WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Лексико-тематична група соматичної лексики в українській мові - Курсова робота

Лексико-тематична група соматичної лексики в українській мові - Курсова робота

Популярності соматичних фразеологічних одиниць сприяють також актуальність змісту, яскрава образність, народність, нескладність граматичного оформлення і стилістичне різноманіття.

Характерною межею соматичної фразеології є наявність в мовах численних аналогів, дуже близьких по образній спрямованості словосполучень. Ця особливість різко відрізняє соматичні фразеологізми від інших тематичних груп одиниць фразеологізмів. Збіг образності соматичних фразеологізмів в різних мовах пояснюється не тільки запозиченням, але і загальними закономірностями, які приводять до виникнення близьких одиниць фразеологізмів, що демонструють універсальний характер перенесення соматичних лексем, їх функціонально-семантичну динаміку у складі фразеологізмів.

Чому ж назви частин тіла так продуктивно використовуються як метафоричних универсаліях? Річ у тому, що при назві нового об'єкту у людини виникає асоціація перш за все з тим, що йому добре знайомо, що постійно знаходиться при ньому. В першу чергу людина порівнює навколишні предмети з самим собою, з частинами свого тіла. Завдяки тому, що частини тіла постійно знаходяться перед очима, вони і стають своєрідними еталонами для порівняння.

Проте при створенні метафор назви частин тіла різною мірою продуктивні: одні використовуються дуже рідко, а інші – навпаки, дуже часто. Останнє Т.Н. Чайко називає словами з "широким сенсом", здатними передавати численні значення, оскільки перенесення найменування не тільки створює наочність, але і абстрагує.

Найбільш продуктивними виявляються соматизми, функції яких в організації людини найбільш ясні, з цим же пов'язана легкість їх переосмислення. Чоловік пізнає навколишній світ через відчуття за допомогою різних органів (вухо, око, мова, ніс), здійснює різноманітні дії за допомогою рук, ніг, голови, плечей. Соматичні фразеологічні одиниці виражають емоції людини і його відношення до навколишнього середовища, відображають традиційну символіку, пов'язану з частинами тіла, часто виявляючись або описами характерних станів (радість, здивування), або продуктом повного переосмислення описів різних ситуацій (захворіти, померти).

Таким чином, в соматичній фразеології уживаються найменування частин тіла, з функціями яких чоловік стикається повсякденно. Від важливості і функцій тих або інших органів або частин тіла залежать кількість і тематичне різноманіття груп фразеологічних одиниць, що включають відповідні соматизми.

Відмітною особливістю фразеологізмів слід вважати їх здатність передавати прояви духовного і матеріального життя за допомогою слів-компонентів, що позначають фізичні, матеріальні процеси, властивості, стани, що сприймаються зором, слухом, що доступно кожній здоровій людині. Такими і являються слова-соматизми. Лексико-семантична база фразеологізмів багато в чому визначається історичним устроєм життя, етнографічними особливостями народу. Деякі вчені виділяють натуральні соматичні і конвенціональні соматичні фразеологізми.

Натуральні соматичні фразеологізми – вирази фразеологізмів, що виникають в будь-якій мові стихійно, незалежно від інших мов. У основі їх формування знаходяться 3 чинники:

1. навколишня дійсність (спостережувані людиною явища природи, особливості еволюції тваринного і рослинного світу);

2. загальні закономірності епохального розвитку світу (глобальні історичні події загальносвітового значення);

3. індивідуальні ознаки людини (його фізичні, психологічні, характерологічні особливості).

Отже, натуральні фразеологізми є загальними для різних мов.

Конвенціональні соматичні фразеологізми (від латів. сonvencionalis – відповідний договору, умові) – фразеологізми, відповідні сталим традиціям, пов'язані із специфічними умовами розвитку певного народу: особливостями історичного розвитку даної спільності, перетвореннями матеріальної і духовної культури (умовами побуту, сімейного устрою, господарювання і тому подібне), релігійними віруваннями, специфікою традиційних уявлень про світ (народних звичаїв, обрядів).

Конвенціональні соматичні фразеологізми не тільки демонструють національно-культурну специфіку мови, але і дають цікавий і важливий матеріал для перекладачів.

Фразеологізми з особливою культурно-специфічною семантикою відображають і передають спосіб життя і спосіб світобачення, характерні для даної лінгвокультурної спільності. Вони є, за словами А. Вежбицької, понятійні знаряддя, що відображають минулий досвід суспільства відносно дій і роздумів про різні речі певними способами; і вони сприяють увічненню цих способів. У міру того як суспільство міняється, вказані знаряддя можуть також поступово видозмінюватися і відкидатися.

Лексика мови, що визначає компонентний склад фразеологічних одиниць, тісно пов'язана з навколишнім світом. Тому відправною крапкою є положення про те, що найбільш активними в утворенні фразеологізмів є лексеми-соматизми, що викликають образні асоціації, – з інтелектом, фізичною працею, життям, відчуттями, а також асоціації, пов'язані із сприйняттям миру, його пізнанням і зміною.

Лексико-семантична група "соматизми" володіє дуже високою активністю фразеологізму – одиниці фразеологізмів з компонентом-соматизмом складають досить таки значну частину від загального числа фразеологізмів в українській мові.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Абрамова А.Г. К вопросу о сопоставительном изучении фразеологических единиц с компонентами-соматизмами (на материале русского и чувашского языков)//Материалы региональной научной конференции "Актуальные вопросы филологии", Чебоксары, 2004. С. 65.

 2. Абрамова А.Г. О соматической фразеологии чувашского языка (Некоторые заметки о проблеме лингвистического хронотопа) //Материалы Всероссийской научной конференции "Актуальные вопросы филологии", Чебоксары, 2005. С. 69.

 3. Абрамова А.Г. Структурно-семантические особенности фразеологических единиц-соматизмов русского, английского и чувашского языков (на основе анализа концептов сердце, глаз) //Материалы Всероссийской научной конференции "Актуальные вопросы филологии", Чебоксары, 2005. С.73.

 4. Антологія української поезій. Українська дожовтнева поезія. Твори поетів ХІХ-го століття. Т. І., – Київ, "Дніпро", 1984.

 5. Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – Київ, 2003.

 6. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К.: Ірпінь, 2003.

 7. Гулак-Артемовський П. Поетичні твори. – Київ, Наукова думка. – 1984.

 8. Гулак-Артемовський П.П. Твори. – Київ, 1978.

 9. Иорданская Л. Н. Лингвистика частей тела // Семиотика, лингвистика, поэтика: К столетию со дня рождения А. А. Реформатского. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 397–406.

 10. Історія української літератури ХІХ століття: У 3 т. / За ред. М.Т.Яценка. - К., 1995. - Т.1.

 11. Колдун Л.І. Семантичні переходи соматичних термінів у політехнічну термінологію // Вестник ХГТУ. - № 2 (4). - 1998.

 12. Котляревський І. Твори. – Київ, 1965.

 13. Куницкая Н.В., Мельник В.Ф., Данилов Б.С. Функционально-семантическая динамика соматических лексем в составе фразеологических единиц //Дериватология и динамика в романских и германских языках. - Кишинёв, 1989. - С. 48-55.

 14. Ленец Е. З. Конвенциональные фразеологизмы с соматизмами в современном французком языке. – Пособие. – Гродно, 2004.


 
 

Цікаве

Загрузка...