WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту - Курсова робота

Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту - Курсова робота

Декорт (нім. 'decort') – знижка із зумовленої ціни товару за його дострокову оплату або за невідповідність товару умовам контракту, угоди.

Делькредере (італ. 'del credere') – зобов'язання брокера або агента гарантувати виконання угоди перед особою, яку він представляє. У випадку невиконання третьою особою зобов'язань за угодою, брокер або агент, який узяв на себе Д., відшкодовує збитки особі , яку представляє.

Дельта (гр. 'delta') – відношення змін винагороди опціону до змін біржового котирування цін.

Демаркетинг (англ. 'demarketing') – вид маркетингу, спрямований на зменшення попиту на товари або послуги, який не можна задовольнити через недостатній рівень виробничих можливостей, обмеженість товарних ресурсів. Для зменшення попиту можуть бути використані такі прийоми, як: підвищення цін на товари або послуги, відмова від реклами тощо.

Демпінг (англ. 'dumping') – штучне зниження цін на товари з метою усунення конкурентів на ринку.

Денонсація (фр. 'denoncer') – в міжнародному праві відмова однієї із сторін міжнародного договору від його виконання, що призводить до припинення дії договору.

Депозит (лат. 'depositum' – річ, віддана на схов) – гроші або цінні папери, що їх вносять до кредитних установ (банків , ощадних кас) для зберігання; Д. називають також вклади в банках і ощадних касах.

Депонент (лат. 'deponentis' – той, що відкладає) – особа або організація, яка є власником депозиту.

Депонувати (лат. 'depono' – кладу) – передавати на зберігання кредитним установам грошові суми, цінні папери тощо; робити внески, вклади.

Депорт (фр. 'deport' лат. 'deporto' – відношу) – у капіталістичних країнах купівля цінних паперів з одночасним продажем їх на певний строк за нижчим курсом. Застосовують спекулянти на фондовій біржі для одержання курсової різниці.

Дефлірування (англ. 'deflation') – операція, що забезпечує переведення економічних показників, розрахованих у поточних цінах, у постійні (незмінні) ціни.

Дефлятор – коефіцієнт переведення економічних показників, розрахованих у поточних цінах , у постійні.

Дефляція (лат. 'deflatio' 'deflo' – видуваю, здуваю) – зменшення маси паперових грошей та нерозмінних на золото банкнот, випущених в обіг у період інфляції, з вилученням частини надлишку паперових грошей.

Джобер (англ. 'jobber') – дилер Лондонської фондової біржі. На відміну від дилерів більшості фірм не має права укладати угоди безпосередньо з клієнтами поза біржею. Домовляється тільки з маклерами і за свій рахунок.

Дивіденд (лат. 'dividendus') – дохід, одержаний власником акції за рахунок прибутку акціонерного товариства.

Дизажіо (італ. 'disaggio') – відхилення ринкового курсу грошових знаків, векселів та інших цінних паперів у бік зниження від їхньої номінальної вартості. Протилежне – ажіо.

Диктат (нім. 'diktat' лат. 'dicto' – диктую, наказую) – в міжнародному праві – нерівноправний договір, нав'язаний однією державою іншій.

Дилер (англ. 'diler') – 1)особа або установа – торговельний представник підприємтва, фірми. 2) біржовий посередник, що займається купівлею та продажем цінних паперів.

Дискаунтер (англ. 'discounter') – в промислово розвинених країнах магазин споживчих товарів за зниженими цінами без надання додаткових послуг.

Дисконт (англ. 'discount' лат. 'computo' – рахую) – 1)облік (купівля)

векселя; 2)обліковий відсоток,який стягують банки при обліку векселя; 3)знижка з ціни товару, валюти; 4)різниця між номіналом цінного паперу та його біржовим курсом.

Дисконтна політика - політика підвищення або зниження ставок за купівлю векселів центральними емісійними банками для регулювання попиту й пропозиції позичкових капіталів, стану платіжного балансу і валютних курсів.

Дисконтер (італ. 'sconto') – особа, яка веде облік векселів; той, хто займається розміном грошей.

Диспач (англ. 'dispatch' – швидкість) – винагорода за дострокове навантаження або розвантаження судна.

Диспаша (фр. 'dispache') – у морському праві розрахунок збитку при аварії, що припадає на вантажі, судно й фрахт відповідно до їхньої вартості й розподіляється між вантажовласником і судновласником.

Диспашер (фр. 'dispacher') – страховий агент, офіційний експерт, який проводить диспашу.

Диспонент (лат. 'disponentis' – той, що розміщує, розподіляє) – 1) уповноважений у справах фірми; 2) той, що має вільні суми на рахунках у комісіонерів чи кореспондентів банку.

Дистриб'ютор (англ. 'distributor') – незалежний оптовий посередник, що здійснює закупівлю продукції для продажу різним фірмам і магазинам, а також промислові підприємства, кооперативи. Відносини між Д. та його замовниками складаються на основі договору.

Домант (англ. 'dormant') – партнер, який не бере участі у справі, невідомий клієнтурі.

Досьє (фр. 'dossier') – сукупність документів, матеріалів, що стосується певного питання, справи, особи, а також тека, у якій містяться ці матеріали.

Дотація (лат. 'dotatio' лат. 'doto' – наділяю) – асигнування з державного бюджету на покриття збитків, для збалансування нижчестоящих бюджетів, доплата.

Дублікат (лат. 'duplicatus' – подвоєний) – другий примірник документа, що має таку ж юридичну силу, як і оригінал.

Е

Еквівалент (лат. 'aequivalentis' – що має силу, значення, ціну) – товар, що виражає вартість інших товарів, на які він обмінюється.

Економіка (гр. 'oikonomia' – управління господарством) – 1) історично визначена сукупність суспільно-виробничих відносин, що характеризують економічний лад суспільства, його базис, властивий певній суспільно-економічній формації; 2) народне господарство даної країни; 3) наука, що вивчає специфіку виробничих відносин у певній галузі або сфері суспільної діяльності.

Ексекватур (лат. 'exequatur' – хай виконує свої обов'язки) – 1) визнання особи іноземного консула державою, що його приймає; 2) документ, що констатує таке визнання.

Експансія (лат. 'expansio' – розширення, поширення) – загарбання державами та монополістичними об'єднаннями чужих територій, ринків, джерел сировини; економічне й політичне поневолення інших країн.

Експедитор (лат. 'expedio' – споряджую) – службова особа, обов'язком якої є відправлення товарів, кореспонденції тощо.

Експедиція (лат. expeditio – приведення в порядок, похід) – 1) відділ установи підприємства, що приймає, відправляє, розсилає кореспонденцію; 2) відрядження групи людей для дослідження різних об'єктів.

Експерт (лат. 'expertus' – досвічений) – фахівець, який здійснює експертизу.

Експертиза (фр. 'expertise' лат. 'expertus' – досвічений) – розгляд експертом якихось справ, питань, що потребують спеціальних знань.

Експорт (англ. 'export' лат. 'exporto' – виношу, вивожу) – 1) вивіз за межі країни товарів, капіталу, цінних паперів для реалізації їх на зовнішньому ринку; 2) кількість і вартість вивезених за кордон товарів.

Експортер (фр. 'exporteur' лат. 'exporto' – вивожу) – особа або організіція (країна), яка вивозить товари, капітали або цінні папери за кордон.

Експропріація (лат. 'expropriation' – позбавляю власності) – примусове вилучення майна у власність держави.

Ембарго (ісп. 'embargo' – заборона) – 1) заборона державною владою будь-якої країни ввозити або вивозити золото, іноземну валюту, товари та інші цінності; 2) заборона заходити в порти й виходити з них іноземним суднам; 3) затримання (арешт) у країні іноземної власності.

Еміненція (лат. 'eminentia' – перевага, довершеність, досконалість) – людина (люди), що керує якоюсь справою, закладом, державою закулісно, таємно, законспіровано, анонімно.

Емісар (лат. 'emissarius' – посланець) – особа, що її одна держава посилає в іншу з певним дорученням (здебільшого секретним).

Емісія (лат. 'emissio' – випуск, випромінювання) – випуск банкнотів (паперових грошей) та цінних паперів державними установами та акціонерними товариствами.

Емітент (лат. 'emittentis' – той, що випукає) – установа або підприємство, що випускає в обіг цінні папери, банкноти або паперові гроші, тобто здійснює емісію.

Ескроу (англ. 'escrow') – депонування у третьої особи грошової суми на ім'я іншої особи з тим, щоб сума була віддана їй лише після виконання відомих умов.

Є

Євро –грошоваодиниця країн Європейського Союзу, запроваджена у 1998р.

Євробонди – (від євро... і англ. bondsоблігації) – різновид цінних паперів у вигляді купонних облігацій, які випускає емітент з метою отримання довгострокової позички на ринку Європи


 
 

Цікаве

Загрузка...