WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості перекладу інструкцій - Курсова робота

Особливості перекладу інструкцій - Курсова робота

Наступний стратегічний принцип можна визначити як, домінування значення цілого над значенням окремих частин. Для правильної передачі цілого, можна пожертвувати окремими деталями. Тому що компоненти змісту висловлення, що зберігаються в перших трьох типах еквівалентності, виражаються не окремими частинами висловлення, а всією сукупністю складових його елементів. Ці компоненти змісту є комунікативно найбільш важливими, і примат цілого над частиною виражається в заміні мовних засобів, значення яких розглядаються як частина змісту, для збереження зазначених компонентів.

Передбачається, що всі зміни в окремих деталях цього повідомлення (включаючи повну заміну його останньої частини) не знижують точності перекладу, оскільки збережено зміст повідомлення в цілому. Втрата окремих деталей зменшує ступінь спільності змісту оригіналу й перекладу, але не перешкоджає встановленню еквівалентності. Примат цілого над частиною не означає, зрозуміло, що не слід передавати деталі, коли це можливо, а вказує на можливість обмежитися, якщо буде потреба, передачею лише загального змісту повідомлення [9, c. 239-243].

У висновку зупинимося ще на одному стратегічному аспекті й перекладацькій діяльності. Перекладач повинен особливо уважно стежити за повноцінністю мови перекладу, переклад повинен повністю відповідати нормам. Основні принципи перекладацької практики також пов'язані із правомірністю застосування ряду технічних прийомів, що порушують формальну подобу перекладу оригіналу, але забезпечують досягнення більш високого рівня еквівалентності. Серед таких прийомів виділяють: переміщення, додавання й опущення лексичних одиниць у процесі перекладу [22].

Висновки

У роботі подано вирішення актуальної наукової задачі визначення стратегій перекладу під час роботи із текстами інструкцій до технічного обладнання. Дослідження дало змогу дійти таких висновків:

1. Систематизація принципів, за якими визначається певна стратегія перекладача найяскравіше виявляється саме в зіставленні текстів інструкцій до різних типів обладнання. Переклади із застосуванням окремих прийомів в зіставленні з їхніми оригіналами дають багатий матеріал для теоретичних узагальнень щодо прийомів відтворення засобами цільової мови.

2. Серед відомих стратегій перекладу виділяють чотири основні, які своїм змістом розкривають сутність самого перекладу. До них відносяться: стратегія за принципом перекладу того, що зрозуміло перекладачеві, стратегія максимального відтворення тексту оригіналу, який включає прийоми прямого, дослівного та буквального перекладу; стратегія перекладу змісту, а не букви оригіналу та стратегія домінування значення цілого над значенням окремих частин тексту.

3. Комплексний аналіз дослідження дав змогу дійти висновку, що найкраще можна простежити та виявити окремі перекладацькі стратегії лише за допомогою аналізу текстів мови-оригіналу та їх перекладу. Так, на прикладі текстів інструкцій до електроприладів, визначено, що застосовуючи певний прийом, а також спосіб перекладу, перекладач робить свій власний вибір, керуючись перекладацьким знанням та відчуттям тексту, і таким чином повністю передає зміст тексту-оригіналу. Після проведеного дослідження ми впевнились, що найчастіше зустрічається стратегія перекладу змісту, а не букви оригіналу або стратегія максимального відтворення змісту оригіналу.

4. Проведений аналіз визначення поняття інструкції як документу дав можливість представити текст-інструкцію як певний список об'єднаних однією комунікаційною метою цілеспрямованих дій, які необхідно виконати для реалізації поставленої мети.

5. Під час роботи із текстом мови-оригіналу перекладач перш за все керується своїм розуміння тексту, збирає інформацію, необхідну для повного та точного перекладу тексту, та вже потім починає переклад. Він повинен особливо уважно стежити за повноцінністю мови-перекладу, переклад повинен повністю відповідати нормам. Основні принципи перекладацької практики також пов`язані із правомірністю застосування ряду технічних прийомів, що забезпечують досягнення більш високого рівня еквівалентності.

Подальшою перспективою наукового пошуку в обраному напрямі може бути дослідження особливостей відтворення в українських перекладах конструкцій, притаманних англійській мові, речень та навіть цілих текстів, що становлять найважливіші проблеми перекладу текстів типу інструкція.

Список використаних джерел

І. Наукові праці

 1. Бурда-Лассен О.В. Переклад як процес декодування ментальності ідентичності нації (на матеріалі українських і німецьких етнолексем міфологічного походження): Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.16/ - КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 20 с.

 2. Гладких И.А. Текст-инструкция в системе профессиональной подготовки иностранных студентов технических вузов: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / С.-Петербургский политехнический университет. – 256 с.

 3. Дьяконова Н.А. Функциональные доминанты текста как фактор выбора стратегии перевода: диссертация ...кандидата филологических наук: 10.02.20. – М.: РГБ, 2003. – 185 с.

 4. Ельцов К.А. Стратегия перевода аббревиатур: Дис. ...канд. филол. наук: 10.02.19. – Москва, 2005. – 299 с.

 5. Кабаченко І.Л. Екстралінгвістичні проблеми перекладу – підходи та вирішення // Актуальні проблеми науково-технічного перекладу / Л. М. Деркач (відп. ред.); Національний гірничий ун-т. Інститут економіки. Кафедра психології менеджменту та мовної підготовки. – Д.: Видавництво НГУ, 2005. – 110 с.

 6. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. – Вінниця, Нова книга, 2004. – 576 с.

 7. Клюканов И.Э. Динамика межкультурного общения: к построению нового концептуального аппарата: Дис. ...док. филол. наук. – Тверь, Изд-во Тверского ун-та, 1999. – 395 с.

 8. Ковалева К.И. Оригинал и перевод: два лица одного текста / Всероссийский центр переводов научно-технической литературы и документации. – М., 2001. – 98 с.

 9. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для институтов и факультетов иностранных языков. – М.: Высш. школа, 1990. – 252 с.

 10. Луцишин Т.П., Петровська Н. М., Бик І. С. Теорія і практика перекладу. Програма курсу та плани семінарських практичних занять для студентів факультету міжнародних відносин / Волинський держ. ун-т. ім. Лесі Українки. Факультет міжнародних відносин. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2002. – 26 с.

 11. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Моск. лицей, 1996. – 207 с.

 12. Моргун В.В. Теория и практика научно-технического перевода. Учеб. пособие / Киевский международный ун-т гражданской авиации. – К., 1997. – 70 с.

 13. Осипов П.І. Адекватність та еквівалентність перекладу в контексті міжкультурної комунікації // Актуальні проблеми науково-технічного перекладу / Л. М. Деркач (відп. ред.); Національний гірничий ун-т. Інститут економіки. Кафедра психології менеджменту та мовної підготовки. – Д.: Видавництво НГУ, 2005. – 110 с.

 14. Паршин А. Теория и практика перевода. – М.: Русский язык, 2000. – 161 с.

 15. Петрова Г.М. Моделирование технических текстов инженерного профиля как методологическая проблема: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 2002. – 23 с.

 16. Погорельская Л.И. Вопросы изучения некоторых особенностей текста по специальности на занятии по русскому языку//Международное сотрудничество в образовании и науке: Материалы Международной конференции. Санкт-Петербург, 21-25 июня 2006 года. – Спб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006. – 450 с.

 17. Фридман А. Перевод электротехнической литературы. – ВНИИЭМ отделение научно-технической информации стандартизации в электротехнике. – М., 1965. – 230 с.

 18. Харитонова Е.А. концептуализация как стратегия перевода научного текста (На материале русского и английского языков): диссертация ...канд. филол. наук: 10.02.20. – Пермь, 2006. – 197 с.

 19. Швейцер А.Д. Теория перевода. – М., 1988. – 235 с.

 20. http://www.dialog-21.ru/dialog2006/mateials/html/Mikheev.htm

 21. http://www.franko.lviv.ua/faculty/intrel/tpp/index.htm

 22. Засоби технічного перекладу. – http://mirstatey.ru/texnika-perevoda

 23. http://www. norma-tm.ru/techtrans.htm

 24. http://www.uk.wikipedia.org/wiki

ІІ. Джерела матеріалу дослідження

 1. Інструкція з експлуатації. Мікрохвильова піч Gorenje MO-230 DGW2-UR. – 38 с.

 2. Інструкція з техніки безпеки. Настільний точильний верстат FSM-150. – 50 с.

 3. Інструкція користувача. Автомобільний CD/MP3/WMA-ресівер LG. Модель: LAC-UA161/162 LAC-UA361/362. – 18 c.

 4. Керівництво. Настільний точильний верстат Ferm FSM-150. – 67 c.

 5. Посібник користувача Дводіапазонний телефон SGH-X100 з підтримкою GPRS Samsung. – 02/2004. – 164 с.

 6. Посібник користувача Nokia 1100. – 54 c.

 7. Руководство пользователя Notebook Acer TravelMate 3270/3260/2480 Series . – 2006. – 56 с.

 8. Руководство по эксплуатации. Фен для волос. CLATRONIC.HTD 2861. – 45 с.

 9. Instruction manuals. Microwave oven Gorenje MO-230 DGW2-UR. – 36 p.

 10. Owner's manual. Car CD/MP3/WMA Receiver. Model: LAC-UA161/162 LAC-UA361/362. – 18 p.

 11. Safety instructions. Bench Grinder FSM-150. – 51 p.

 12. User's Guide Dual Band GPRS Telephone SGH-X100 Samsung. – 02/2004. – 162 p.

 13. User`s Guide Notebook Acer TravelMate 3270/3260/2480 Series . – 2006. – 56 р.

 14. User's manual. Bench Grinder FSM-150. – 83 p.


 
 

Цікаве

Загрузка...