WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту - Курсова робота

Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту - Курсова робота

Купюра (фр. 'coupure' 'couper' – різати) – грошові знаки різної вартості, а також облігації та подібні цінні папери.

Кур'єр (фр. 'courrier') – 1) службовець, який розносить ділові папери;

2) особа для роз'їздів у термінових справах.

Куртаж (фр. 'courtage' 'courtier' – посередник) – винагорода маклеру за посередництво при здійсненні біржової операції.

Куртьє (фр. 'courtier') – посередник.

Кухандель (нім. 'kuggandel') – закулісні переговори, закулісна торгівля.

Л

Лаж (італ. 'l`aggio') – 1) підвищення ринкової "ціни" золота в паперових грошах, що стихійно встановлюється на ринку.

Латифундія (італ. 'latifundium' 'latus' – широкий + 'fundus' – земля, маєток) – велике приватне земельне володіння, маєток, помістя.

Легат (лат. 'legatum' – належне за заповітом) – у заповіті доручення спадкоємцю виплатити якійсь особі певну суму або передати їй певне майно.

Лейбл (англ. 'label' – етикетка) – невеличка фірмова етикетка на одязі, вид товарного знаку, що має також декоративне значення.

Ленд-ліз (англ. 'lend-lease' 'lend' – давати в борг + 'lease' – здавати в оренду)– система передачі в США в позику або оренду зброї, боєприпасів, стратегічної сировини, продовольства тощо країнам антигітлерівської коаліції під час другої світової війни.

Лендлорд (англ. 'land lord' – помічник) – великий землевласник в Англії.

Лібералізація (нім. 'liberalisierung' – більший) – в економіці зняття обмежень, лімітів оптових та роздрібних цін на будь-які продукти; частіше – збільшення цін.

Лібор (англ. 'LIBOR' London Interbank Offered Rate) – середня ставка процента, за якою лондонські банки надають позику надійним банкам на ринку євровалют.

Лізинг – здавання в тимчасове користування майна (різних видів технічних засобів, будівель, споруд) з періодичною оплатою його вартості.

Лімітед, ЛТД (англ. 'Limited', 'Ltd') – визначення обмеженої відповідальності компанії за зобов'язаннями.

Ліндз енд легз (англ. 'leands and lags') – маніпулювання строками проведення розрахунків з метою отримання фінансових та інших вигід.

Лістинг (англ. 'listing') – допуск цінних паперів на біржу; якщо цінні папери зареєстровані на біржі, то можна проводити операції з їхньої купівлі-продажу.

Ліфо (англ. LIFO 'last - in - first - out') – 1) метод бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей за цінами останньої партії, що надійшла або виготовлена; 2) метод розрахунку процентів з достроковим вилученням частини внеску з банку, що забезпечує вкладнику виграш в процентних сумах, оскільки за цим методом знімаються суми, які надійшли на рахунок останніми.

Ліцензіар (англ. 'licenser') – юридична особа, власник винаходу, патенту або технологічних знань, який видає ліцензіату ліцензію на використання своїх прав на визначений час.

Ліцензіат (лат. 'licentiatus' – допущений)– фізична або юридична особа, яка в ліцензійній угоді виступає як покупець ліценції.

Ліцензія (лат. 'licentia' – право, дозвіл) – дозвіл, що видається патентовласником іншій юридичній або фізичній особі на комерційне використання винаходу, який захищено патентом, на обумовлений строк та за визначену винагороду. Право власності на винахід залишається за ліцензіаром.

Локо (лат. 'loco' – на місці) – 1) ціна товару, визначена за місцем перебування його (без урахування доставки); 2) угода про купівлю-продаж іноземної валюти або цінних паперів, розрахунки.

Ломбард (італ.) – кредитна установа, що надає населенню позики за певний процент під заставу цінних речей.

Лоро, лоро-конто (англ. 'laro account' – їхній рахунок) – рахунок, відкритий банком своєму кореспондентові для внесення сум, що надходять на його користь.

Лот – обсяг товару в натуральному вираженні. Використовується для проведення торгів як типова одиниця купівлі - продажу. Лот визначається з урахуванням вантажопідіймальності транспортних засобів.

Лукративний (лат. 'lucrativus') – доходний, прибутковий, грошовий.

М

Маклер (нім. 'makler') – професійний посередник при укладанні торговельних і біржових угод у капіталістичних країнах.

Манко (італ. 'manco', букв. – менше) – недовага товару, недостача.

Маржа (фр. 'marge' – край, межа) – 1) різниця між біржовою ціною товару і найбільшим розміром можливої позики під цей товар; 2) різниця між ціною, визначеною в біржовому бюлетені, та ціною покупця.

Маркетинг (англ. 'marketing' – торгівля, продаж) – комплексна система заходів з організації управління виробничо-збутовою діяльністю, що грунтується на вивченні ринку з метою максимально можливого задоволення потреб покупців.

Маркувати (фр. 'marquer') – ставити на виріб або упаковку клеймо з технічною характеристикою продукції із зазначенням виробника. Матракаж (фр. 'matraguage') – радіотелевізійна реклама, в якій нескінченно повторюються фрази (малюнки, пісеньки, мовні трафарети тощо) до знесилення слухача (глядача).

Медіо (лат. 'medium' – середина) – строк виконання біржових угод, встановлюється на середину місяця.

Менеджери (англ. 'managers' 'manage' – керувати) – специфiчний соціальний прошарок сучасного суспільства, включає найманих професійних керуючих (директори підприємств, керівники окремих підрозділів) у концернах, трестах.

Менеджмент (англ. 'management' – управління) – мистецтво керування інтелектуальними, фінансовими, сировинними, матеріальними ресурсами з метою найбільш ефективної виробничої діяльності.

Меркантильний (фр. 'mercantile' італ. 'mercante' – торговець) –1) торговельний, комерційний; 2) переносно – своєкорисливий, пов'язаний з матеріальною вигодою.

Модус вівенді (лат. 'modus vivendi', букв. – спосіб життя) – у міжнародному праві – тимчасова, звичайно короткострокова угода, що її укладають, коли обставини не створюють умов для досягнення постійного або довготривалого договору.

Моніторинг (англ. 'monitor') – систематичне співставлення дійсного становища фірми або організації з бажаним.

Монополія (гр. 'monos' – один + 'poleo' – продаю) – 1) виключне право на володіння чим-небудь або здійснення якихось заходів; 2) характерне для капіталізму панування в певній галузі; 3) зосередження будь-чого в розпорядженні держави, однієї організації, фірми, особи тощо.

Монопсія (гр. 'monos', 'opsonia') – ситуація на ринку, коли одному покупцю протистоїть велика кількість продавців. Найбільш типовим проявом М. є державні закупки сільгоспродукції, озброєння тощо.

Мораторій (лат. 'moratorius' – затримуючий, уповільнюючий) – відстрочка платежів, встановлена урядом на певний час у зв'язку з настанням надзвичайних обставин – війни, стихійного лиха тощо.

Мультипак (англ. 'multipack') – контейнерна упаковка, в якій знаходиться декілька одиниць індивідуального упакованого товару.

Н

"Нау" рахунок (англ. 'NOW' 'negotiable orders of withdrawal' + 'account') – різновид рахунків, які займають проміжне положення між ощадними та поточними рахунками. Їх характерна особливість полягає в тому, що їх власники мають право за повідомленням за 30 днів виписувати накази „про вилучення" коштів i використовувати їх (накази) для платежів нарівні з чеком.

Націоналізація (фр. 'nationalisation' лат. 'natio' – народ) – вилучення з приватної власності осіб у власність держави землі, промислових і транспортних підприємств або цілих галузей народного господарства.

Нетто (італ. 'netto', букв. – чистий) – 1) вага товару без упаковки; 2) ціна товару за вирахуванням знижок; 3) чистий прибуток або доход бюджету після вирахування витрат.

Новація (лат. 'novatio' – оновлення) – 1) припинення зобов'язання сторін, заміна його іншим, новим зобов'язанням;

2) у праві – угода про заміну одного зобов'язання іншим, яка приводить до припинення існуючого між ними зобов'язання й виникнення на його основі нового; 3) нововведення.

Номінал (лат. 'nominalis' – іменний) – вартість, вказувана на грошових знаках, акціях та облігаціях – номінальна вартість; 2) зазначена в прейскуранті або на товарі його ціна – номінальна ціна.

Норматив (лат. 'normatio' – впорядкування) – економічний або інший показник норм, відповідно до яких виконується будь-яка робота.

Ностро (англ. 'nostro account') – рахунок, який має банк у свого кореспондента для внесення сум, що надходять; з цього рахунку ж здійснюються також платежі за дорученням банку.

Нотаріус (лат. 'notarius' – писар) – службова особа, яка засвідчує, оформляє різні юридичні акти (договори, заповіти, доручення).


 
 

Цікаве

Загрузка...