WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → " Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом ""кінь"" та ""собака"" в англійській та українській мовах" - Курсова робота

" Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом ""кінь"" та ""собака"" в англійській та українській мовах" - Курсова робота

Кременчуцький державний політехнічний університет

імені Михайла Остроградського

Кафедра перекладу

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни:

"Порівняльна лексикологія англійської та української мов"

на тему:

"Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах"

Роботу виконала:

студентка ІІ курсу

групи МП-06-1(2)

Кобець Жанна Валеріївна

Науковий керівник:

викладач: Левітін

Тимур Леонідович

Кременчук 2007

ВСТУП РОЗДІЛ І. Фразеологізм як об'єкт дослідження сучасної лінгвістики

1.1. Поняття фразеологізму та його характерні риси в англійській та українській мовах

1.2. Класифікація фразеологічних одиниць

1.2.1. Симантичний принцип

1.2.2. Структурний принцип

РОЗДІЛ II. Особливості анімізмів в українській та англійській мовах

2.1. Концепт. Поняття та опис концепту

2.1.1. Фразеологізм з образним компонентом "собака"

2.1.2. Особливості вживання концепту "собака" в англійській мові

2.1.3. Значеннєва специфікація компоненту "собака" в українській мові

2.2. Фразеологізм з концептом "кінь"

2.2.1. Специфіка функціонування концепту "кінь" в англійській мові

2.2.2. Особливості значення поняття "кінь" в українській мові

2.3. Лінгвокультурологічний аспект вживання концептів "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДЖЕРЕЛА_ДОВІДКОВОГО_МАТЕРІАЛУ ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Фразеологія, як найменш досліджена галузь лексикології, представляє собою дуже цікавий матеріал для дослідження. Дана робота висвітлює теоретичні питання фразеологізму, його риси в порівнюваних мовах. На нашу думку ці теоретичні питання будуть дуже корисними при виконанні практичної частини роботи. Оскільки загальноприйнятого визначення фразеологізму немає, ця проблема займає провідне місце у фразеології. У даній роботі ми будемо користуватись визначенням Л.Г. Верби [6, 107] та І.В. Арнольд [3, 94], оскільки, на нашу думку, ці два визначення найбільш вдало висвітлюють риси фразеологічних одиниць.

Принципи класифікації фразеологічних одиниць також наведені в теоретичній частині роботи. Під час виконання практичної частини ми користуватимемось класифікацією О.В. Куніна і В.В. Виноградова[ ]

Мета роботи - визначити особливості вживання фразеологізмів з концептом "кінь" та "собака" в анімалізмах порівнюваних мов. Визначити, як вживання цих анімалізмів у порівнюваних мовах зумовлене лінгвокультурним, стереотипним баченням світу британцями та українцями.

Актуальність - дослідження теми анімалізмів дозволяє полегшити вивчення англійської мови українцям і навпаки. Також це дозволяє полегшити перекладацьку діяльність, адже фразеологізми є невід'ємною частиною мовлення як носіїв англійської мови, так і української. Представники різних народів сприймають світ по різному і тому так важливо розуміти, чому коли українці кажуть "Баба з воза - кобилі легше", англійці говорять так: "Good riddance to a bad rubbish".

Малодослідженою є тема, що пов'язана з концептами, в даній роботі висвітлені базові поняття що стосуються цієї теми: походження поняття "концепт", його структура.

Предмет дослідження - особливості вживання англійських та українських фразеологізмів-анімалізмів, їх еквіваленти в англійській та українській мовах, відповідність їхньої структури, різні відтінки їх значень.

Об'єкт дослідження - фразеологізми зі словами "кінь" та "собака" у порівнюваних мовах.

У додатках роботи міститься інформація про кількість повних відповідників, неповних або ж випадків, у яких відповідності немає у фразеологізмах англійської та української мови зі словами "кінь" та "собака".

Методи дослідження- порівняльний та описовий методи.

РОЗДІЛ І Фразеологізм як об'єкт дослідження

Фахівці з англійської мови висловлюють думку, що фразеологія склалась як окрема мовна галузь. Так зокрема вважають О.В. Кунін, М.М. Копиленко.

Термін "фразеологізм" увів французький мовознавець Ш. Баллі вітчизняний вчений О.О. Потебня ще раніше поставив питання про знаковий характер фразеологізмів, виклав міркування з приводу їх "внутрішньої форми", вивчав їх значення. В.В.Виноградов запровадив термін "фразеологічна одиниця" і запропонував ґрунтовну класифікацію фразеологізмів. Вживаються також терміни "ідіома", "стійке словосполучення", "стійкий зворот", "стійка фраза".

Методи дослідження фразеологізмів стосуються насамперед засобів їх вичленування, встановлення їх характеристик, властивостей і диференційних ознак.

Методів дослідження фразеологізмів декілька.

1. Цей метод використав Ш. Баллі. Він полягає у виділенні загальної ознаки, що дає змогу (або ж не дає) замінити зворот певним словом-ідентифікатором. Слово-ідентифікатор повинно відбивати внутрішню цілісність фразеологізму. Наприклад: "to put on airs" - корчити з себе "велике цабе" (казна що), рос. - "воображать".

2. Контекстологічний метод. Був опрацьований Н.М. Амосовою і ставив за мету позбутися логіко-семнтичного трактування явища [5, 97].

Умови постійного контексту дають змогу класифікувати фразеологізми. Так словосполучення "to bite one's tongue off" може означати як "прикусити язика" у прямому значенні, так і "пожаліти за сказаним" у непрямому.

3. Метод оточення близький до контекстологічного. За допомогою нього структуру фразеологізму можна визначити як систему зв'язків між словосполученням та елементами контекстного оточення, що з цією фразеологічною одиницею пов'язане. Наприклад, у залежності від оточення вираз "to blow hot and cold" може означати "подача холодного і гарячого повітря" або "постійна зміна настрою".

4. Наприкінці 60-х років XX ст. був розроблений метод фразеологічної ідентифікації. Автор цього методу О.В. Кунін.

Наведені методи дослідження не єдині. Існують також методи: варіаційний, комплексний, фразеологічної аплікації, монемний, семантичного диференціала тощо [13, 134].

Отже, ми бачимо, що фразеологія як наука і зокрема фразеологізми є сприятливим підґрунтям, а також добрим матеріалом для проведення лінгвістичних досліджень.

Визначення характерних рис, що притаманні фразеологізмам порівнюваних мов, є своєрідним фундаментом для будь-якого лінгвістичного дослідження.

1.1. Поняття фразеологізму та його характерні риси в англійській та українській мовах

Фразеологізм - це сполучення слів, що не утворюються у мовленні, а входять до нього як окремі блоки з певним значенням [6, 106].

Фразеологізмам властива метафоричність та образність, саме тому фразеологічний аспект мовлення був завжди найважчим для вивчення. Фразеологізми також можуть належати до стилістично забарвленої лексики (розмовної або ж навпаки книжної). Вони можуть мати антоніми, як і слова, можуть мати варіанти (поруч із фразеологізмами жорсткої структури є і такі, що мають змінні компоненти). Зважаючи на ці ознаки, ми бачимо, наскільки урізноманітнюється мова за допомогою фразеологізмів. Вони ніби допомагають набути їй свого особливого "етнокультурного забарвленні". Тому роль фразеологізмів у мові дуже важко переоцінити.

Однією з характерних рис фразеологізмів називають стійкість їх структури, повторюваність в одній і тій же готовій формі. В той же час значна кількість фразеологізмів має по декілька варіантів, при чому змінюватись можуть не тільки граматичні форми компонентів, а й самі компоненти.

Наприклад: not to care a bit (a brass button, a button); not to care (give) a curse, a damn (мене це не обходить, мені байдуже "по барабану"), "pale as a corpse, ghost, sheet, death, ivory" - білий як полотно, смерть, стіна.

У мовленні стійкість є умовою - фразеологізм може доповнюватись іншими елементами, змінювати структуру, мати інтенсифікатори. Досить часто використовується лише фрагмент фразеологізму [6, 107]. Ці зміни, на мою думку, здебільшого відбуваються в американському варіанті англійської мови, тому що він, як некласичний варіант мови, має тенденцію до спрощення.

Зоосемічні елементи теж певною мірою відмінні. Створення певного образу, акцентуація якості, інтенсивності дії чи процесу в порівнюваних мовах іде у подібних, суміжних напрямках, але часто базується на інших елементах.

Детальне вивчення фразеологізмів неможливе без словників. Існує декілька ідіоматичних словників, таких як English Idioms by James Main Dixon, Words and Idioms by L.P. Smith, Brewer's Dictionary, Dictionary of Idioms and Phrases by A. Koonin, the Anglo-Russian Dictionary of Idioms and phrases by K. Barantsev.

Щоправда, жоден з цих словників не можна назвати повним. Головним джерелом фразеологічного матеріалу вважається Oxford Dictionary з його величезним зібранням фразеологізмів [14, 282].

1.2. Класифікація фразеологічних одиниць

Процес утворення стійкого словосполучення внутрішньо пов'язується з функціональною мовною діяльністю. Перетворення вільного словосполучення у фразеологізм відбиває незвичну сполучуваність слів, а інколи навіть алогічність, тобто поєднання слів, які логічно не сполучуються, наприклад: "to flog a dead horse" - "марно витрачати зусилля".

В залежності від того, яка частина мови лежить в основі стійкого виразу, в якому значенні він вживається в певному реченні, скільки значень йому притаманні, фразеологізми класифікуються на групи.


 
 

Цікаве

Загрузка...