WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті - Курсова робота

Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті - Курсова робота

4. Ярмоленко Г.А. Метонімічна мотивація девербативів: когнітивно-ономасіологічний аспект / Г.А. Ярмоленко // Гуманітарний вісник. Серія : Іноземна філологія: Всеукр. зб. наук. праць - Черкаси, 2001. - Число п'яте. - С. 265-267.

5. Ярмоленко Г.А. Nomina actionis як носій регулярних метонімічних значень / Г.А. Ярмоленко // Південний архів. Філологічні науки: зб. наук. праць. - Херсон, 2001. - Вип. X. - С. 86-89.

6. Ярмоленко Г.А. Предикатно-аргументна мотивація агентивних девербативів (когнітивно-ономасіологічний аспект) / Г.А. Ярмоленко // Вісник Черкаського ун-ту. Серія : Філолологічні науки. - Черкаси, 2003. - Вип. 44. - С. 82-89.

7. Ярмоленко Г.А. Структурно-метафорична мотивація українських віддієслівних іменників / Г.А. Ярмоленко // Актуальні проблеми металінгвістики: збірник наукових статей за матеріалами IV Міжнародної наукової конференції. - Черкаси, 2005. - С. 251-253.

8. Ярмоленко Г.А. Критерії встановлення напрямку похідності в парах "дієслово - іменник" / Г.А. Ярмоленко // Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. Збірник праць науково-практичних читань до 80-річчя Г.Р. Передрій. - Черкаси, 2005. - С. 306-309.

9. Ярмоленко Г.А. Асоціативно-термінальна мотивація девербативів-іменників / Г.А. Ярмоленко // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць / Мін-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2006. - Вип. 2. - С. 42-48.

10. Ярмоленко Г.А. Особливості мотивації віддієслівних іменників із вторинним метафоричним значенням / Г. А. Ярмоленко // Павло Гнатович Житецький і сучасна українська лінгвістика: зб. матер. Всеукр. наук. конф. - Черкаси, 2007. - С. 155-161.

11. Ярмоленко Г.А. Особливості мотивації віддієслівних іменників-полісемантів / Г.А. Ярмоленко // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць / Мін-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького; відп. ред. Г.І. Мартинова. - Черкаси, 2007. - Вип. 4. - С. 65-71.

АНОТАЦІЯ

Ярмоленко Г.А. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01. - українська мова. - Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, 2008.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню віддієслівних іменників української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті. Предметом аналізу є закономірності вибору мотиваторів українських девербативів-іменників зі структури знань про позначуване. У роботі обґрунтовано методику когнітивно-ономасіологічного аналізу, що дає змогу дослідити мотивацію віддієслівних іменників української мови на підставі інтерпретації ономасіологічної структури й моделювання концепту, висвітлено різні концепції мотивації та принципи її типологізації, схарактеризовано різновиди пропозиційно-диктумної й асоціативно-термінальної мотивації, проаналізовано особливості мотивації віддієслівних іменників-полісемантів.

Ключові слова: когнітивно-ономасіологічний аналіз, ономасіологічна структура, концепт, пропозиційно-диктумна мотивація, асоціативно-термінальна мотивація, полісемія.

АННОТАЦИЯ

Ярмоленко Г.А. Отглагольные существительные украинского языка в когнитивно-ономасиологическом аспекте. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01. - украинский язык. - Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, Одесса, 2008.

Диссертация посвящена комплексному изучению мотивации отглагольных существительных украинского языка в когнитивно-ономасиологическом аспекте. Предметом анализа служит закономерность выбора мотиваторов украинских отглагольных существительных из структуры знаний об обозначаемом (концепта).

Основным методом исследования является когнитивно-ономасиологический анализ, состоящий из двух этапов - интерпретации ономасиологической структуры существительного, образованного от глагола, и моделирования концептуального фрагмента - мотивационной базы наименования.

Когнитивно-ономасиологического анализ механизма номинации позволил представить общий механизм образования отглагольных существительных украинского языка как формирование устойчивых реляций предикатных компонентов ситуации, в том числе ассоциативного типа, с субстанциональными позициями, занимаемыми существительными, а также определить мотивацию как сквозную лингвопсихоментальную операцию установления семантико-структурной связи мотиватора и мотивата на основе реляций различных компонентов структуры знаний об обозначаемом. В качестве рабочей модели такой структуры в работе используется фрейм пропозиционально-ассоциативного типа.

С учетом того, какое концептуальное место занимает мотиватор во фреймовой когнитивной модели именуемого объекта, мотивация отглагольных существительных украинского языка разграничивается на пропозитивно-диктумную, ассоциативно-терминальную и модусную.

В основе пропозитивно-диктумной мотивации лежит выбор предиката-мотиватора из диктума пропозиции, то есть из сферы истинных, объективных знаний об обозначаемом. По общему механизму именования данная мотивация метонимическая, поскольку при образовании нового знака актуализируется коннекция по смежности диктумных позиций мотиватора и мотивата. В зависимости от способа метонимического переноса пропозитивно-диктумный тип мотивации делится на гипонимическую, предикатно-аргументную, категориальную разновидности.

Гипонимическая мотивация базируется на селекции мотиватора-предиката эквонимического уровня. В процессе предикатно-аргументной мотивации происходит метонимическое перемещение диктумной позиции глагола-мотиватора на определенную позицию призводного существительного. Категориальная разновидность пропозиционально-диктумного типа мотивации характеризуется концептуальным тождеством мотиватора и мотивата при различии их частеречного статуса.

Ассоциативно-терминальная мотивация отглагольных существительных украинского языка основывается на выборе мотиватора из ассоциативной сферы, коррелирующей с диктумом пропозиции. Данная мотивация по общему способу наименования является метафорической, поскольку корреляция с другими концептами осуществляется по сходству, подобию, аналогии.

В зависимости от механизма метафорического переноса данный тип мотивации диференциируется на несколько разновидностей - структурно-метафорическую, диффузно-метафорическую, гештальтную.

Отличительной чертой структурно-метафорической мотивации является то, что аналогизация концептов осуществляется на основе одного или двух смежных понятий. При диффузно-метафорической мотивации уподобление концептов происходит в результате многочисленных ассоциаций. Гештальтная предполагает выбор мотиватора-ассоциата, который возник на базе зрительных, слуховых и прочих ощущений, формирующих гештальты.

Модусная мотивация характеризуется тем, что при означивании концепта определяющую роль играет оценочно-эмоциональное восприятие его мотиватора. Этот тип мотивации чаще всего взаимодействует с пропозиционально-диктумным и ассоциативно-терминальным.

В работе также осуществлен когнитивно-ономасиологический анализ мотивации отглагольных существительных-полисемантов. Эта группа производных представляет три типа многозначности: семантически обусловленную, ономасиологически обусловленную и смешанную.

Ключевые слова: когнитивно-ономасиологический анализ, ономасиологическая стуктура, концепт, пропозиционально-диктумная мотивация, ассоциативно-терминальная мотивация, полисемия.

SUMMARY

Yarmolenko G.A. Verbal Noun in the Ukrainian Language through the Cognitive Onomasiological Aspect of Analysis - Manuscript.

Thesis for Candidate degree in Philology by speciality 10.02.01 - the Ukrainian language. - Odessa National University, Odessa, 2008.

The dissertation focuses on the comprehensive analysis of Ukrainian verbal noun motivation in the cognitive onomasiological aspect. The regularities in the selection of derivational verbal noun motivators within the structure of the knowledge about the denotatum form the subject of the study. The work gives the foundation to the methods of cognitive onomasiological analysis enabling the studies of Ukrainian verbal noun motivation on the basis of onomasiological structure interpretation and conceptual modeling, highlights different conseptions of motivation and principles of its typology, characterizes the dictum propositional and associative terminal motivation varieties, analyses the features of motivation of polysemantic verbal nouns.

Key words: cognitive onomasiological analysis, onomasiological structure, concept, dictum propositional motivation, associative terminal motivation.


 
 

Цікаве

Загрузка...