WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками - Курсова робота

Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками - Курсова робота

Що стосується англійської фразеології, то багато фразеологічних одиниць прийшли в Англію з США. Такі запозичення відносяться до тих, що виникають всередині мови. Деякі з таких фразеологізмів настільки асимілювалися, що в англійських словниках після знята примітка, котра вказує на їх американське походження. До подібних "американізмів" відноситься, наприклад, вираз the green light – зелена вулиця, свобода дій.

В наведеному вище та багатьох інших фразеологізмах американського походження немає чисто американських слів. Як наслідок, ці звороти можна легко прийняти за власне англійські. Їх американське походження встановлюється на основі лексикографічних даних та аналізу джерел.

Англомовна форма американських фразеологічних запозичень у британському варіанті англійської мови повністю виключає переклад. Американські фразеологічні запозичення відрізняються яскравою образністю та підвищеною експресивністю.

Професіоналізмами називаються фразеологізми, вживання яких обмежене вузькоспецифічними потребами представників певної професії. До професіоналізмів звичайно належать назви знарядь виробництва, трудові процеси, різні професійні означення загальномовних понять і т. д. Через обмеженість їх вживання більш-менш вузьким колом людей, а також в силу того, що в більшості випадків професіоналізми є неофіційними розмовними замінниками термінів, їх інколи називають професійними діалектизмами. Проте такі сталі вирази зазвичай мають структуру іменник + прикметник або іменник + дієслово. Наприклад: коммерческие структуры, налог с продаж, инвестиционные фонды, потребительская корзина, прожиточный минимум [75].

Ще одним, відносно новим, джерелом виникнення фразеологічних одиниць є в наш час рекламні тексти та ЗМІ.

Та не завжди книжні сталі вирази виражають піднесеність та урочистість. Вони можуть бути і стилістично нейтральними.

Емоціонально-експресивна оцінка фразеологізмів не пов'язана з вживанням фразеологізмів в певних стилях мови та не має відношення до загальної стилістичної та історико-часової характеристики фразеологізмів. Пояснюється це обмеження тим, що майже зовсім немає даних, котрі дозволили б говорити про ту чи іншу переважаючу емоціонально-експресивну характеристику кожного фразеологізму та встановлювати для нього будь-які норми в цьому відношенні. Тим не менш, деякі фразеологізми супроводжуються у словнику помітками шутл., ирон., пренебр., неодобр., бран. та ін.

Міжстильові фразеологізми не мають якоїсь стильової забарвленості та активно вживаються в різних стилях усного та письмового мовлення.

Більшість стилістично нейтральних фразеологізмів включають компоненти, котрі співвідносяться зі словами певного змісту. Тому відповідні звороти, як правило, не можуть бути протипоставлені вільним словосполученням еквівалентного складу і внаслідок цього не мають узагальнено-метафоричного значення.

З точки зору актуальності вживання, фразеологізми, як і слова, можуть бути вживаними, застаріваючими та застарілими. Ступінь вживаності залежить від стилістичної забарвленості фразеологізму: стилістично нейтральні та розмовно-просторічні фразеологізми використовуються активно; напроти, книжні звороти не в такій мірі властиві слововживанню наших днів та часто відносяться до пассивного запасу мови. Застарілі звороти втрачають внутрішню форму і нерідко мають у своєму складі архаїчні елементи, котрі лише підтримують ідіоматичність фразеологізму: быльем поросло, омочить кулаком, как кур во щи, скажи на милость, язви его в душy [46].

Висновки

Як показало наше дослідження, англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками представляють собою величезну групу фразеологізмів, котрій властиві специфічні особливості. До числа фразеологізмів зі сполучником відносяться:

  1. фразеологізми з підрядними сполучниками;

  2. фразеологізми з сурядними сполучниками.

Окрім фразем з підрядною та сурядною структурою існують ще фраземи змішаного типу. Це фразеологічні звороти з підрядно-сурядним та з сурядно-підрядним зв'язками.

Компоненти англійських та російських фразеологічних одиниць перебувають між собою у певних відношеннях. Серед них основними є наступні:

   1. синонімічність компонентів;

   2. співвідношення цілого та компонентів;

   3. однакові слова, поєднані між собою за допомогою сурядного сполучника;

   4. антонімічність компонентів;

   5. паронімічність компонентів;

   6. використання власних назв історичного значення.

Також нами було виділено дві цікаві групи фразеологізмів з сурядним сполучником:

 • фразеологізми, однорідні компоненти яких пов'язані сурядним сполучником та утворюють складне слово;

 • фразеологізми, слова яких римуються між собою.

Існує декілька типів фразеологізмів, до складу яких входять сурядні сполучники: субстантивні ФО, ад'єктивні ФО, адвербіальні вирази та дієслівні ідіоми. Серед фразем з сурядною структурою субстантивні звороти являються найчисельнішими. Ад'єктивні фразеологічні одиниці здатні до словотворення. Але цей факт не доводить, що дані звороти являються складними словами, так як здатність до словотворення властива і багатьом змінним сполученням слів. Дієслівні фраземи з сурядною структурою присутні в англійській мові у невеликій кількості. Їх характерною структурною особливістю є двочленність. Обставинні адвербіальні ФО зустрічаються в сучасній англійській мові надзвичайно рідко.

Отже, що стосується англійських фразеологізмів, то найбільш поширеною для них є тематична класифікація, яка розділяє сталі вирази на групи за співвіднесеністю їх головних компонентів до певної частини мови. Всі компоненти сталих виразів з сурядними сполучниками перебувають між собою у певних відношеннях та мають здебільшого немотивоване значення.

Основна масса фразеологічних одиниць сучасної російської мови утворюється в розмовному мовленні, процесс цей постійний і не припиняється навіть і в нашу дні. Таке утворення здійснюється на базі російської лексики та російського грамматичної будови. У більшості фразеологізмів у внутрішній формі містяться такі смисли, котрі надають їм національного колориту.

Фразеологізми, котрі представляють собою конструкції з сурядними сполучниками, за своїм лексико-граматичним значенням рівнозначні тим компонентам, з яких ці звороти складаються.

Компоненти по відношенню один до одного представляють собою рівнозначні члени даної структури фразеологізму, котрі виражені зазвичай словами однієї й тої самої частини мови. Порядок компонентів закріплений і, як правило, мінятися не може.

В якості сполучних слів частіше за все вживаються наступні слова и, да, ни...ни, то...то. . До числа англійських сурядних сполучників, котрі виваються у складі фразеологічної одиниці, відносяться наступні: and, or, парні сполучники neither...nor, either...or. Проте найчастіше вживається cурядний сполучник and: wear and tear, between Scylla and Charibdis, Jack and Jill.

За морфологічною співвіднесеністю головного слова, котру можна визначити через синтаксичну функцію, яку виконують фразеологізми в конкретному мікротексті, фразеологізми російської мови поділяються на наступні типи:

1 субстантивні;

2 ад'єктивні;

3 адвербіальні;

4 дієслівні.

Зазвичай, серед сталих виразів з сурядним зв'язком переважають фразеологічні одиниці з двокомпонентною структурою.

Всередині своєї структури компоненти субстантивних фразеологічних одиниць також можна поділити на декілька типів за критерієм їх внутрішніх відношень:

1) обидва компоненти вживаються в однині: ни душой ни телом, маг и волшебник, ни пава ни ворона; neither fish nor flesh, touch and go, way in and way out, good or bad;

2) обидва компоненти стоять у множині: суды да пересуды, всех и всяких, живые и мертвые, все входы и выходы; ins and outs, have and have-nots;

3) один компонент ставиться у множині, а другий – в однині: всех и каждого; a hundred and one, dust and ashes.

Але в російській мові, порівняно з англійською, фразеологізми з даною структурою зустрічаються набагато рідше.

Фразеологічні одиниці російської мови більш складні за своєю структурою, ніж англійські сталі вирази.

Як і в англійських, так і в російських сталих виразах значення їх немотивоване, і деякі компоненти фразем вже настільки застаріли, що втратили своє значення і самостійно в мові або більше не вживаються, або вживаються надзвичайно рідко.

Незважаючи на те, що структура фразеологічних одиниць непроникна ззовні, всередині самого фразеологізму компоненти перебувають у живих активних відношеннях між собою.

Взаємодія факторів семантичної та лексичної структур фразеологічних одиниць з сурядними сполучниками порівнюваних мов приводить до утворення різноманітних серій еквівалентів. Тут має місце повна тотожність або відмінність структурного аспекту, повна смислова та неповна структурна тотожність, фразеологічні одиниці повністю відмінні в семантичному аспекті при повній або неповній тотожності синтаксичної організації.

Співпадіння плану вираження та плану змісту фразеологічних одиниць порівнюваних мов веде до утворення серій структурно-семантичних еквівалентів. Оскільки співпадіння може бути повним або неповним, виділяються повні структурно-семантичні еквіваленти та неповні структурно-семантичні елементи.


 
 

Цікаве

Загрузка...