WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень - Курсова робота

Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень - Курсова робота

2. Терміни, що іменують явища, що виникли в російській дійсності (зокрема, в останньому десятилітті), але і досі не що сформували окрему категорію в понятійному апараті відповідної професійної сфери: в цьому випадку недиференційована видового поняття є причиною відсутності терміну (dilutive securities - коштовні папери, разводняющие капітал; Group voting - голосуючі акції групи [компаній]; mortgage backed liability - зобов'язання, забезпечені заставою нерухомості; parent holding - акції у власності материнської компанії; termination income benefit - грошовий посібник, що виплачується після закінчення терміну дії договору).

Відзначимо, що в термінів другого різновиду немає саме терміну-еквіваленту, але незрідка існує той, що рекомендується двомовними словниками еквівалент - передтермін, що є поєднанням термінів і загальновживаних лексичних одиниць [19,67].

Цей еквівалент передає значення терміну, але не задовольняє вимогам, що пред'являються до термінів: він не позначає видового поняття в системі мови, не характеризується стислістю, незмінністю структури, семантичною злитою. Таким чином, відмінності в системі понять двох мов, з'ясовні екстралінгвістичними чинниками, створюють об'єктивні умови для виникнення безеквівалентності.

Міжмовне зіставлення терміносистем дозволяє виявити, які саме мовні одиниці можуть бути використані для забезпечення еквівалентності переведення тимчасово безеквіваленних термінів, виходячи з ресурсів загальновживаної і спеціальної лексики.

Розглянемо способи перекладу безеквівалентних термінів. Безеквівалентниє однослівні терміни представлені в нашій вибірці одиничними випадками. При їх переведенні застосовуються наступні прийоми:

1. підбір українського терміну або загальновживаного слова (рідше -словосполучення) з близьким значенням;

2. транскрипція, транслітерація;

3. описовий (роз'яснювальний) переклад.

Розглянемо вживання цих способів на практиці [19,103].

Ми вже відзначали, що за допомогою близького по семантиці терміну може бути перекладений термін provision - резерв. Англійський термін discontinuity може бути перекладений передавальним його семантику словосполукою припинення діяльності. Підбір терміну (слова) близької семантики також дозволяє перекласти термін benchmark.

Benchmark - показник, на який орієнтується керівництво компанії при формуванні будь-якої стратегії (маркетинговою,, фінансовою, виробничою); це той стандарт, який встановлює для себе компанія, порівнюючи цілі і результати своєї діяльності з відповідними основними показниками діяльності конкурентів для формування цільових стратегічних показників.

Сам процес виявлення основних стратегічних показників і визначення їх цільових значень на основі показників конкурентів і вибраних стратегічних завдань позначається терміном benchmarking. Це поняття передбачає принципово новий підхід до формування стратегії на базі системи ключових показників, що створює всі передумови для його закріплення в терміносистеме російської мови [10,63].

Прийом транскрипції (транслітерації) при переведенні може використовуватися обмежено: з одного боку, він вимагає наявність в терміну певних звукових буд і закінчення, сприяючого подальшому утворенню відмінкових форм іменника; з іншою, необхідне органічне включення запозичення в систему понять відповідної області.

Ми вважаємо, що транскрипція доречна при перекладі терміну outsourcing, що позначає передачу виконання господарської операції іншої організації (з метою зменшення витрат і концентрації на основних видах діяльності): він не має російського еквіваленту, оскільки механізм, що позначається ним, що не настільки давно поширився за кордоном, поки практично не використовується російськими підприємствами.

Підбір близького за значенням російського слова в даному випадку неможливий; описове ж переведення представляється дуже громіздким, так що для перекладу терміну може бути рекомендована транскрипція: аутсорсинг. При переведенні безеквівалентних складених термінів ІЯ слід звертати увагу на їх структуру: який саме терміноелемент означає не властивий системі мови інтегральна або диференціальна ознака, що формує поняття, що не має аналогів в категоріальній системі мові [14,58].

Безеквівалентність характерна для невеликого числа однослівних термінів фінансової звітності, і лише деякі з них беруть участь у формуванні похідних складених термінів. Якщо значення безеквівалентного ключового терміну передає російський термін (або загальновживане слово) близької семантики, то і в перекладі похідного терміну відповідний терміноелемент рекомендується переводити тим же способом. У переважній більшості випадків для передачі значення складеного терміну може використовуватися калькірування.

При переведенні переважної більшості безеквівалентних складених термінів ІЯ особливу складність складає передача значення неядерного елементу, за допомогою якого спеціалізується понятіє-гиперонім, що позначається ключовим терміном і що має аналог в мові (deferred tax; listed company; marketable securities; quoted market value).

Розглянемо безеквівалентниє складені терміни, що виникли на основі одного ключового терміну і позначаючі протиставлялися один одному поняття, що не диференціюються в мові: basic earnings per share - базовий дохід на одну акцію (без врахування дроблення акцій) і diluted earnings per share - зменшений в результаті дроблення акцій /разводненний дохід на одну акцію; basic net profit per share - чистий базовий прибуток на одну акцію (без врахування дроблення, разводненія) і diluted net profit per share - разводненная чистий прибуток на одну акцію (зменшена в результаті дроблення акцій); термін dilutive securities - коштовні папери, разводняющие капітал.

В даному випадку складність представляє передача компонентів basic, diluted, dilutive: у російській термінології не сталося виділення категорії разводняющих коштовних паперів і відповідній диференціації понять для позначення доходів до разводненія капіталу і в результаті подвоєння [4,78].

Пропонований нами переведення-калька з використанням визначень базовий, разводненний і разводняющий (останні формуються на основі терміну разводненіє капіталу), на наш погляд, може закріпитися в російській мові, хоча на справжній момент потребує коментаря.

При перекладі антонімічних термінів - listed company - компанія, акції якої продаються на фондовій біржі і publicly traded company - компанія, акції якої продаються на позабіржовому ринку, ми використовуємо описове переведення, оскільки в результаті калькірування була б утворена лексико-граматична структура, що не відповідає нормам російської мови (компанія, що вільно продається, або компанія, виставлена на позабіржовий ринок) і що не дозволяє адекватно передати значення термінів [25,114].

При аналізі прийомів переведення безеквівалентних складених термінів виявляються наступні закономірності.

1. При перекладі безеквівалентної термінології може бути використаний роз'яснювальний (описовий) переклад: holding gain - дохід від збільшення вартості активів; listed company - компанія, акції якої продаються на фондовій біржі purchase commitments - зобов'язання по оплаті розміщених замовлень; stock option plan - програма пільгового придбання персоналом акцій компанії.

Описове переклад дозволяє передати значення терміну достатньо точний, але багатокомпонентна словосполука ускладнює синтаксичну структуру відповідної пропозиції текст.

2. При перекладі переважної більшості безеквівалентних термінів може бути застосований прийом калькірування: temporary difference - тимчасова різниця; identifiable assets - активи, що ідентифікуються; unremitted earnings - неоплачені доходи; unrealized gain - нереалізований прибуток і тому подібне

3. При калькуванні можуть використовуватися граматичні і лексичні трансформації: dilutive effect - ефект разводненія (заміна частині мови: ім'я прикметник — іменник); translation risk - ризик трансляції (заміна частині мови: іменник - ім'я прикметник); valuation allowance - оцінний резерв (заміна частині мови і лексична заміна) і тому інше [11,56].

При калькуванні безеквівалентних складених термінів ІЯ можуть використовуватися і лексико-граматичні трансформації - зокрема, експлікация єднальних компонентів або декомпресія одного з терміноелементов: customer acceptance - прийнятність товару для покупця; sale-leaseback transaction - операція з продажу майна на поворотного лізингу; termination income benefit - грошовий посібник, що виплачується після закінчення терміну дії договору.


 
 

Цікаве

Загрузка...