WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаІноземна мова - Англійська, Німецька та інші → Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень - Курсова робота

Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень - Курсова робота

Широка семантика, по суті, є одній з передумов багатозначності термінів. Багатозначність не властива термінам що виник в терміносистемі для позначення спеціального поняття відповідної науково-професійної області, функціонує в ній і не придбав інших значень унаслідок проникнення в загальновживану мову. За кожним таким терміном, що має одну дефініцію, коштує чітке визначення, методика розрахунку або юридична норма [10,59].

Подібні терміни, як правило, однозначні і мають один еквівалентний термін в російській мові: bond - облігація; overheads -накладниє витрати; shareholder - акціонер. (В цьому випадку багатозначність може бути обумовлена наявністю синонімів, що історично склалася, (amortization — амортизація, знос).

Проте багато однослівних термінів або спочатку були загальновживаними, або виступають в значенні, що розвинулося на основі загальновживаного. Спеціальне значення терміну в терміносистеме корелює із спочатку існуючим загальновживаним значенням мовної одиниці, в якому вона функціонує в інших текстах: addition - 1 .прібавленіє; 2.р1. - приріст; збільшення (за період); structure - 1. структура; 2. організаційна структура; loss - 1. втрат; 2. збиток.

В деяких випадках причиною багатозначності є походження термінів від багатозначних загальновживаних слів досить широкої семантики. Як приклад приведемо багатозначний англійський термін amount, якому при перекладі текстів фінансової звітності відповідають декілька українських еквівалентів: I.сумма; величина; 2. об'єм. Ми бачимо, що при передачі першого значення терміну також виникає явище багатозначності [24,102].

Семантика англійського терміну дуже широка і в різних контекстах для її передачі використовуються різні російські терміни:

Термин amount в контексте

Перевод термина в контексте

~ of production and sales

объем производства и реализации

~s of assets

величина активів

~s of revenues

Об'єми прибутку

~s payable under the agreement

Суми до сплати по договору

~s receivable under the agreement

суми, які мають бути отримані по договору

to recognize the ~ as income

визнати суму як дохід

to reflect ~s in financial statements

Відобразити суми в фінансовій звітності

В українскьих еквівалентах похідних від amount складених термінів також використовуються різні мовні одиниці. Таким чином, термін незрідка успадковує широту семантики одиниці загальновживаної мови. Найбільш поширена причина багатозначності виникнення на основі одного спеціального значення іншого (як правило, вужчого) спеціального значення.

Значення, в яких виступає термін, можуть належати різним вузьким областям економіки, фінансів, менеджменту.

Найбільш показовим прикладом подібної міжгалузевої полісемії, на наш погляд, є термін provision, що має наступні значення: 1.резерв (на покриття витрат, передбачуваних збитків); 2.забезпечення; 3.положення (договори).

У першому значенні (що актуалізується в переважній більшості випадків) термін виражає поняття бухгалтерського обліку; у останньому значенні він виступає як юридичний термін. Проте всі значення, що виділяються нами, актуалізуються в текстах фінансової звітності. Прослідити специфіку використання терміну в кожному значенні (і навести приклади його переведення) дозволяє контекст [11,54].

Аналіз значень, властивих багатозначним термінам в терміносистеме, необхідний для забезпечення точності перекладу складених термінів, оскільки основою для утворення термінів можуть бути різні значення ключового слова. Прекрасно ілюструє це положення термін account, що має наступні значення: 1.[бухгалтерський] облік; 2.звіт; мн. - звіти; звітність.

Частина складених термінів, що включають в свій склад елемент account, утворена на основі першого значення: accounts payable - кредиторська заборгованість (рахунки до оплати); accounts receivable - дебіторська заборгованість (рахунки до здобуття); reserve account - резервний рахунок.

Інші складені терміни утворені на основі другого значення: consolidated accounts - консолідована звітність; profit and loss account - звіт про прибутки і збитки; statutory accounts –установленная законодавством звітність.

Варіантні відповідності, обумовлені синонімією термінів, спостерігаються при передачі значення ключових і складених термінів. Таким чином, англійські терміни можуть мати дві (три) відповідності при перекладі російською мовою.

Для передачі значення терміну можуть використовуватися декілька термінів, що є частковими або абсолютними синонімами. Існування в термінології явища синонімії визнається більшістю терміноведов Виходячи з різновидів синонімічних стосунків, що зв'язують варіантні відповідності одного терміну, ми можемо виділити наступні причини його багатозначності:

1. Наявність термінів-синонімів, однаково точно передавальних значення терміну та особливих відмінностей, що не мають, у функціонуванні в тексті. agreement - угода; договір; customer - споживач; покупець; клієнт; debt - борг; заборгованість; зобов'язання; repayment - виплата; погашення і таке інше.

2. Наявність термінів, що мають близьке значення (часткових синонімів), але що володіють різною сполучуваністю з іншими термінами і загальновживаними словами. Різна дистрибуція українських термінів, відповідних англійському, обумовлює вибір один з них в тому або іншому контексті, а також визначає особливості лексичного складу похідних від нього термінів [18,98].

Як приклад приведемо термін fluctuation - вагання; зміна: exchange rate fluctuations - коливання валютного курсу (to be exposed to — бути схильним коливанням валютного курсу); foreign currency fluctuations - коливання курсів іноземних валют (the adverse effects caused by — негативний економічний ефект, викликаний коливаннями курсів іноземних валют); market value fluctuations - зміна ринковій вартості (~ of balance sheet items - зміна ринковій вартості позицій бухгалтерського балансу).

Синонімія термінів може виникнути як результат традиції використання різних термінів, що історично склалася, для позначення ідентичних понять в різних областях економіки, фінансів, менеджменту. В цьому випадку вибір еквіваленту обумовлений макро- і мікроконтекстом.

Це явище не може характеризуватися як полісемія, оскільки семантичні розбіжності між термінами незначні і багатозначність викликана не відмінністю значень одиниць, а традицією використання термінів, що склалася, у визначеному макро- і мікроконтексті. Наприклад, термін sales може бути перекладений як об'єм продажів; виручка від реалізації; товарообіг.

Крім того, в деяких випадках запозичені терміни-неологізми, абсолютно синонімічні термінам, що вже є українськими, здатні розвинути нове значення, тим самим сприяючи подальшій диференціації понять і значень терміну [27,121].

2.3.Безеквівалентні терміни та їх переклад

"Тимчасово без еквівалентні" англійські економічні терміни складають 9,4% від загального числа виділених нами термінів. Визначення "тимчасове без еквівалентний" представляється нам достатньо точним по двох причинах. З одного боку, воно підкреслює, що проблема відсутності терміну-еквіваленту у жодному випадку не означає принципової неперекладної терміну і може бути вирішена за допомогою використання в переведенні інших мовних засобів.

З іншого боку, це визначення побічно вказує на причину безеквівалентності (тимчасове відставання одне з мов в розвитку системи понять в тій або іншій області) і на екстралінгвістичні передумови її усунення (подолання "відставання" в ході подальшого розвитку професійної сфери, у тому числі завдяки міжнародній діловій комунікації) [29,111].

До безеквівалентной термінології ми відносимо два різновиди англійських термінів:

1. Терміни, що іменують явища (поняття), відсутні в російській економічній дійсності: custodian; temporary difference; valuation allowance та інші.


 
 

Цікаве

Загрузка...