WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → " Лексика роману Павла Загребельного ""Південний комфорт"": семантичний аспект" - Курсова робота

" Лексика роману Павла Загребельного ""Південний комфорт"": семантичний аспект" - Курсова робота

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства

Кафедра української мови

Курсова робота

Лексика роману Павла Загребельного "Південний комфорт": семантичний аспект

Виконавець

студент групи УУ-08-03

Д.О. Чадович

"___"________________200... р.

Керівник роботи

к.філол.н., доцент

Н.С. Голікова

"___"________________200... р.

Дніпропетровськ

200...

Реферат

Курсова робота (I курс): (скільки сторінок, джерел, позицій списку використаної літ-ри, додатків).

Перелік ключових слів: лексика, слово, лексикологія, лексичне значення слова, лексико-семантичні категорії, семантика, словниковий склад мови, оказіоналізми.

Об'єктом дослідження є лексика роману Павла Загребельного "Південний комфорт", що розглядається в аспекті системно-понятійних зв'язків.

Актуальність дослідження: вперше було досліджено семантичний аспект роману Павла Загребельного "Південний комфорт".

Мета і завдання дослідження. Курсова робота має на меті вирішення таких завдань: 1) загальний аналіз лексики роману на семантичному рівні; 2) визначити спосіб творення та роль авторських неологізмів у романі; 3) систематизувати та семантично класифікувати наявні у романі оказіоналізми.

Матеріалом для здійснення поставлених завдань

Джерела дослідження. Фактичний матеріал дібрано з роману Павла Загребельного "Південний комфорт".

Методи дослідження. У роботі використаний такий метод лінгвістичного аналізу, як описово-аналітичний.

Об'єм і структура роботи. Курсова робота містить вступ, основну частину (... розділів), висновки, список використаної літератури (... найменувань), список умовних скорочень. Загальний обсяг ... сторінок.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше було досліджено семантичний аспект роману Павла Загребельного "Південний комфорт".

Практичне значення роботи. Матеріал і результати роботи можуть бути використані при вивченні лексики роману Павла Загребельного "Південний комфорт".

Зміст роботи. У вступі розкривається актуальність проблеми, ставиться мета і завдання дослідження, подається список використаної наукової літератури, теоретичне значення та практична цінність роботи. В основній частині аналізується лексика як складова частина мови та семантика як наука, описується та аналізується лексика роману Павла Загребельного "Південний комфорт".

Висновки повідомляють про результати дослідження семантичного аспекту лексики роману Павла Загребельного "Південний комфорт".

Анотація

Курсова робота присвячена дослідженню лексики роману Павла Загребельного "Південний комфорт".

Мета роботи має комплексний характер і має на меті вирішення таких завдань: 1) загальний аналіз лексики роману на семантичному рівні; 2) визначити спосіб творення та роль авторських неологізмів у романі; 3) систематизувати та семантично класифікувати наявні у романі оказіоналізми.

Цінність наших досліджень полягає у тому, що вперше було досліджено семантичний аспект роману Павла Загребельного "Південний комфорт".

Результати роботи можуть бути використані при вивченні лексики роману Павла Загребельного "Південний комфорт". Робота є цікавою для студентів, учених-філологів та всіх тих, хто цікавиться лексикологією та семантикою як науками.

Курсова робота складається з ... розділів, списку джерел і використаної літератури.

Робота складається зі вступу, ... сторінок основного тексту, ...позицій бібліографії.

Зміст

Вступ

Лексика

Лексичне значення слова

Лексико-семантичні категорії

Семантика

Словниковий склад мови

Історичні зміни словникового складу мови. Причини історичних змін у лексиці

Запозичення

Павло Архипович Загребельний

Характеристика творчості

Роман Павла Загребельного "Південний комфорт"

Висновки

Список використаної літератури

Список умовних скорочень

англ.

англійський

гр.

грецький

рос.

російський

фр.

французький

лат.

латинський

заст.

застаріле

іст.

історизм

вульг.

вульгарне

Вступ

Тема курсової роботи: "Роман Павла Загребельного "Південний комфорт": семантичний аспект".

Об'єктом дослідження нашої науково-дослідницької роботи є лексика роману Павла Загребельного "Південний комфорт", що розглядається в аспекті системно-понятійних зв'язків.

Курсова робота має на меті вирішення таких завдань:

1) загальний аналіз лексики роману на семантичному рівні;

2) визначити спосіб творення та роль авторських неологізмів у романі;

3) систематизувати та семантично класифікувати наявні у романі оказіоналізми.

При написанні курсової робити були використані такі наукові джерела:

стаття Бойко Н.І. "Експресивна лексика";

стаття Віняр Г. "Творення нової лексики в українській мові кінця XX століття";

стаття Гуляцька Л.Л. "З історії лексикології української мови";

стаття Колоїз Ж. "Оказіональність / узуальність як концептуальна лінгвістична категорія";

стаття Кочерган М.П. "Зіставна лексична семантика: проблеми і методи дослідження";

стаття Муромцев І. "Про системну організацію лексики сучасної української мови";

стаття Павленко Л.П. "Складні іменники-оказіоналізми в поетичному контексті";

книга Пономаріва О.Д. "Стилістика сучасної української мови";

книга "Сучасна українська мова" за редакцією О.Д. Пономарева;

книга Лисиченка Л.А. "Лексикологія сучасної української літературної мови";

книга Кочергана М.П. "Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти";

книга Возняка Т.С. "Тексти та переклади";

Великий тлумачний словник сучасної української мови.

Актуальність дослідження: вперше було досліджено семантичний аспект роману Павла Загребельного "Південний комфорт".

У процесі роботи використаний такий метод лінгвістичного аналізу, як описово-аналітичний.

Зміст роботи. У вступі розкривається актуальність проблеми, ставиться мета і завдання дослідження, подається список використаної наукової літератури, теоретичне значення та практична цінність роботи. В основній частині аналізується лексика як складова частина мови та семантика як наука, описується та аналізується лексика роману Павла Загребельного "Південний комфорт".

Матеріал і результати роботи можуть бути використані при вивченні лексики роману Павла Загребельного "Південний комфорт".

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше було досліджено семантичний аспект роману Павла Загребельного "Південний комфорт".

Висновки повідомляють про результати дослідження семантичного аспекту лексики роману Павла Загребельного "Південний комфорт".

Лексика

Отже, що собою являє лексика?

Лексика (від гр. lexis – слово) – це сукупність уживаних у мові слів, з якими пов'язані певні значення, закріплені в суспільному вжитку.

З цього визначення ми можемо зробити висновок, що лексика є однією з основних складових мови. Науковці відзначають, що лексика – найменш консервативна галузь мови. Тобто вона часто зазнає змін. "Для порівняння можна відзначити, що найбільш консервативна галузь – фонетика: за свою багатовікову історію слов'янські мови запозичили лише одну фонему [ф]. У лексиці зовсім інша ситуація: одні слова виходять з ужитку (назавжди або згодом повертаються, набувши нового значення), інші з'являються як питомі або запозичені" [14; 38]. "А тому мова – це діалектична єдність усталеності й змінності: сукупність упорядкованих взаємопов'язаних елементів, що мають свою структурну організацію, не лише відтворюються в процесі мовленнєвої діяльності, але й перетворюються, перебудовуються, тобто змінюються" [7; 71].

Одиницею лексики є слово. Зовні воно сприймається як звук або сукупність звуків. Проте слово є складною частиною мови. Тому, робимо висновок, що не кожне поєднання звуків можна назвати словом. Що таке слово?

Слово – це звук або комплекс звуків, що має певне значення і вживається в мовленні як самостійне ціле.

"Слово має подвійну природу: зовнішню та внутрішню. Зовнішня – це звукова оболонка, внутрішня – значення слова. Слово не може існувати без тієї чи іншої. Без зовнішньої оболонки слово не може бути почутим, без внутрішньої не може бути зрозумілим. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що слово існує завдяки єдності форми і змісту" [14; 38].

Яка функція слова? За допомогою слів людина називає предмети та явища навколишньої дійсності, їхні ознаки, дії, стан тощо. Тому, основна функція слова в мовленні – називна, або номінативна (від лат. nomen – ім'я, назва). Як ми знаємо, одна з найважливіших рис людського мислення – здатність до узагальнення, до абстрагування.


 
 

Цікаве

Загрузка...