WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень - Курсова робота

Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень - Курсова робота

ВИСНОВКИ

В процесі даного дослідження ми розглянули поняття терміну, його класифікацію, та особливості перекладу юридичних термінів з англійської мови на українську.

Тож ми винайшли, що термін – це слово або словосполучення з історично умотивованим чи умовно закріпленим значення, що відбиває дане поняття у спеціалізованій галузі знання чи виробництва. Сукупність термінів як лексичних засобів найменування, складає термінологію, що поділяється на номенклатуру і професіоналізми.

Передача англійських термінів українською мовою вимагає знання тієї галузі, якої стосується переклад, розуміння змісту термінів англійською мовою і знання термінології рідною мовою. При передачі науково-технічної та юридичної літератури з англійської мови на українську важливе значення має взаємодія терміну з контекстом, завдяки чому виявляється значення слова.

Якщо слово вживається як термін у системі іншої спеціальної галузі знань, то в ній воно теж однозначне, семантично чітко відмежоване від тих його значень, що виявляються в позатермінологічному функціонуванні, а також і в термінологічному, але в іншій галузі знань.

Також у ході дослідження ми розглянули основні етапи розвитку юридичної лінгвістики в Україні та лінгвокультурні фактори передачі юридичного тексту.

Основною метою дослідження було дослідження шляхів перекладу англійської юридичної термінології на українську. Ми винайшли, що в економічній термінології зустрічаються переважно складні терміни та терміни-словосполучення.

Переклад складних термінів складається з двох основних процедур – аналітичної та синтетичної. Велику роль при перекладі словосполучень відіграє саме аналітичний етап – переклад окремих його компонентів. А для цього необхідно правильно визначити компоненти складного терміна, оскільки ними можуть бути не тільки слова, а й словосполучення, що входять до складу складного терміну. Важливо також встановити, в яких семантичних відносинах перебувають компоненти між собою та з головним компонентом терміна-словосполучення.

Основні прийоми перекладу термінів-словосполучень: описовий спосіб, прийом транскрибування, прийом калькування та переклад за допомогою використання різних прийменників.

Найбільш складними для перекладу є терміни, які мають різні значення не тільки у різних галузях науки і техніки, а й навіть в одній галузі.

Таке слово, яке має кілька словникових відповідностей, варіантів, аналогічних йому за значенням, перекладається шляхом відбору варіанта-аналога, який найточніше передавав би значення терміну у залежності від слів, які знаходяться у тісному зв'язку з даним словом.

У ході дослідження ми виявили, що в загалом юридичні терміни мають такі самі шляхи передачі з англійської мови на українську як і всі інші терміни. Головною проблемою перекладу юридичних термінів та термінів-словосполучень є їхня багатозначність не тільки серед різних галузей науки але й всередині самої юридичної галузі тексту.

Терміни є одиницями мовного і професійного знання, що забезпечують ефективність міжкультурної комунікації. З цієї причини найбільшу практичну значущість при перекладі науково-технічних текстів має еквівалентне переведення термінології. Ми провели зіставлення термінології російської і англійської мов на лексико-морфологичесом і семасиологичеськом рівнях.

Відмінності в лексичному складі і морфо-синтаксичній структурі термінів мають об'єктивні лінгвістичні причини: англійські терміни, в структуру яких входить субстантивний визначальний компонент (іменник або іменна група), не можуть бути перекладені на російську мову без розбіжностей в морфо-синтаксичній структурі, обумовлених відмінностями в граматичній будові мов.

Розбіжності в морфо-синтаксичній структурі не перешкоджають передачі значення виразимого терміноелементамі інтегральної або диференціальної ознаки. Все це дозволяє рекомендувати транскрипцію, транслітерацію і калькірування (у тому числі із застосуванням граматичних трансформацій) як прийоми переведення безеквівалентной термінології. переклад термінів, що відрізняються по лексичному складу, є певною практичною складністю: він вимагає від перекладача як розуміння значення терміну іноземною мовою, так і знання термінів рідною мовою і не допускає калькування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Алєксєєва І.С. Професійний тренінг перекладача. – вид. "Союз", 2001. – 258 с.

 2. Арнольд І. В. Лексикология современного английского языка – Москва, 2003. – 341 с.

 3. Арнольд І. В. Стилістика. Сучасна англійська мова. - Підручник для ВНЗ–4-е изд, 2002. – 187 с.

 4. Александрова Н.Г. Тенденции развития современной экономической терминологии в английском и русском языках// Когнитивные аспекты изучения языковых явлений в германских языках: Межвузовский сборник научных статей/ Под ред. А.А.Харьковской. - Самара: Изд-во "Самарский университет", 2000. - С.75-80.

 5. Ахманова О.С., Задорнова В.Я. Лингвистические проблемы перевода // Сб. статей МГУ, 1981. - С. 11-27.

 6. Бархударов Л.С., Рецкер Я.И. Курс лекций по теории перевода. - М., 1968.-263 с.

 7. Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. - М.: Международные отношения, 1975. - 240 с.

 8. Борисова Л.И. Лексические трудности перевода научно-технической литературы с английского языка на русский. - М.: ВЦП, 1979. - 135 с.

 9. Борисова Л.И. Особенности перевода общеупотребительной и общенаучной лексики с английского языка на русский. — М.: ВЦП, 1980. — 171 с.

 10. Борисова Л.И. Лексико-стилистические трансформации в англо-русских научно-технических переводах. — М.: ВЦП, 1981. — 168 с.

 11. Борисова Л.И. Пособия по научно-техническому переводу (методологический обзор). - М.: МПУ, 2000. - 72 с.

 12. Багмут Й.А. Проблеми перекладу суспільно – політичної літератури українською мовою. – К.: НД, 2005. – 201 с.

 13. Борисова Л.І. Основні проблеми науково – технічного перекладу. – М.: МГУ, 2003. – 208 с.

 14. Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода – Москва, 2004. – 259 с.

 15. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов - вид. "Нова книга", 2003. – 203 с.

 16. Головін В.М. Переклад економічної термінології. - К.: Наука, 2005. – 187 с.

 17. Казакова М. В. Практические основы перевода - Санкт-Петербург, 2005. – 271 с.

 18. Карабан В. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову – Вінниця, 2003. – 126 с.

 19. Карабан В. Переклад англійської наукової і технічної літератури – 2002. – 207 с.

 20. Коптілов В. Теорія і практика перекладу – Київ, 2003. – 185 с.

 21. Назаров В.Ф. Курс економічного перекладу. М.:МГУ, 2000. – 97 с.

 22. Раєвська Н. М. English lexicology – Київ, 2001. – 234 с.

 23. Сухенко К. М. Лексичні проблеми перекладу. – Київ. Нац. Універ. Ім..Тараса Шевченка, 2002. – 87 с.

 24. Тимченко І.І. , Головченко Г.Т. , Дерев'янко І.В. , Остапенко Г.І. Теорія і практика перекладу – Харків, 2006. – 284 с.

 25. Циткіна Ф.О. Термінологія й переклад. – Львів: ВЛІ, 2003. – 187 с.

 26. Шевченко Й. С. Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. - Харків: Константа, 2002. – 86 с.

 27. Korunets I. V. Theory and Practice of Translation. – Vinnytsia, 2001.- 381 р.

 28. Leech G.N. Principles of pragmatics. L., N.Y.Longman Inc., 1983-190 р.

 29. Marchard/ the categories and types of present-day English word – formulation // Alabama Linguistic and psychological series, 2002. - № 13. – XX. – 379 p.

Словники

 1. Англо-русский словарь по бухгалтерскому учету, аудиту и финансам: 35.000 терминов/ Сост. Терехов Д.Ю. - М.: Аскери, 2004. - 512 с.

 2. Климзо Б.Н. Русско-английский словарь слов и словосочетаний, используемых в эекономической литературе. - М: "ЭТС", 2001. - Т. 1. — 648 с, Т. 2. -336 с.

 3. Пивовар А.Г. Большой финансово-экономический словарь. - М.: Экзамен, 2005. - 1064 с.

 4. Dictiomary of New English / Composed by C.L.Barnhart, S. Steinmetz, R.K.Barnhart. – London.: Longman, 2004. – 512 p.


 
 

Цікаве

Загрузка...