WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Фразеологічні поетизми - Курсова робота

Фразеологічні поетизми - Курсова робота

Поетизмами або поетичною фразеологією також називають слова й обороти, що виникли в результаті перифрастичного відображення реальної дійсності.

Сферою вживання поетизмів є не всяка поезія національної англійської мови, а поезія певних літературних течій, певних історичних етапів розвитку літературної мови.

Найбільше використання поетизмів ми спостерігаємо в літературних течіях класицизму й романтизму.

Створення таких складних слів, треба вважати, у значній мірі сприяли ранні переклади "Іліади" і "Одиссеї" Гомера на англійську мову. Особливий вплив на Байрона й інших поетів виявив Мільтон.

Велика кількість поэтизмів з'являється в англійській мові в XVІ столітті в "аристократичній" поезії Спенсера, Лили й інших. Бен Джонсон, критикуючи Спенсера за непомірне використання поетизмов в (основному архаїчних слів), заявив, що "Spencer іn affectіng the ancіents wrіt no language." ("Наслідуючи прадавнім, Спенсер взагалі на загал писав на якійсь невідомій мові"). За те ж критикував Спенсера Сідней.

Поети-Романтики не тільки користуються поетизмами, отриманими "у спадщину" від поетів-класицистів, але розбудовують і збагачують словниковий склад англійської мови новими поетизмами.

У добутках поезії класицизму й романтизму поетичні слова й вираження часто виконують стилістичну функцію прикраси мови поезії.

Однак, у кожного поета функція поетизмів залежить від конкретного змісту висловлення. І проте, можна намітити загальні функціональні риси поетизмів.

Так, наприклад, у романтиків функції поетизмів перебувають у загальній відповідності з їхнім світоглядом, з їхніми основними ідейно-літературними устремліннями.

Поетизми у романтиків сприяють виявленню того настрою поета, який характеризується відходом від реальної дійсності, самотою, титанізмом, самітністю.

У наведених нижче двох строфах поеми Байрона "Чайльд Гарольд" виділені курсивом слова й словосполучення, які можуть служити ілюстрацією поетизмів, властивих англійським романтикам початку XІX в.

But all unconscious of the coming doom,

The feast, the song, the revel here abounds;

Strange modes of merriment the hours consume,

Nor bleed these patriots with their country's wounds;

Nor here War's clarion, but Love's reback sounds;

Here Folly still his votaries inthralls;

And young-eyed Lewdness walks her midnight rounds;

Girt with the silent crimes of Capitals,

Still to the last kind Vice clings to the tott'ring walls.

Not so the rustic – with his trembling mate.

He lurks, nor casts his heavy eye afar,

Lest he should view his vineyard desolate,

Blasted below the dun hot breath of War.

No more beneath soft Eve's consenting star

Fandango twirls his jocund Castanet:

Ah, monarchs! could ye taste the mirth ye mar,

Not in the toils of Glory would, ye fret;

The hoarse dull drum would sleep, and Man be happy yet!

У результаті нещадної боротьби, яка була оголошена поетами-реалістами непомірному вживанню традиційної поетичної фразеології, поетизми почали відіграти іншу роль, використовуватися в іншій стилістичній функції, а саме у функції сатиричної.

Як приклад приведемо наступну строфу з "Дон Жуана" Байрона, де, як відомо, реалізм поета виявився найбільше яскраво:

But Adeline was not indifferent; for

(Now for a common-place!) beneath the snow,

As a volcano holds the lava more

Within – et cetera. Shall I go on? – No!

I hate to hunt down a tired metaphor,

So let the often-used volcano go.

Poor thing! How frequently, by me and others,

It hath been stirr'd up till its smoke quite smothers!

Слово volcano ужите тут у переноснім значенні "бурхливі страсті". Значення, яке це слово одержує в розгорнутому метафоричнім вживанні, безперечно належить до англійських поетизмах, властивим романтичному методу.

Власне кажучи, тут немає поетизму у власному змісті цього терміна. У якості поетизму тут виступає звична метафора. Недарма Байрон називає вулкан the often-used volcano. Сатирична функція поетизмів реалізується в тому випадку, коли поетизм коштує поруч зі словами стилістична характеристика яких протиставлена поетизмам.

Близько до поетизмів коштують рідко вживані, літературно-книжкові слова. Вони з'являються в урочистих ораторських мовах і заумних есе на абстрактно-філософські теми. Їх можна зустріти, іноді у великій кількості, у передових статтях англійських газет The Tіmes і Mancheker Guardіan, на сторінках журналів Economіst, Spectator і деяких інших.

Вони є словниковими раритетами й тому не дивно, що в справді художніх, реалістичних добутках зустрічаються рідко. В одному із книжкових оглядів журналу Spectator у якості ультра-модних слів такого типу приводяться ambіence, ambіvalent, opaque, vіable і інші.

Висновок

У фразеології виділяють ряд нейтральних фразеологічних одиниць та стилістично забарвлених одиниць. Яскраве емоційне забарвлення, відтінки якого надзвичайно різноманітні, характерне для розмовних фразеологічних одиниць. Вона створюється як окремими їх компонентами, так і тим образно метафоричним значенням, яке виникає в результаті поєднання цих компонентів.

Поетизми – лексико-семантична група слів, що є джеpелом поетизацiї мови в усi часи. Поетизмами пpийнято вважати слова, що мають обpазне високе звучання: сизий оpел, лицаpство, Чумацький шлях, теpновий вiнок, золота осiнь.

Поетизмами називаються слова, уживані майже виключно в мові поетичних творів і дуже рідко за їхніми межами

У складі поетичної лексики є ряд слів, які є варіантами загальнолітературних лексем. Частина поетизмів відрізняються від загальнолітературних норм більшою кількістю фонем у своєму складі.

Поетичні варіанти, що мають на одну фонему більше наприкінці слова, є одночасно застарілими словами. Наявність фонетичних варіантів надзвичайно важливо для мови поезії.

Вибір поетичного або більш сучасного варіанта в поезії найчастіше обумовлений не тільки стилістичними функціями, але й законами метра й рими.

Поетизми – категорія історично змінна. Проте існують певні лексико-семантичні групи слів, що лишаються невичерпним джерелом поетизації мови в усі часи. До них належать, зокрема, власні та загальні назви небесної сфери"

Фразеологія містить найбагатші засоби мовної виразності, надаючи мові особливу експресію і неповторний національний колорит. Виразність мови залежить від її фразеології.

Більшість фразеологічних одиниць позначають ті ж поняття, які можуть бути передані словами або описовими конструкціями. Заміна фразеологізма словом чи словосполученням не може бути рівнозначною, оскільки зникають нюанси значень, образи, емоції.

Співставлення в змісті фразеологічних одиниць номінативних та емоційно-оцінних елементів дозволяє носіям мови використовувати фразеологізми для передачі не тільки логічного змісту думки, а й образного уявлення про щось, тобто для вираження емоційного відношення до предмету думки.

Список використаної літератури

  1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: Учеб. пособие. – М., 1999.

  2. Мороховский А.Н., Воробьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. – Стилистика английского языка: Учебник.-К.: Высшая шк., 2001

  3. Пимахина Т.А. Лингво-стилистические характеристики неологизмов современного английского языка // Функциональный аспект единиц языка. Самара: Изд-во "Самарский университет", 2002. С. 105 – 112.

  4. Ступин Л.П. Лексикография английского языка. – М., 1985.

  5. Швейцер А.Д. Литературный английский язык в США и Англии. – М.: Высш. шк., 1991.


 
 

Цікаве

Загрузка...