WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Категорія виду та часу в англійській та українській мовах - Курсова робота

Категорія виду та часу в англійській та українській мовах - Курсова робота

Зміст

Вступ

1. Категорія виду в англійській та українській мовах

1.1 Категорія виду в англійській мові

1.2 Порівняльний аналіз категорії виду в англійській та українській мовах

2. Категорія часу в англійській та українській мовах

2.1 Категорія часової віднесеності в англійській мові

2.2 Порівняльний аналіз категорії часу в англійській та українській мовах

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Останнім часом з'явилося чимало нових праць, присвячених зіставному вивченню категорії виду та категорії часу в різних мовах. Були висловлені також міркування про перспективність досліджень порівняльної аспектології.

Зокрема Ю.С. Маслов висунув такі вимоги до контрастивного вивчення виду в різних мовах:

– враховувати в першу чергу функціонально-семантичну подібність і розбіжність порівнюваних мов і тільки на цій основі – подібність і розбіжність зовнішньо-структурного порядку;

– не обмежуватися пошуками в одній мові смислових еквівалентів видових категорій в іншій, але намагатися виявити, що всфері аспектуальної інтерпретації дії, вираженої дієсловом, утворює специфіку даної мови в порівнянні з іншими;

– у ході семантичного аналізу видових категорій переносити центр ваги з глобальних загальних значень на часткові значення форм і на типи їх вживання:

– розглядати не лише "явні" граматичні категорії, але навіть у "видових мовах" широко брати до уваги явища "прихованої граматики" і взагалі все: функціонально-семантичне поле аспектуальності.

Порівняльний аналіз категорії виду в англійській та українській мовах наштовхується на значні труднощі насамперед через великі розбіжності щодо природи граматичних явищ, які виступають в цих мовах під спільною назвою – вид. Хоч останнім часом з'явилося багато праць, присвячених категорії виду, в тому числі ряд порівняльних досліджень, багато питань залишається дискусійними й надалі. Однією з причин, що не дозволяє знайти "точку опори" для порівняльного вивчення цієї категорії в різних мовах, є те, що різні автори в поняття категорії виду вкладають різний зміст.

1. Категорія виду в англійській та українській мовах

1.1 Категорія виду в англійській мові

Широкий підхід до категорії виду дозволила виділити у сучасній англійській мові видову опозицію – нетривалий вид: тривалий вид, за іншою термінологією: непрогресив, прогресив. Загальне значення форм тривалого виду – вираження конкретно – процесної дії, що відбувається у певний момент часу і не має межі взагалі або ще не досягла цієї межі. Категорія виду в усіх мовах тісно пов'язана з лексичним значенням дієслів, які істотно доповнюють видові значення і впливають на його функціональні особливості.

Опозиція тривалий вид: нетривалий вид в англійській мові виражається протиставленням форм типу:

Нетривалий вид Тривалий вид

/Non-Continuous Aspect/ /Continuous Aspect/

Особові форми

asks is asking

asked was asking

has asked has been asking

is asked is being asked

was asked was being asked

Неособові форми

to ask to be asking

to have asked to have been asking

having asked having been asking.

Категоріальна, форма нетривалого виду – немаркована. Маркованим членом видової опозиції є форма тривалого виду, що має аналітичну структуру зі складною морфемою be + ing. Не всі англійські дієслова охоплені опозицією тривалий: нетривалий вид. Дієслова не мають форм тривалого виду або виступають в цій формі дуже рідко, причому з деяким зміщенням лексичного значення. Це зумовлюється несумісністю цих дієслів за своєю семантикою з поняттям тривалості конкретної дії в певний момент часу. Через те в англійській мові немає конструкцій типу

* The book is consisting of three chapters.

Отже, форми тривалого виду визначаються наявністю семантичних ознак тривалості дії та її конкретністю. І, навпаки, форми нетривалого виду не дають дієслову якої-небудь конкретної характеристики. Формами нетривалого виду можуть виражатися:

– багатократні дії: І always rеаd my paper in the evening;

– однократно-миттєві: The driver stopped the car;

– дії, що відбуваються тривалий час: Не worked at school from 1965 to 1970;

– дії не обмежені в часі: The town occupies an area of 111 sq. kilometers та ін.

Однак ці значення виражаються не лише формою нетривалого виду, але й контекстом, в якому вона виступає.

Зв'язок перфекта з видовими значеннями в англійській мові проявляється в тому, що перфектні форми гермінативних дієслів виражаютьдосягнутість межі дією, результат якої актуальний для центра часової співвіднесеності. Перфектні форми неграничних дієслів означають дію або стан, що продовжується до моменту мовлення або якогось іншого конкретного моменту в минулому. Таким способом в перфектних формах регулярно реалізується істотний семантичний компонент категорії виду – опозиція значень досягнутості меж дією, що в свою чергу зумовлюється поняттям граничності або неграничності, виявленим в лексичному значенні дієслова і його оточення. Проте більшість граматистів не включає опозиції перфект: неперфект в категорію виду, а виділяє в окреме категоріальне значення "часової віднесенності", або, за іншим терміном, "часової кореляції".

1.2 Порівняльний аналіз категорії виду в англійській та українській мовах

Зробимо спробу провести загальний контрастивний аналіз характерних видових значень англійської мови та їх семантико-функціональних еквівалентів в українській, з одного боку, і ряду конкретних значень форм українських префіксальних дієслів ДВ та їх англійських еквівалентів – з другого. Аналіз здійснюється на матеріалі художніх перекладів з англійської мови на українську та з української на англійську. В аналізі зупинимося лише на маркованому члені видової опозиції в англійській мові, тобто на значеннях форм тривалого виду.

Форми тривалого виду виражають два основні видові значення: однократної дії, що не досягла або не має межі, необмежено тривалої, локалізованої, та необмежене кратної дії, що досягла межі, локалізованої. В українській мові цим значенням відповідають форми НДВ. Характер видової ознаки в українських текстах виражається контекстуально або лексично, за допомогою уточнюючих слів.

І. Однократна, необмежено тривала дія, що не має або не досягла межі, виражається формами Present, Past і Future Continuous.

Present Continuous – НДВ теп. ч.

Англ. "Well, where are you taking me, then?" she asked – укр." – Куди ж ви мене везете? – спитала вона...".

Past Continuous – НДВ мин. ч.

НДВ теп. ч.

а) англ. They were now far beyond the city limits, and the train was scudding across the Indiana line at a great rate укр. "Вони були вже далеко від міста і поїзд на повнім розгоні перетинав кордон штату Індіана";

б) англ. She never wearied of wandering where the people in the cars were were going or what their enrolments were – укр. "Здавалось, їй ніколи не набридне догадуватись, куди їдуть усі ці люди, які розваги їх чекають".

Future Continuous – НДВ майб. ч.

Англ. I shall be living with my sister – укр. житиму в сестри і..."

2. Необмежене кратна дія, локалізована, виражається формами Present і Past Continuous

Present Continuous – НДВ теп. ч.

НДВ мин. ч.

а) англ. Particularly if it be evening – that mysticperiod between the glare and gloom of the world when life is changing from one sphere on condition to another – укр. "Особливо увечері, в цю таємничу пору ніж світлом і сутінками, коли все навколо переходить з одного стану до іншого".

б) англ. At dinner Drouet,... fancied he was winning Carrie to her old-time good natured regard for him – укр. "А Друе... уявив, що успішно завойовує колишню прихильність Керрі".

Форми Perfect Continuous не передають завершеності дії, але і не вказують на її незакінченість. Отже, форма в собі не містить значення закінченості чи незакінченості. На вибір відповідного еквівалента при перекладі на-українську мову впливає саме уява про дію, яка або досягла її, або не досягла її. При перекладі таку уяву дають найчастіше українські та російські форми НДВ. Як і у випадку неперфектних форм, форми Perfect Continuous мають значення однократної, локалізованої дії, яка не досягла, або взагалі не має межі, та неоднократної, локалізованої дії, що досягла або не досягла межі в кожному окремому акті.

Presentі Past Perfect ContinuousНДВ

а) англ. When Carrie come Hurstwood had been waiting many minutes – укр. "Коли Керрі прийшла в парк, Герствуд давно вже чекав на неї".

б) англ. Не heard the clock ticking audibly and half suspected that he had been dozing– укр. "До нього долинуло цокання годинника, і він подумав, що, мабуть, задрімав".


 
 

Цікаве

Загрузка...