WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Особливості перекладу туристичного тексту рекламного характеру - Курсова робота

Особливості перекладу туристичного тексту рекламного характеру - Курсова робота

Туристичні терміни-кліше, які, як показав аналіз, властиві тільки російськомовним та україномовним туристичним текстам. У цьому випадку застосовується конвенціональна (загальновживана) лексика, але їй надається конкретний зміст: Палаючі путівки (подорожі, які необхідно терміново продати, тому що вони заплановані в самий найближчий строк, звичайно вони продаються зі знижкою). В Англії використовується термін Late deals, в Америці Last-Mіnute specіals; Шуб-Тур (спеціально організовані тури для придбання хутряних виробів); назви різних турів: Екзотичні країни Африки й Азії; Класична Європа; Антична Греція і т. д.

В Україні та Росії дуже популярні групові поїздки, тому що вони значно дешевше індивідуальних, тому в рекламному туристичному дискурсі часто зустрічаються назви різних напрямків (наведені вище). Туристичні фірми розробляють спеціальні маршрути й дають їм певні назви. Висока частотність зустрічальності дозволяє нам віднести їх до туристичної термінології. В англомовному рекламному туристичному дискурсі таких термінів немає, тому що популярністю користуються індивідуальні поїздки, тому вони різні.

Отже, екстралінгвістичні фактори привели до розвитку українського туризму, що спричинило появу численних англійських запозичених термінів для позначення понять, що раніше були відсутні в української дійсності. Поряд із цим спостерігається тенденція використання англійської лексики замість старої для додання звичним предметам і явищам "західного характеру", престижності. Але в той же час, через екстралінгвістичні явища, відмінні від Заходу й властиві тільки Російському туристичному бізнесу, з'являються "власні", не запозичені нові термінологічні шари лексики.

Висновки

Після аналізу особливостей структури та складових рекламного тексту, зокрема туристичного рекламного тексту, варто зазначити, що рекламні тексти повинні містити чіткі фактичні дані, вони повинні бути вичерпно викладені задля точного розуміння їх змісту. Зміст і форма рекламних текстів визначаються головною метою – викликати зацікавленість до товару. Правильно складений рекламний текст повинен привернути увагу слухача або читача та викликати бажання придбати рекламований товар.

Також, відмінною рисою вдалої реклами є гармонічне поєднання основної рекламної ідеї з тими засобами виразності, які даній ідеї найбільше відповідають. Це виражається, у знаходженні тієї єдино вірної тональності рекламного звернення, що виділяє його серед інших.

В результаті дослідження рекламних текстів були виявлені наступні лексико-семантичні особливості їх перекладу:

Рекламний текст містить у собі цілий ряд екстралінгвістичних компонентів і буде адекватно сприйнятий при їхньому гармонічному сполученні. Якщо не врахувати цей фактор при перекладі, тоді не вдасться перекласти рекламний текст із найбільшою ефективністю.

Рекламний текст, у силу своєї специфіки, ніколи не слід перекладати дослівно тому, що в цьому випадку він може втратити зміст і силу свого впливу. При перекладі рекламних текстів на інші мови необхідно враховувати етичні, психологічні характеристики аудиторії й споживача, специфіку мови й культуру країни, для якої даний текст призначений.

Якщо аудиторія, для якої призначений текст рекламованого продукту різноманітна, то перекладачі користуються винятково загальновживаною лексикою, яка є зрозумілою кожному носію мови та має широке застосування в повсякденному спілкуванні.

Вибір того чи іншого способу або прийому перекладу залежить від багатьох факторів. Це і характер перекладного тексту, і аудиторія споживача рекламної продукції, і особливості психології перекладача, його прихильність до певної літературної традиції.

У пошуках оригінальних й ефективних слів у рекламі часто створюються нові лексеми, які складаються із частин відомих слів й являють собою перекручені або перероблені слова активної лексики української або іноземної мов. Так, одним зі способів створення нових слів є й запозичення іншомовних лексем. У цьому випадку нове слово повинне бути зв'язане й за змістом й асоціативно з об'єктом реклами. Якими б не були знову створені слова, вони повинні відповідати характеристикам аудиторії, на яку спрямоване рекламне повідомлення.

Завдання перекладача − використати всі знання теоретичних основ перекладу для передачі комунікативної функції оригіналу, оскільки знання теоретичних основ перекладу та екстралінгвістичних реалій – необхідна умова адекватності перекладу.

Список використаної літератури

1. Аврасін В.М Соціальні та психолінгвістичні характеристики мови

реклами. – М.: Международные отношения, 1996. – 196 с.

2. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр "Академія", 2004. – 368 с.

3. Пономарів О.Д., Різун В.В., Шевченко Л.Ю. та ін. Сучасна українська мова: Підручник: За ред. О.Д. Пономарева. –2-ге вид., перероб. – К.: Либідь, 2001. – 400 с.

4. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. – 3 е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1986. – 295 с.

5. Бархударов Л.С. Уровни языковой иерархии и перевод. – Тетради переводчика., 6 вып. – М.: Высшая школа, 1969. – 230 с.

6. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с.

7. Бернет Дж., Уэллс У., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. – М.: Питер, 2003. – 800 с.

8. Васильева Н.В Реклама для всех. – М.: ТЕСЕЙ, 2003. – 222 с.

9. Добросклонская. Т.Г. "Вопросы изучения медиа текстов". – М.: 2000.

10. Зазыкин. В.Г. Психология в рекламе. – М.: 1992.

11. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации. – Воронеж, 2000.

12. Кафтанджиев Х. Тексты печатной рекламы. – М.: Смысл, 1995. – 128 с.

13. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. Учебное пособие. – М.: МГУ, 1999. – 133 с.

14. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. – М.: Международные отношения, 1973.

15. Леонтьева Д.А. Психология смысла. Природа, структура и динамика смысловой реальности. – М.: 1999.

16. Лилова А. Введение в общую теорию перевода. – М.: Высшая школа, 1995. – 256 с.

17. Монтгомери. М. The Media, 1997.

18. Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы. – М.: Евразийский регион, 1998. – 397 с.

19. Пирогова Ю.К., Паршин П.Б. Рекламный текст, семиотика и лингвистика. – М.: изд. Гребенникова 2000. – 250 c.

20. Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М.: Добросвет, 1997. – 235 с.

21. Сафонова О.Е. Английский лингвистический компонент в языковой ситуации современной России // Теоретическая и прикладная лингвистика. Вып.2: Язык и социальная среда: Межвузовский сборник научных трудов. Воронеж, 2000. С. 68–77.

22. Топер П.М. Перевод в системе сравнительного литературоведения – М.: Издательство Наследие, 2000.

23. Успенский Б.А. Структурная типология языков. – М., 1965.

24. Христо Кафтанджиев. Тексты печатной рекламы. – М., 1995.

25. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. – М.: Воениздат, 1973. – 280 с.

26. Швейцер А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. – М.: Наука, 1988. – 364 с.

27. Чаган, Н.Г. Реклама в социокультурном пространстве: традиция и современность // Маркетинг в России и за рубежом №2 – М.: 2000.

28. Хаскин Д. О тенденциях развития радиорекламы. – М.: 1983.

29. Dyer G. Advertising as Communication. – L.: Routledge, 1995. – 140 р.

30. Goddard A. The Language of Advertising. London, 1998.

31. Longman dictionary of contemporary English. – Pearson Education, 2005. – 1950 p.

32. Tanaka K. Advertising language: a pragmatic approach to advertisements in Britain and Japan – London and NY, 1994.

33. Williamson J. Decoding Advertisements. – London, 1978.


 
 

Цікаве

Загрузка...