WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → " Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту ""страх"" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів" - Курсова робота

" Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту ""страх"" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів" - Курсова робота

Однією з важливих особливостей є вживання Стью, головним героєм фільму "Phone Booth", ненормативної лексики, яка певним чином, як йому здається, дозволяє дещо розрядити обстановку, хоча насправді лише погіршує його становище, адже з кожною вжитою нецензурною лексичною одиницею він все більше розуміє, що це не допоможе, і що він залишається, як і раніше, сам на сам із невідомою небезпекою.

Звертаючись від інтонаційних особливостей вираження емоційного концепту СТРАХ до його семантичних особливостей, слід зазначити, що метод фреймової семантики, застосований в даному дослідженні, надав можливість структурувати найсуттєвішу інформацію про емоцію "страх" за допомогою предметно-функціонального фрейму (згідно термінології проф. С.А. Жаботинської). Сутність поняття "страх" полягає в тому, що коли головний учасник фрейму СТРАХ – ДЕХТО 1: пацієнс (one) відчуває ДЕЩО 1: результат (feeling/emotion), що характеризується кількісною ознакою "сильний" – ТАКИЙ: кількість (strong) як реакція на ДЕХТО 2: агенс (someone), який продукує ДЕЩО 2: об'єкт (what they can do), у кількості множина (слот СТІЛЬКИ) або ж як реакція на ДЕЩО 3: агенс – загроза (impending danger, pain), що продукує ДЕЩО 4: об'єкт (something bad), у кількості МНОЖИНА (слот СТІЛЬКИ), який наділений якісними ознаками негативного забарвлення ТАКИЙ: якість (distress, apprehension, alarm). Місце перебування, в якому ДЕХТО 1: пацієнс (one) знаходиться від початку до завершення контакту характеризується просторовим слотом ТУТ: місце. Головний учасник виявляється у реальному світі у контексті темпоральних координат ЧАС: зараз, у період СТІЛЬКИ: тривалість.

Перспективою наших наступних досліджень може стати формування семантичної структури лексичних одиниць, які формують емоційний концепт страх; можливе і поглиблене вивчення власне концепту та дослідження його звязків із іншими емоціями, наприклад, гнівом, болем, образою тощо, а також їх порівняння у кількох мовах.

Список використаної літератури

 1. Аракин В.Д., Бронникова С.Н., Афанасьева О.В. и др. практический курс английского языка для ІІІ курса: Учеб. Для педвузов. 3-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., 1989. – 477 с.

 2. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 1988. – 341 с.

 3. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 896 с.

 4. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1996. – 104 с.

 5. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: курс лекций по английской филологии. – Тамбов: Изд-во Тамбовск. ун-та, 2000. – 123 с.

 6. Болдырев Н.Н. Концепт и значение слова // Методологические проблемы когнитивной лингвистики: Научное издание / Под редакцией И.А. Стернина. – Воронеж. гос. ун-тет, 2001. – с. 25–36.

 7. Борисенко Н.Д. Гендерний аналіз у лінгвістиці: Навч. посібник, – Ж.: Поліграфічний центр ЖДПУ, 2000. – 31 с.

 8. Борисов О.О. Мовні засоби вираження емоційного концепту страх: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози) // Автореферат дис. канд. філол. наук: Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2005.

 9. Борисов О.О. Фразеологічні засоби репрезентації емоційного концепту страх у сучасній англійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Зб. наук. пр. – Вип. 14. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2005. – с. 82–88.

 10. Борисов О.О. Організація мовних засобів концепту СТРАХ у сучасній англійській мові // Наука і сучасність. Філологія. – Зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос, 2004. – Т. 42. – С. 127–135.

 11. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание: Пер. с англ. – М.: Русские словари, 1996. – 416 с.

 12. Возна М.О., Гапонів А.Б., Акулова О.О., Хоменко Н.С., Гуль В.С. Англійська мова для перекладачів і філологів. І курс. Підр. для студентів та викладачів ВНЗ. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 480 с.

 13. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1984. – 397 с.

 14. Жаботинская С.А. Концептуальный анализ: типы фреймов // Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. – Черкаси, 1999. – Вип. 11. – с. 12–25.

 15. Захарова Ю.М. Інтонаційна організація сучасного англійського мовлення: Навч. посібник / За ред. А.Д. Бєлової. – К.: Вид-во НА СБ України, 2004. – 84 с.

 16. Земскова Н.А. "Концепты "истина", "правда", "ложь" как факторы вербализации действительности: когнитивно-прагматический аспект (на материале русского и английского языков)" // Автореферат дисс. на соискание уч. степени кандидата филолог. наук. – КубГУ: Краснодар, 2006. – 24 с.

 17. Изард К. Эмоции человека. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 440 c.

 18. Кемпински А. Психопатология неврозов. /Пер. с пол. Варшава, 1975. – 400 с.

 19. Красавский Н.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах. – Волгоград: Перемена, 2001. – 495 с.

 20. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Издательский центр "Академия", 2001. – 208 с.

 21. Никишина И.Ю. Понятие "концепт" в когнитивной лингвистике. – Сборник "Язык, сознание, коммуникация", №21, МГУ, 2002. – 25 с.

 22. Пашаєва Є.С. Інтонаційні особливості вираження концепту "страх" на матеріалі відеофільмів "Phone Booth" та "Cellular". Германські мови: осн. напрямки дослідж. мови та к-ри: Зб. наук. праць / За заг. ред. В.В. Євченко, Л.Г. Котнюк. – Ж.: Вид-во ЖДУ, 2009. – 232 с.

 23. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций: Пер. с польск. – М.: Прогресс, 1979. – 392 с.

 24. Савчук І.І. Фреймова модель комунікативної ситуації суперництва // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2004. – Вип. 17. – с. 227–230.

 25. Селиванова Е.А. Когнитивная ономасиология. – К.: Изд-во укр. фитосоциологического центра, 2000. – 248 с.

 26. Соколова М.А., Гинтовт К.П., Кантер Л.А., Крылова Н.И., Тихонова И.С., Шабадаш Г.А. Практическая фонетика английского языка: Учеб. для фак. иностр. яз. пед. ин-тов. – М.: Высш. шк., 1984. – 352 с., ил.

 27. Соколова М.А., Гинтовт К.П., Тихонова И.С., Тихонова Р.М. Теоретическая фонетика английского языка: Учеб. для студ. ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – 286 с.

 28. Степанов Ю.С. Концепт // Словарь русской культуры: опыт исследования. – М.: Школа "Языки русской литературы". – 1997. – С. 476.

 29. Филимонова О.Е. Язык эмоций в английском тексте (когнитивный и коммуникативный аспекты). – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. – 259 с.

 30. Фрейд З. О психоанализе. Пять лекций // Хрестоматия по истории психологии. М., 1980. – 153 с.

 31. Чирва А.В. Особливості толерантності до страху у військовослужбовців у процесі початкової парашутної підготовки // Автореферат дис. на здоб. наук. ступ. кандид. психолог. наук: Харківський військ. університет. – Харків, 2003. – 20 с.

 32. Шамаєва Ю.Ю. Когнітивна структура концепту "радість" (на матеріалі англійської мови): Автореф. дис. канд. філолог. наук: Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2004. – 20 с. – укр.

 33. Щёболева И.Б. Функционирование и развитие концептов свобода, власть и вызов в русской языковой картине мира // Автореферат дисс. на соискание уч. степени кандидата филолог. наук. – Ростов-на Дону, – 2008.

Список інтернет-джерел:

 1. http://www. bestreferat.ru/referat_92088.html

 2. http://www.psystatus.ru/article.php? id=60

 3. http://www.relga.rsu.ru/n80/cult80_1.htm

 4. http://ru.wikipedia.org/wiki/Концепт

 5. http://www.wlal.ru/psychology/fear.shtml

 6. http://www.stephenking.ru

Список використаних лексикографічних джерел:

 1. ABBYY Lingvo 122006 ABBYY Software.

 2. Longman Dictionary of Contemporary English. – Harlow: Pearson Education Ltd., 2003. – 1949p.


 
 

Цікаве

Загрузка...