах даного типу зустрічається два види зв'язку:

 • сполучно-сурядний: дієслівні фраземи з цим типом зв'язку являються зазвичай парносинонімічними зворотами: bill and coo (милуватися, воркотати), fetch and carry (прислужуватися), hum and haw (запинатися). В деяких ідіомах з цим видом зв'язку компоненти не являються синонімами: cut and contrive (зводити кінці з кінцями), cut and run (втікати). Зворот chop and change спочатку означав "товарообмін", "купляти та продавати". Дієслово chop було синонімічним по відношенню до дієслова change в цьому значенні. В сучасній англійській мові цей вираз означає "часто міняти (плани, погляди), проявляти нерішучість". В цьому значенні дієслово chop не вживається. Єдиною тричленною ідіомою є cut and come again (їсти з апетитом). У дієслівних зворотах з сполучно-сурядним зв'язком спостерігається також явище, коли і в субстантивних ідіомах з сурядною структурою, а саме синоніми, котрі входять до їх складу, втрачають свої семантичні відмінності. Так, наприклад, в ідіомі fetch and carry повністю втрачається відмінність між fetch "принести, сходити за чимось" та carry "приносити". Подібна втрата семантичних відмінностей є одним з формальних показників послаблення лексичного значення компонентів ідіоми.

 • розділово-сурядний: до них відносяться sink or swim (будь що буде), stand or fall (вистояти або загинути).


 
 

Цікаве

Загрузка...