WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту - Курсова робота

Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту - Курсова робота

Ноутбук (англ. 'notebook') – тип портативного мінікомп'ютера у вигляді книги.

Нотифікація (лат. 'notifico' – оповіщаю) – у цивільному праві буржуазних країн – повідомлення векселедержателем векселедавця про опротестування виданого ним векселя.

Ноу-хау (англ. 'know how' – знати, як) – у сучасних міжнародних економічних відносинах форма обміну фахівцями, технічною документацією, рекомендаціями щодо впровадження й використання технічних досягнень.

Нувориш (фр. 'nouveau riche', букв. – новий багач) – особа, яка спритно і швидко збагатіла на спекуляціях; багатій-вискочка.

О

Облігація (лат. 'obligatio' – зобов'язання, порука) – цінний папір, що дає власникові доход у вигляді процента чи виграшу.

Обліго (італ. 'obligo' лат. 'obligo' – зобов'язую) – 1) сума заборгованості по векселях; 2) банківські книги особистих рахунків, у яких обраховують заборгованість окремих осіб по векселях.

Овердрафт (англ. 'overdraft') – форма короткострокового кредитування, яку практикують банки. Виникла в Англії. Суть О. полягає в тому, що клієнтові банку надається право у визначених межах розрахуватися чеками на суми, що перевищують залишки на його поточному рахунку.

Олігархія (грец. 'oligarchia', букв. – влада небагатьох) –

1) одна з форм державного правління, за якої політичне й економічне правління здійснюється невеликою купкою багатіїв; 2) О. фінансова – невелика група власників, яка фактично підпорядковує весь апарат держави і визначає її внутрішню й зовнішню політику.

Олігополія (грец. 'oligos' – небагато + 'poleo' – продаю) – панування в деяких галузях промисловості кількох компаній на відміну від монополій.

Олігопсонія (англ. 'oligopsony') – ситуація на ринку, коли достатньо обмеженій кількості покупців протиставлена велика кількість продавців.

Оперативний (лат. 'operativus' – діяльний) – 1) той, що стосується операції, випливає з неї, супроводиться операцією; 2) той, що вміє швидко виконувати завдання; дійовий.

Операції "своп" (англ. 'swap' – обмін) – операції з купівлі (продажу) якогось активу на умовах термінової поставки (угода "своп") з одночасним укладанням зворотної угоди на визначений строк. Існують валютні, відсоткові О.с. Нерідко О.с. здійснюється iз золотом. Якщо О.с. здійснює центральний банк, то вона дозволяє йому без фактичного зменшення золотих резервів отримати кредити.

Опціон (лат. 'optionis' – вільний вибір) – умова, що включається в біржові угоди на строк, за яким одній із сторін надається право вибору між альтернативними елементами угоди.

Ордер (нім. 'order' лат. 'ordo' – ряд, порядок) – наказ керівника підприємства, установи, організації касі на видачу або прийняття грошей готівкою.

Оферент – особа, яка надіслала оферту.

Оферта, оферт (лат. 'offertus' – запропонований) – в цивільному праві – пропозиція однієї особи іншій укласти угоду з докладним переліком усіх її умов.

Офіс (англ. 'office' лат. 'officium' – обов'язок, служба) – в англомовних країнах – контора, канцелярія, служба.

Офсет угода (англ. 'offset') – одна з форм зустрічної торгівлі, яка передбачає обмін товарами та послугами.

Оф-шор (англ. 'off-shore') – центр спільного підприємництва, що надає пільги лише з фінансово-кредитних операцій із закордонними партнерами в іноземній валюті.

П

Паблік рілейшнз (англ. 'public relations') – процес формування сприятливої суспільної думки про фірму, товари, послуги тощо.

Пагамент – оплата готівкою.

Пакхауз (нім. 'packhaus') – закрите складське приміщення для збереження вантажів, товарів на митницях, залізничних станціях тощо.

"Парасоль цін" (англ. 'price umbrella') – підтримання цін на певному рівні, встановленому фірмою-лідером даної галузі виробництва або торгівлі.

Паритет (нім. 'paritat' лат. 'paritas' – рівність) – співвідношення валют різних країн, вимірюване співвідношенням їх золотого вмісту.

Партнерство (англ. partnership) – юридична форма організації підприємства. Посідає проміжне місце між індивідуальним підприємством та компанією з обмеженою відповідальністю. П. – це спільне підприємство декількох осіб, кожна з яких бере участь у ньому не лише внесенням свого капіталу, а й особистою працею.

Партнершип (англ. 'partnership') – вид товариства, прийнятий у США та Англії; П. не визнається юридичною особою і фірма П. реєструється лише у випадку, якщо вона не розкриває імені учасників товариства.

Парцель (англ. 'parcel') – партія товару, дрібна партія вантажу.

Пасив (італ. 'passivo' лат. 'passivus' - недіяльний) – одна з двох частин бухгалтерського балансу, в якій на певну дату в грошовому вираженні відображено джерела утворення коштів підприємства, організації, установи.

Патент (лат. 'patents' – відкритий, очевидний) – 1) документ, що засвідчує авторство на винахід та виключне право на використання його протягом певного строку; 2) свідоцтво на право займатися торгівлею чи промислом; 3) П. консульський – документ, що видається консулові його урядом при призначенні в іншу країну: засвідчує надані повноваження; 4) свідоцтво, що видається кораблеві закордонного плавання про санітарний стан судна та порту, з якого він відправляється.

Персонал (лат. 'personalis' - особливий) – особовий склад підприємства, установи тощо, сукупність кадрів однієї професійної категорії.

Персональний (лат. 'personalos') – особистий, особовий.

Перформер (англ. 'performer') – акція, яка має успіх, володіє максимально можливим дивідендом.

Позиція (на біржі) (лат. 'positio' – розміщую, ставлю) – місяць, у якому дозволена поставка товару за ф'ючерсним контрактом.

Поліполія (англ. 'polypoly') – ситуація на ринку, коли число великих продавців обмежене, але достатнє, щоб підтримувати конкуренцію та суперництво між собою.

Порт-франко (італ. 'port-franco') – вільний порт, портове місто, в межах якого іноземні товари ввозяться та вивозяться без мита.

"Прайм рейт" (англ. 'prime rate') – мінімальна процентна ставка з незабезпечених короткострокових позик, яку встановлюють американські комерційні банки.

Презентант (лат. 'praesento' – передаю, вручаю) – пред'явник векселя.

Презентація (лат. 'praesento' – передаю, вручаю) – надання переказного векселя для його акцепту особі, яка зобов'язана сплатити по ньому трасатові.

Президент (лат. 'praisidentis' – той, що сидить спереду)– виборний голова, керівник товариства, організації, установи.

Прейскурант (нім. 'preis' – ціна + фр. 'courant' – поточний, теперешній) – офіційний довідник цін на товари й послуги.

Преліменарії (лат. 'prae' + 'limen' – раніше) – попередня угода, яка згодом може бути заміщена іншою; тимчасові рішення.

Продукція (лат. 'productio' – виробляю) – сукупність матеріальних благ, добутих чи створених внаслідок виробничої діяльності; П. валова – загальний обсяг виробництва (в грошовому вираженні) окремими підприємствами або галуззю народного господарства за певний період; П. товарна – продукція, що йде за межі підприємства, яке її виготувало.

Продуцент (лат. 'producentis' – виробник) – виробник; країна, яка виробляє певний товар.

Пролонгація (лат. 'prolongare' – продовжувати) – продовження строку чинності договору, угоди, векселя.

Промеса (фр. 'promesse' – обіцянка) – документ, за яким власник облігації або лотерейного білета зобов'язується переуступити їх за певну винагороду, якщо на них випаде виграш у найближчому тиражі. Одна з форм спекуляції виграшними позиками.

Промоушен (англ. 'promotion') – 1) підтримка; 2) допомога в розповсюдженні, продажу, збуті товару.

Проспект (лат. 'prospectus' – вид, погляд) – рекламна листівка, буклет, довідник з описом товарів та умов купівлі.

Протекціонізм (лат. 'protectionis' – прикриття, захист) – економічна політика держав, спрямована на захист національної промисловості й сільського господарства від іноземної конкуренції, а також на загарбання зовнішніх ринків. Знаряддям П. є митна політика.

Процент позиковий (лат. 'pro centum' – на сотню) – плата, що її одержує кредитор від позичальника за користування наданими йому коштами. За капіталізму є частиною прибутку.

Р

Рантьє (фр. 'rentier') – особа , що живе на проценти з відданого в позику капіталу, від доходів з цінних паперів.

Раціоналізація (лат. 'rationalis' – розумний) – сукупність організаційно-технічних заходів, спрямованих на якнайефективніше використання наявних виробничих ресурсів і якнайдоцільнішу організацію виробничих процесів.


 
 

Цікаве

Загрузка...